Karlstad
Centerpartiet lokalt

Kultur och fritid

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

 • att det kommunala stödet ska fördelas jämställt
 • att utveckla ridsporten i samverkan med ridklubbarna i Karlstad
 • att ta hand om våra lokaler på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt
 • att rikta uppmärksamheten på tjejers och kvinnors idrottande
 • att rikta uppmärksamheten på idrott för människor med funktionsvariationer och parasport
 • att uppmuntra föreningslivet att samverka med skolor och fritidshem så att barnen kan få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter inom kultur och idrott
 • att fler barn och ungdomar får möjlighet att ta del av kulturskolans aktiviteter
 • att införa mobila fritidsgårdar
 • att kommunen ska vara med och stötta de personer som vill bidra till föreningslivet i kommunen
 • att bredare marknadsföra möjligheten för ekonomiskt stöd till kultur- och fritidsverksamhet
 • att öka samverkan med våra studieförbund

Kultur och fritid

Kulturupplevelser är en grundläggande del av människors delaktighet i samhället. Kultur- och fritidsbegreppet innefattar till exempel idrott, musik, sång och konst. Grundläggande för Centerpartiet är att alla ska få ta del av och ges möjlighet att själva utöva kultur- och fritidsaktiviteter i hela kommunen.

Kultur har möjlighet att skapa gemenskap, att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sig, och att stärka individer. Centerpartiet vill att det kommunala stödet ska underlätta för olika kulturområden så att de på ett enkelt och effektivt sätt når ut till många människor. Vi ska också vara ekonomiskt ansvarsfulla i hur vi brukar våra lokaler. Till exempel kan vi skapa en bättre samordning mellan skola och fritid för att öka nyttjandegraden av de lokaler vi har.

Centerpartiet tycker att det är viktigt att vi tar väl hand om våra större kulturbärare i kommunen. Värmlands museum, Lars Lerin-museet och Wermland Opera är alla tre viktiga aktörer för att berika kulturlivet samt besöksnäringen i kommunen.

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningar är viktiga för att ge möjlighet för föreningsliv, spontanidrott och lek. När våra anläggningar nyttjas ska våra ledord vara tillgänglighet och möjlighet för alla att delta. Vi vill med det rikta uppmärksamhet på tjejidrott för att få ett mer jämställt nyttjande av våra anläggningar. Likaså vad gäller parasport. Centerpartiet vill också se ett hållbart tänk kring våra anläggningar och att anlägga miljövänliga konstgräsplaner utan mikroplaster.

Centerpartiet ser ett behov både kring befintliga och nya anläggningar. Idrottsanläggningen i Vålberg är i behov av renovering och där vi vill bygga en fullstor idrottshall. Vi ser också ett behov av fullstora idrottshallar i såväl Skåre som Skattkärr för att möta det behov som finns hos föreningslivet.

Tillsammans med Grums kommun vill Centerpartiet undersöka möjligheten att hitta en framtida samverkansform för att kunna behålla ett av badhusen. Det är viktigt för skolan, föreningar och ortsbor att på nära håll ha fortsatt tillgång till denna service.

Arenautveckling

Behovet av nya idrottsarenor i Karlstad är stort. I kommunen finns idrottsföreningar som behöver bra förutsättningar för att utveckla både sin barn- och vuxenverksamhet. För att skapa så bra förutsättningar som möjligt vill Centerpartiet att utvecklandet av arenaområdet ska ske tillsammans med både föreningsliv och näringsliv.

Karlstad har en lång tradition av framgångar inom olika issporter. För att fortsatt hålla en hög nivå krävs en bra isarena som ger förutsättningar för att ha en längre säsong och effektivare användning av träningstider. För att stärka skridskosporterna vill vi tillsammans med föreningslivet bygga tak och väggar på Tingvalla isstadion.

Dessutom ser vi ett behov av en multisportarena för bland annat handboll, innebandy och volleyboll.

En jämställd kultur- och fritidssatsning

Centerpartiet tycker att det kommunala stödet ska fördelas jämställt. Någon som tränar exempelvis ridsport, konståkning eller gymnastik ska få likvärdiga förutsättningar som fotboll och innebandy. Det gäller både ekonomiska medel och fördelningen av halltider.

Vi vill utveckla ridsporten i samverkan med ridklubbarna i Karlstad. Vi vill stärka integrationsarbetet tillsammans med ridklubbar i kommunen. Centerpartiet tycker också att det är viktigt att utveckla ridning för funktionsnedsatta på den kommunala ridskolan.

Vi vill uppmuntra föreningslivet att samverka med skolor och fritidshem så att barnen kan få ägna sig åt olika föreningsaktiviteter inom kultur och idrott. På det sättet får barn som idag inte har möjlighet att ägna sig åt dessa aktiviteter en chans att göra det, samt att det förhoppningsvis gör att barn och unga får upp ögonen för olika aktiviteter även på fritiden.

Offentlig kultur

Offentlig kultur gör att fler människor kommer i kontakt med kulturaktiviteter. Därför vill vi utveckla spontanaktiviteter i centrum genom att använda en del av Stora torget till parkour på sommaren och som konstfrusen isbana på vintern.

En annat uppskattat inslag i den offentliga kulturen är Wermland Opera som årligen håller i en fantastisk ljusshow. Vi skulle gärna se att det byggs vidare på det konceptet genom ett årligt arrangemang med ljusshower och belysning i centrum tillsammans med centrumaktörer. Vi är positiva till alternativt nyårsfyrverkeri, exempelvis en ljusshow vid Wermland Opera.

Kulturskolan

Kulturskolan är en resurs att slå vakt om. Centerpartiet vill att fler barn och ungdomar får möjlighet att ta del av kulturskolans aktiviteter och vill se att Kulturskolan arbetar med ett mer uppsökande arbetssätt för att nå de som står långt ifrån kulturen.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar är betydelsefullt för många ungdomar. Vi vill utveckla våra fritidsgårdar så att de kan erbjuda fler aktiviteter och jobba mer uppsökande för att nå ut till alla ungdomar. Ett sätt skulle kunna vara att ha mobila fritidsgårdar som åker runt till olika platser i kommunen.

Vi vill utveckla systemet med en utmanare inom fritidsgårdar. Det innebär att en intressent kan få driva sin egen fritidsgård med stöd av kommunen under en begränsad tid. Detta för att utveckla och få en bättre verksamhet som passar fler ungdomar.

Föreningsliv

Föreningslivet bidrar starkt till det fina med Karlstad och vi har många eldsjälar som lägger ner en stor del av sin fritid i olika föreningar. Här anser vi att kommunen kan göra mer för att stötta de personer som vill bidra till föreningslivet i kommunen. Vi vill i samverkan med studieförbunden ordna utbildningar kring föreningskunskap, ekonomi, värdegrund och styrelsearbete.

Att fler föreningar får tillgång till kultur- och fritidsstödet ser vi som positivt. Vi vill öka möjligheten att söka ekonomiskt stöd så att fler föreningar kan utveckla sin verksamhet. Det kan göras genom att förenkla processen och att marknadsföra att stödet finns. På så sätt tror vi att fler olika föreningar kan bidra till det aktiva föreningslivet i kommunen.

Läs hela vår vision här!