Karlstad
Centerpartiet lokalt

Trafik

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

  • att höja underhållet för gator, cykelvägar och vägar i hela kommunen
  • att fortsatt bygga ut BRT-stråket
  • att vidareutveckla och göra det möjligt för andra resenärer att åka med skolskjutsen till och från skolan vid mån av plats
  • att planera för minskad genomfartstrafik med bil
  • att bygga fler cykelparkeringar och bättre cykelvägar
  • att bygga ut pendelparkering i anslutning till kollektivtrafik
  • att ha väl fungerande vinterskötsel av gångvägar och trottoarer
  • att genomföra en övergripande trafikundersökning
  • att utveckla möjligheten för cykelpendling genom ny infrastruktur och bättre underhållning av befintliga cykelvägar

Hållbara transportlösningar

Karlstad kommun växer och det ställer höga krav på oss som kommun att hinna med att planera våra gång-, cykel-, och trafikleder. Vägtransporterna står idag för en stor del av utsläppen av växthusgaser och är även en lokal miljöbelastning, främst vad gäller utsläpp av kvävedioxid, partiklar och kolväten. När kommunen förtätas och fler människor bor i de centrala delarna är det viktigt att kommunen arbetar med att få till de bästa lösningarna för ett smidigt trafikflöde och minska utsläppen av klimatgaser och partiklar.

Cykelkommun

Centerpartiet kämpar för att Karlstad kommun ska vara fossiloberoende till år 2030.
Det gör vi bland annat genom en fortsatt utveckling av cykelfrämjande åtgärder i kommunen. Att ta cykeln till jobbet och fritidsaktiviteter ser vi som viktigt för att minska beroendet av bilen. För att stärka cykelkulturen inom kommunen vill Centerpartiet förbättra cykelvägarna och satsa mer på underhåll. Vi vill utveckla underhållet av cykelstråken med att sopsalta även cykelvägar i bostadsområden.

I anslutning till viktiga kollektivtrafiknoder vill vi skapa fler cykelparkeringar.
Vi vill utveckla ett hyrcykelsystem med inspiration från Malmö. Ett hyrcykelsystem fungerar som så att du hyr en cykel på en av de olika stationerna som vi vill ska finnas i kommunen. Sen lämnar du tillbaka den på valfri annan station inom en viss tid. Systemet är ett komplement till stadsbusstrafiken och ökar förutsättningarna för pendlare, besökare och även Karlstadbor som inte har tillgång till cykel, att göra byten mellan kollektivtrafik och cykeltrafik.

Att knyta ihop orter med bra cykelvägar är viktigt för att uppmuntra fler att välja cykel som transportmedel. Vi vill exempelvis bygga cykelväg mellan Klarälvsbanan och Vallargärdet samt Karlstad och Alster för att underlätta för cykelpendling.

Kollektivtrafik

Att använda kollektivtrafiken i Karlstad kommun ska vara enkelt, bekvämt och man ska veta att man kommer fram i tid. En utbyggnad av kollektivtrafiken är viktigt för att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle. De BRT-stråk (Bus rapid transit) som kommunen håller på att bygga är en mycket bra satsning. Vi vill fortsätta den satsningen och utöka sträckningen till att omfatta fler områden inom tätorten.
Vi vill se en utbyggnad av pendelparkeringar i anslutning till stadsbusstrafiken och regionaltrafiken för att minska bilismen i de centrala delarna av Karlstad.
Centerpartiet ser gärna att vi bygger ut stadsbusstrafiken till Skattkärr.
Kollektivt åkande är en form av hållbart och miljövänligt resande. Därför vill vi vidareutveckla och göra det möjligt för andra resenärer att åka med skolskjutsen till och från skolan vid mån av plats.

Gångtrafikanter

Gångvägar och trottoarer ska vara säkra och väl upplysta med bra framkomlighet, även vintertid. Tillgängligheten för alla som använder kommunens gator ska vara hög. Det skapar en attraktiv och trygg kommun att ta sig fram i.

Biltrafik

Idag ser vi att det finns platser där det bildas bilköer, speciellt vid rusningstrafik. Centerpartiet vill genomföra en övergripande trafikundersökning för att förutsättningslöst se över vilka lösningar som passar Karlstad bäst. Det gäller inte minst trafikflödet vid Karl IX:s gata, i Viken och Marieberg (längs Sjömansgatan), och väg 236 genom Tormestad för att få till bättre trafiklösningar.
Ett område som vi behöver se över är den tunga lastbilstrafiken på Ilandavägen. Den passerar både förskolor och skolor vilket skapar en otrygg miljö för våra barn och elever.

Ett sätt att minska privatbilismen är genom bilpooler. Kommunen ska kunna gå in och samarbeta med företag och föreningar kring bilpooler. Det ska vara miljövänliga bilar i bilpoolerna. Dessutom vill vi att kommunen underlättar för elbilar genom att sätta upp fler laddstolpar.

Centerpartiet vill att kommunen, i största möjliga mån, köper in miljövänliga bilar till sin verksamhet. Allt för att klara målet att bli en fossiloberoende kommun till 2030.

Parkering

Det ska bli lättare att parkera i centrum. Därför vill vi se fler parkeringsplatser i de centrala delarna av Karlstad. Vi vill bland annat bygga ett parkeringshus i trä vid någon av våra infartsparkeringar, exempelvis Klaraborg.

Läs hela vår vision här!