Karlstad
Centerpartiet lokalt

Sol, skog och vatten

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

 • att detaljplaner som innehåller träbyggnation ska prioriteras med målet att hälften av all nybyggnation av fastigheter i kommunen ska vara i trä
 • att vidareutveckla en del av I2-skogen till ett kommunalt friluftsområde
 • att bygga ett parkeringshus i trä vid någon av våra infartsparkeringar
 • att kommunen investerar i solceller på sina tak
 • att kommunen inför en förenklad skötselplan för kommunens grönområde för våra invånare
 • att utveckla Skutbergets friluftsområde
 • att upprätta skötselplaner för all grönstruktur
 • att kommunen ska verka för ökad återvinning och sopsortering
 • att kommunen ska inrätta ett hållbarhetsbokslut
 • att medborgarna har bra tillgång till vattenläge
 • att fortsätta klimatanpassa kommunen
 • att Karlstad Energi ska underlätta för privatpersoner, villaföreningar och bostadsrättsföreningar att kunna hyra containrar för att kunna kasta trädgårdsavfall i
 • att privatpersoner ska kunna göra en beställning hos Karlstad Energi för att bli av med hushållsavfall på ett enkelt och bekvämt sätt
 • att inrätta en blå översiktsplan för att tydligare peka ut utvecklingsområden för Vänern
 • att kommunen ska ha ansvaret för våra återvinningsstationer

Sol, skog och vatten

Centerpartiet vill att Karlstad kommun ska vara ledande inom klimatarbete.

Vi arbetar aktivt för att Karlstad ska bli en fossiloberoende kommun.

Centerpartiet arbetar aktivt med lokal klimatomställning. För att synliggöra kommunens hållbarhetsarbete vill Centerpartiet inrätta ett hållbarhetsbokslut. Det är ett sätt att redovisa det gångna årets insatser inom hållbarhet.

Solstaden med solceller

Centerpartiet har som mål att Karlstad kommun ska ha mest producerad solenergi per invånare i Sverige. Karlstad kommun ska vara i framkant och inventera alla tak som kommunen förfogar över och anlägga solpaneler på de tak där det är lämpligt ur både energi- och ekonomiperspektiv.

Hållbart byggande

Värmland är ett skogslän med ett trävarubaserat näringsliv. I Karlstad och övriga Värmland finns flera världsledande trävaruföretag och skogen är ett signum för länet. Centerpartiet vill att Karlstad ska bli Nordens främsta trästad på sikt.

Vi vill främja hållbart byggande av närproducerade och miljövänliga material. Ett av de mål som vi verkar för är att hälften av alla fastigheter som byggs i kommunen ska vara av trä. Ett sådant exempel är att vi verkar för att detaljplaner innehållande träbyggnationer ska prioriteras. Vi vill göra en viktig markering för att bli en trästad genom att bland annat bygga ett parkeringshus i trä vid någon av våra tilltänkta infartsparkeringar till centrum.

Landskapsvård och skötsel av grönområden

Centerpartiet vill att kommunen tar fram en förenklad skötselplan där det står vad kommuninvånarna får genomföra inom grönområdesskötsel. Det är ett tydligt sätt att få hjälp av de som bor i området, samtidigt som det finns möjlighet att ta ett större ansvar för sitt närområde.

Landskapsvård innebär bättre röjning för att få fram vattenlägen och skötsel av vandringsstråk för att stärka upp trygghetsfaktorn. Stadens utemiljöer behöver även skötas ordentligt, buskar och träd behöver ansas, gräs klippas, blommor planteras och sopor ska tas omhand.

Nedskräpning är ett problem, främst i de centrala delarna av Karlstad. Det kostar mycket pengar att städa staden och de pengarna kan användas till andra saker. Vi vill verka för fler förebyggande åtgärder kring nedskräpning.

Karlstad Energi ska underlätta för privatpersoner, villaföreningar och bostadsrättsföreningar att kunna hyra containrar för att kunna kasta trädgårdsavfall i.

Privatpersoner ska kunna göra en beställning hos Karlstad Energi för att bli av med hushållsavfall på ett enkelt och bekvämt sätt.

Skogen

Karlstad kommun äger idag över 6000 hektar skog. Skogen har ett brett användningsområde, med alltifrån friluftsliv till bioekonomi. Vi behöver därför ta väl hand om skogen. En viktig utgångspunkt med den tätortsnära skogen ska vara att den är säker att vistas i medan övrig skog ska brukas ur ett ekonomiskt och hållbart hänseende över tid.

