Karlstad
Centerpartiet lokalt

Trygghet i Karlstad

Centerpartiet i Karlstad kämpar för:

 • att se över var i kommunen det finns mörka passager och öka belysningen i hela kommunen för att skapa ett tryggare samhälle
 • att de ungdomar som vill ska erbjudas feriearbete, till exempel med att ta hand om sitt bostadsområde
 • att ett fördjupat samarbete sker där kommunen och övriga kommunala bolag aktivt samarbetar med andra fastighetsägare för att öka tryggheten lokalt, till exempel med klottersanering
 • att fler nätverk med grannsamverkan startas för att öka tryggheten i tätort såväl som på landsbygd.
 • att det skapas attraktiva miljöer med alternativa ljusbelysningar, till exempel i vegetation, fasader och skulpturer
 • att öka belysningen i våra mindre tätorter och byar
 • att det satsas på ljusinstallationer i offentlig miljö, som ökar både trygghet och trivsel
 • att bättre samverka mellan berörda parter kring hedersrelaterad våld och förtryck
 • att kommunen aktivt motverkar etableringen och förekomsten av kriminella nätverk
 • att förebygga näthat genom olika utbildningsinsatser
 • att fortsatt verka för att brandstationerna i Molkom, Väse och Vålberg stärks upp
 • att kommunen renoverar brandstationen i Vålberg

Trygghet i Karlstad

Att känna sig trygg är ett av de grundläggande behoven hos människan. Det lokala arbete som föreningar, fastighetsägare och andra gör är viktigt för tryggheten i det egna bostadsområdet. Karlstads invånare ska kunna bo och verka i en trygg kommun. Därför arbetar Centerpartiet för att stärka lokal samverkan mellan olika aktörer, såväl lokalt som regionalt. Fastighetsägare, föreningar och nätverk är aktörer som ofta har en avgörande roll för trygghetsarbetet lokalt. När vi jobbar i samma riktning ökar tryggheten.

Klotter och skadegörelse

Klotter och annan skadegörelse minskar tryggheten för många och skapar en upplevelse av att området förfaller och försummas så därför vill Centerpartiet skapa en app där man enkelt kan ta en bild och anmäla klottret/skadegörelsen direkt till kommunen.
Vi vill få med både kommunen och fastighetsägare för att skapa ett klotterfritt Karlstad.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om dessa. Våldet och förtrycket utövas ofta i nära relationer och offret har i många fall ett känslomässigt beroende till förövaren. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck är kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Även pojkar och män drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck. Att komma åt problemet med hedersrelaterat våld är svårt men samtidigt otroligt viktigt. Centerpartiet vill att kommunen fortsätter sitt arbete och satsning mot hedersrelaterat våld i samverkan med berörda myndigheter och övriga parter som skolan, fritidsgårdar och socialen

Näthat

Med internets allt större betydelse för vår vardag behöver samhället ta ett större grepp kring problematiken med näthat. I Sverige har en tredjedel av tjejerna och en femtedel av pojkarna som går i årskurs 9 utsatts för näthat. Barn och ungdomar är särskilt utsatta för näthat och här har skolan och föräldrar ett ansvar att förebygga och upptäcka näthat. Centerpartiet vill ge föräldrar och pedagoger kunskap för att förebygga näthat. Här behöver kommunen ta ett ansvar kring arbetet mot näthat och till exempel anordna föreläsningar och workshops.

Kriminella nätverk

De kriminella nätverken i Sverige visar inga tecken på att upplösas. De ignorerar samhällets gemensamma spelregler och utgör ett hot mot demokratin. Centerpartiet vill fortsätta motverka etableringen av kriminella nätverk i vår kommun. Vi ska vara en enad front mot kriminella nätverk bestående av kommun i samverkan med polis och andra aktörer. Avhopparverksamhet och sociala insatsgrupper kommer vara viktiga för att få ungdomar och vuxna att avstå från eller för att kunna kliva av den kriminella banan. Karlstad kommun tillämpar idag en nolltolerans mot kriminella nätverk, eftersom de skadar demokratin genom att åsidosätta de spelregler som gäller för alla i samhället. Det tycker vi är helt rätt väg att gå.

Räddningstjänsten och hemvärnet

Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund är ett mycket väl fungerande räddningstjänstförbund.

Centerpartiet vill verka för att vi ska ha en lokal och väl utbyggd räddningstjänst som finns nära invånarna. Vi ser ett utvecklat samarbete med skolorna som önskvärt för att stärka det förebyggande arbetet och skapa en förståelse för räddningstjänstens arbete i tidig ålder.
Centerpartiet vill att räddningstjänsten fortsätter informera om krisberedskap och vad som förväntas av varje medborgare.
Vi ser positivt på det arbete som hemvärnet gör vid olika krissituationer och tycker att det arbetet ska stärkas.

Belysning

Belysningen vid våra gator samt gång- och cykelbanor ökar säkerheten för trafikanterna. Den bidrar också till ordning och säkerhet på allmänna platser vilket ger trevligare miljöer. Belysning ska även finnas på till exempel träd, fasader, konstverk, skulpturer, fontäner och som juldekorationer. Vi vill fortsätta skapa attraktiva miljöer i kommunen genom alternativa ljusbelysningar, till exempel i vegetation, på fasader och skulpturer.
Vi vill se över var i kommunen det finns mörka passager som kan skapa en otrygg känsla och åtgärda dessa.
Centerpartiet vill verka för möjligheten till vägbelysning i våra mindre byar på landsbygden i samarbete med lokala byaföreningar. Kommunen kan då stödja byaföreningar med till exempel ekonomiska medel eller kunskap.

Läs hela vår vision här!