Karlstad
Centerpartiet lokalt

Migration och integration

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att alla asylsökande och de som fått uppehållstillstånd så snabbt som möjligt ges god färdighet i svenska språket och samhällskunskap och därigenom förståelse för hur samhället och dess institutioner är organiserat i Sverige
  • att Karlstad ska bli Sveriges bästa kommun när det gäller integrationsarbete genom att minst 75 procent av de som får uppehållstillstånd har bostad och sysselsättning inom 2 år
  • att integrations- och migrationsfrågor blir prioriterade som strategiska resursförsörjningsfrågor i kommunens långsiktiga arbete för stärkt näringsliv och arbetsmarknad
  • att nödvändiga resurser tilldelas på ett tillfredsställande sätt för integrationsarbetet
  • att finansiering säkras till utökad verksamhet inom ”Avdelningen för nyanlända -Meningsfull fritid”
  • att den ideella sektorn ska ges ökat ekonomiskt stöd för att arbeta med flyktingmottagande och integration
  • att kommunen ska ha ett bra samarbete med Arbetsförmedling samt erbjuda minst 100 praktikplatser för nyanlända i kommunal regi per år
  • att information från offentliga verksamheter i kommunen ska finnas tillgänglig på olika språk och det ska vara lätt att få information om hur man startar företag och tar kontakt med myndigheter
  • att kommun och näringsliv bidrar med mentorer för effektivare arbetsmarknadsintegration

Migration och integration

Migrationspolitiken ska präglas av öppenhet och respekt. Mänskliga rättigheter och barnkonventionen ska styra integrationsarbetet. Karlstad ska vara en kommun som välkomnar flyktingar och underlättar för arbetskraftsinvandring. Det är en medmänsklighet att ge människor som behöver asyl skydd och ett så bra mottagande som möjligt. Det är viktigt att nyanländas kompetenser och erfarenheter kartläggs tidigt i asylprocessen så att dessa kan matchas med lämpliga stödinsatser. För att människor ska komma in i samhället behövs utbildning, jobb och bostäder.

Vi ska ha höga positiva förväntningar på de som kommer hit, precis som de har höga positiva förväntningar på att bli en del av det svenska samhället. Att snabbt komma in på arbetsmarknaden är det viktigaste för en effektiv integrationsprocess.

Vi behöver fler som arbetar

För framtidens arbetsmarknadsbehov behövs fler som kan arbeta. Befolkningsprognosen för Värmland 2035 visar att den äldre befolkningen (70 år och uppåt) förväntas öka, medan befolkningen i arbetsför ålder förväntas minska.

Att integrera nyanlända på arbetsmarknaden är därför viktigt för att fortsatt kunna ha en hög standard i vår välfärd.

Ideella sektorn är viktig

Många föreningar och organisationer har både kontakter och kunskaper som skulle kunna hjälpa människor som flytt sina länder. Den kunskapen vill vi ta tillvara på bättre. Därför tycker vi att den ideella sektorn, där människor som engagerar sig på sin fritid, ska få mer stöd för delaktighet i mottagandet av nyanlända.

Kultur och fritid

Kultur och fritid är ett bra sätt att integrera personer i det svenska samhället. Vi vill därför underlätta, förenkla och stödja det ideella engagemanget som finns i vår kommun. Vi behöver se till så att det finns platser där människor kan mötas i hela kommunen.

Läs hela vår vision här!