Sophantering och återvinningscentralerna

Centerpartiet vill verka för ökad återvinning och sopsortering i kommunen. För att minska miljöbelastningen vill vi ge möjlighet till mer recirkulering genom att göra material som inkommer återvinningscentralerna tillgängligt för organisationer som vill reparera och sälja återvunna produkter. Vi vill se en bättre spridning av öppettider på återvinningscentralerna och att de fortsatt ska vara avgiftsfria. Vi vill att kommunen ska ha ansvaret för våra återvinningsstationer.

Vatten

Karlstad är en kommun med tillgång till mycket vatten och Klarälven är en distinkt landskapsmarkering. En stor utvecklingspotential finns i de strandnära områdena kring Vänern. Här ser vi att det behövs en blå översiktsplan för att tydligare peka ut utvecklingsområden för Vänern. Vi har en stor potential på våra öar, där vi kan se till att utveckla dem för besökare och marknadsföra tydligare de möjligheter som finns för friluftsliv. Vi ser gärna att vi utvecklar båtlivet med fler bryggor att lägga till vid.

Vänerskärgården har med sina tusentals öar en unik möjlighet att kunna kombinera friluftsliv med bad, båtliv och fiske. Vi vill stärka upp tillgängligheten för alla att kunna ta sig ut i vår fina skärgård. Båtbussen vill vi utveckla så att den stannar på fler öar. Våra övernattningsstugor ska vi göra tillgängliga för allmänheten att ta del av för att ha möjlighet att komma ut i skärgården.

Att kunna bada och sola längs med Klarälven är viktigt för oss. Både för Vänern och Klarälven ser vi behovet till ökade samarbeten med berörda kommuner för att få till en bättre och effektivare utveckling.

Vattnets kvalitet i våra sjöar och vattendrag ska ha hög kvalitet, både för vår dricksvattenförsörjning, badmöjligheterna och för den biologiska mångfalden. Vi vill fortsätta ha bra kommunala badplatser runt om i våra sjöar. Vi är positiva till att anlägga nya badplatser och utveckla de som redan finns idag.

Mycket tyder på att det i framtiden kommer innebära fler skyfall och översvämningar i Sverige. Karlstad är en av de platser där översvämningsrisken är som allra störst. Vi behöver fortsätta jobba efter kommunens klimatanpassningsplan för att stärka upp infrastruktur, boende och vår samhällsservice. Vi behöver trygga kommunen för framtiden och fortsatt prioritera att klimatanpassa vår kommun.

Friluftsliv

Tillgång till rekreation, friluftsliv och naturupplevelser är viktiga för alla människors fysiska och psykiska hälsa. Tillgängligheten till våra friluftsområden ska vara bra och vi vill se en satsning på gång- och cykelvägar till våra friluftsområden samt bättre skyltning och fler spänger för ökad tillgänglighet.

Centerpartiet anser att Karlstadsborna ska ha bra tillgång till ett attraktivt friluftsliv. Vi har en underbar natur med tillgång till både skog och vattennära lägen, det ska vi ta vara på. Jäverön, Rävön, Tyrskogen och många fler områden berikar Karlstad kommuns friluftsliv och ger ett stort utbud av aktiviteter.

Vi vill göra en del av I2-skogen till ett kommunalt friluftsområde. Området har ett strövområde med åtta olika entréer. Det ger många Karlstadbor möjligheten att uppleva naturen inpå knuten. Promenader, joggning, skogs- och cykelutflykter samt möjligheten att jaga är några aktiviteter som I2-skogen passar bra för. Det vill vi bevara.

I och med planerna för en arenautveckling i närheten av I2-skogen kommer möjligheten för att byta om och duscha efter en joggingtur eller annan aktivitet att vara god. Vi tycker därför att I2-skogen passar alldeles utmärkt att utveckla till ett attraktivt friluftsområde med utegym, rekreation, avkoppling och goda fiskemöjligheter. En idyll att ta vara på och utveckla.

För Centerpartiet är Skutberget en underbar plats, en pärla vid Vänerns strand och ett populärt utflyktsmål. Idag finns möjlighet till bad, rekreation, löpning, friluftsliv och andra utomhusaktiviteter. Det här vill vi utveckla till att bli än bättre. Möjligheten att duscha, bada bastu och byta om i området ska stärkas samtidigt som motionsspåren rustas upp och kompletteras med fler aktiviteter så som mountainbikespår och utegym.

Läs hela vår vision här!