Vårt valprogram

Här kan du läsa om våra målsättningar för framtiden!

Värmlands bästa skolkommun

Vi vill:

 • Utveckla en arbetsmiljö i skolan som är tillgänglig, trygg, inkluderande och lugn så att alla elever, oavsett om de har lätt eller svårt för sig i skolan, ska kunna uppnå sin fulla potential
 • Öka antalet specialpedagoger
 • Behålla vår höga andel behöriga förskolelärare för att säkerställa hög pedagogisk kompetens
 • Utveckla gymnasieskolan utifrån den lokala arbetsmarknadens behov av arbetskraft
 • Satsa på yrkesutbildning med inriktning industriell träbyggnad och grafisk produktion
 • Satsa på utbildning och inkludering för att fler invånare ska ha egen försörjning och sysselsättning


Grön tillväxt som sätter hela kommunen i fokus

Vi vill:

 • Finna finansieringslösningar för att kunna bygga Norra bron
 • Stärka och främja våra gröna näringar, exempelvis närproducerat biobränsle
 • Höja bidragen till enskilda vägar
 • Verka för att staten ska fortsätta ta sitt ansvar över enskilda vägar och inte lämna det till fastighetsägare
 • Stärka näringslivsklimatet genom att via näringslivsenheten erbjuda kontakter, stöd och lämpliga markområden
 • Verka för stärkt äganderätt och kommunal beslutanderätt över strandskydd och rovdjursförvaltning
 • Investera i solceller på de kommunala byggnadernas tak

Livskvalitet för alla

Vi vill:

 • Prioritera förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa
 • Stärka familjecentralen och ungdomsmottagningen
 • Bygga nya Allégården
 • Stimulera bostadsbyggande för människors olika behov
 • Närproducerade livsmedel i kommunens kök
 • Överförmyndarverksamheten ska ha kvar sin verksamhet i Sunne
 • Inför föreningsstöd som stärker civilsamhället i hela kommunen