Centerpartiet i Sunne: Minska vargpopulationen och ge möjlighet till akut skyddsjakt

Publicerad i Fryksdalsbygden 29/10 2020.

I söndags (25/10) blev en hund dödad i Östra Ämtervik av två vargar i samband med att ägaren hämtade ved. Vargarna hade smugit sig runt trädgården och anföll hunden bakom vedskjulet. Det är inte första gången vargar rört sig runt husknutarna i vår kommun, knappast är det sista gången heller. Under den senaste tiden har vargobservationer gjorts på flera ställen runt om i socknarna, och inte sällan har det handlat om två eller flera vargar.

De återkommande vargangreppen på husdjur och boskap innebär betydliga försämringar av livskvalitén för oss som bor och verkar i Värmland, och vår kommun har drabbats hårt i form av ett flertal angrepp på hund och boskap. Situationen innebär att många djurägare går till sängs med ilande oro över vilken syn som kan möta dem när de återvänder till hagen nästföljande morgon. Flera föräldrar vågar inte låta sina barn vandra ens kortare sträckor till skolbussens hållplats. Möjligheterna att hålla landskapen öppna minskar. Vargens utbredning bidrar också till negativa konsekvenser i form av radikalt minskade möjligheter till älgförvaltning och jakt med löst arbetande hundar.

I en situation då hundägare inte ens kan hämta ved på sin egen tomt utan att riskera förlora sin fyrbenta vän och följeslagare, blir det uppenbart att dagens system med allt för snäv licenstilldelning är otillräckligt.

Levande landsbygder och rovdjur är inte ömsesidigt uteslutande, men det kräver en aktiv förvaltning som idag saknas. Det finns flera tänkbara åtgärder som behöver vidtas och som skulle bidra till en fungerande vargförvaltning:

1. Vargen behöver få en annan status i EU:s art- och habitatdirektiv, där den tas bort från den så kallade rödlistan och att det strikta skydd den innehar därmed upphävs.

2. Markägare måste få utökade möjligheter att utöva akut skyddsjakt på eget initiativ när husdjur och tamdjur utsätts för rovdjursangrepp, och inte som idag endast i direkt anslutning till angreppet.

3. Vi behöver en närodlad politik där det regionala och lokala inflytandet över förvaltningen av varg måste öka kraftigt, och där lokala hänsyn i betydligt större utsträckning måste beaktas.

4. Populationen av varg måste minska till det av riksdagen beslutade nationella målet om cirka 170-270 individer. Därtill måste den regionala koncentrationen minska, då även 170 individer är för många om de är samlade i Värmland.

Freddy Kjellström

Nils Ahlqvist

Centerpartiet i Sunne