Karlstad
Centerpartiet lokalt

Jobb och företagande

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att ha ett starkt företagsklimat med en tillmötesgående kommun
  • att få fler universitetsstudenter att stanna i Karlstad efter avslutad studiegång
  • att underlätta för företag, gärna lokala, att delta i kommunala upphandlingar
  • att se till att det kan skapas flera jobb och företag i hela kommunen
  • att skapa fler lärlingsplatser för gymnasieungdomar
  • att skapa sommarjobb till fler ungdomar
  • att SFI anordnar kurser i bristyrken i samverkan med företagare
  • att det finns en väg in för företagare till kommunen

Jobb och företagande

Jobb och företagande är grundbulten i det moderna samhället. Ett jobb är mer än bara en lön. Genom jobb och arbete skapar vi jämlikhet, jämställdhet och finansierar vår gemensamma välfärd och förebygger utanförskap och främlingsfientlighet.

Karlstad kommun ska vara en plats där idéer blir verklighet och där företag och entreprenörskap står i fokus. Karlstad ska symboliseras av att vi välkomnar entreprenörer och företagare. Näringslivet ska känna sig väl bemötta av kommunen och uppleva kommunen som en bra aktör för utvecklingen av företagande och entreprenörskap. Innovation park är en viktig aktör kring företagande och ska aktivt hjälpa potentiella nystartade företag med innovativa idéer.

Ett gott företagsklimat kräver överskådliga och tydliga regler. Det ska vara lätt att få kontakt med kommunen. Karlstad kommun ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart. När företagare kontaktar kommunen och behöver hjälp eller vill göra affärer med kommunens organisation är det viktigt att kommunen kan samordna olika tjänster. Samordningsrollen är kommunens ansvar. Att skapa goda förutsättningar för arbetstillfällen i hela kommunen är viktigt, till exempel att kunna bemanna de lokala brandstationerna i våra kransorter.

Kompetent personal

Kompetent och rätt utbildad personal är viktiga delar för att ett företag ska utvecklas och anställa fler personer. En riktigt bra skola och ett väl utbyggt samarbete med Karlstad universitet är grundstenen för att säkerställa tillgången till välutbildad personal för Karlstad kommuns företag. Det finns stor potential inom många framtidsyrken, som IT och bioekonomi, i kommunen och det behöver Karlstad ta vara på.

Mångfald av utövare

Centerpartiet anser att en mångfald av utövare inom välfärdsområdet, som traditionellt sett har drivits i offentlig regi, är positivt. Privata alternativ inom vård, omsorg och skola ser vi som en självklarhet. Konkurrensutsättning bidrar till ökad kvalité och möjliggör för den enskilde att få den typ av stöd som denne har behov av.

Första jobbet

Centerpartiet kämpar för att alla ska få sitt första jobb. Att komma in på arbetsmarknaden ska vara lätt för att få sin första lön. Vi vill satsa på lärlingsplatser på gymnasiet för att stärka kontakten med näringslivet i kommunen.

Många får sitt första jobb genom ett sommarjobb. Vi tycker att det ska finnas möjlighet att sommarjobba i hela kommunen, gärna i samarbete med föreningar.
Vi vill att SFI anordnar kurser i bristyrken i samverkan med företagare.

Kommunala upphandlingar

Kommunen är en stor inköpare av varor och tjänster. Där finns det möjligheter till en vidareutveckling. Kommunen har lagar och regler att följa vid upphandlingar. Vi vill inom dessa ramar underlätta för företag, gärna lokala, att delta i kommunala upphandlingar. Kommunen ska forma de krav som ställs vid upphandlingar för att gynna små lokala företag där det är möjligt. Det vill vi bland annat fortsätta göra genom att dela upp större upphandlingar i mindre delar och lyssna på lokala företag om vad som finns inom vårt närområde.

Attraktiva besöksmål

Centerpartiet vill underlätta och skapa fler möjligheter för företag att utveckla besöksnäringen i kommunen. Karlstad är attraktivt på många sätt och vi har många potentiella besöksmål. Mariebergsskogen, Värmlands Museum och Lars Lerin-museét är idag flitigt besökta platser. Vi vill stärka upp möjligheten för företag att skapa attraktiva besöksmål inom matbranschen, natur- och friluftsliv och skärgården.

Karlstad Congress Culture Centre har stor betydelse som konferensanläggning för att kunna locka större event till kommunen.

Vi vill fortsätta stötta enskilda evenemang, såsom exempelvis Putte i Parken och Rally Sweden.

En del i Karlstads utveckling är att möjliggöra för ett större besöksmål i kommunen, som både kommunens invånare och besökare kan och vill ta del av. Ett sådant alternativ skulle kunna vara Muminparken på Skutberget. En temapark skulle kunna locka såväl nationella som internationella besökare. Besökarna kommer också att ta del av övrig besöksnäring samt nyttja våra boenden vilket är positivt för turistnäringen. En temapark med Mumin ser vi som positivt för Skutbergets utveckling. Muminparkens starka värdering om hållbarhet ligger helt i linje med hur vi vill utveckla övriga Skutberget. Dels med Muminparkens naturtänk med en så liten påverkan på naturen som möjligt samt dess familjära syn på miljö och upplevelse.

Läs hela vår vision här!