Centerspalten 12 februari

Pågående pandemi berör oss alla och svenska folket har under senaste året ställts inför nya och väldigt svåra prövningar. Vår trygghet påverkas i grunden när man själv eller nära anhöriga drabbas av covid-19 eller dess konsekvenser. I ett beredskaps- och välfärdsperspektiv finns många lärdomar att dra inför framtiden så att samhället kan bli mindre sårbarbart och bättre rustat.

Fler är 12 000 smittade har avlidit i Sverige. Inom äldreomsorgen kämpar vårdpersonal hårt, men ändå har inte de äldre kunnat skyddats tillräckligt. Vi behöver göra omprioriteringar så att äldreomsorg och sjukvård får bättre förutsättningar och uthållighet. Regeringen bär ett tungt ansvar i hur krisen hanteras.

Situationen med de nya muterade virusen är också mycket oroande. Risken är stor för en tredje våg och därför måste vi göra det vi kan för att skydda vården och människor. Det är viktigt med skarpa åtgärder så att misstagen från i våras inte upprepas. Strikta restriktioner behövs för alla inresande från länder med de nya varianterna av viruset och kapaciteten för smittspårning behöver fortsatt stärkas.

Men det är inte alltid optimalt att generella regler tillämpas lika då förutsättningarna ser väldigt olika ut i vårt land. Konsekvenserna blir mycket varierande och vi ser detta i bland annat Västvärmland där många människor och företag drabbas hårt när gränsen till Norge stängs. Ur ett stockholmsperspektiv skulle konsekvenserna bli jämförbara om det infördes inreseförbud från hela Mälardalen, Uppsala och Sörmland till Stockholms stad.

Tillsammans med centerns regionråd och kommunalråd i Årjäng, Eda, Sunne och Torsby för jag en nära dialog med vår partiledning om hur allvarligt läget är när entreprenörer och arbetspendlare till Norge riskerar förlora både anställning och försörjning. Vårt krav är att Sveriges och Norges regeringar omgående når fram till en gemensam strategi som hindrar smittspridning samtidigt som den integrerade arbetsmarknaden i gränsregionen kan fortsätta fungera och utvecklas.

För oss riksdagsledamöter sker det mesta arbetet precis som för så många andra digitalt hemifrån. Ett fåtal parlamentariker närvarar vid debatter och voteringar i riksdagen. Vi ser hur digitaliseringen gör att allt fler kan lösa sina uppgifter på distans och hur avgörande det är med fungerande bredband i hela landet. Samtidigt rapporteras det om att det är fler som nu flyttar från Stockholm än till. Min förhoppning är att detta är tecken på en omfattande hållbar samhällsförändring där makt och resurser decentraliseras så att landsbygden och hela landet kan utvecklas. Sverige behöver en tydlig politisk styrning i den riktningen, som utgår från de lokala praktiska förutsättningarna och ger människor större valfrihet, inte mer byråkrati eller centrala regleringar.

Det är svårt att veta hur länge den här krisen pågår. Vi måste fortsätta hålla fokus, ta ansvar och visa ledarskap, vara rädda om och stötta varandra och göra det vi kan för att ta oss igenom den här krisen stärkta.

Daniel Bäckström (C)
Riksdagsledamot

Foto Daniel Bäckström