Färre enskilda avlopp inventeras i Sunne

Tillsynsarbetet av enskilda avlopp i Sunne kommun halveras jämfört med tidigare. Fokus ska läggas på åtgärder som bedöms ge större miljöeffekt.

– Miljö- och bygglovsnämnden har lyssnat på den kritik vi fått. Vi gör omprioriteringar eftersom vi ser att det finns annat som har större påverkan på utsläppen av bland annat fosfor. Det innebär inte att tillsynen av enskilda avlopp upphör, säger nämndens ordförande Nils Ahlqvist (C).

Miljö- och bygglovsnämnden beslutade om de nya tillsynsplanerna på sitt sammanträde 13 december.

– Staten tillåter inte att kommuner avbryter tillsynen mot enskilda avlopp. Det vi gör är att koncentrera arbetet till områden med särskilt känslig natur och fastigheter med närhet till bad och dricksvattentäkter. Genom konstruktiva och bra diskussioner har vi nått en samsyn mellan Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna i denna fråga, säger Nils Ahlqvist (C).

Fastighetsägare i Sunne kommun har under flera år gjort löpande investeringar i sina avloppsanläggningar, vilket gör att den generella statusen är bättre idag än för tio år sedan. Det finns omfattande lagstiftning som reglerar utsläpp från bland annat enskilda avlopp. Minimikraven är bland annat slamavskiljare med minst ett efterföljande reningssteg.

– Jag tror det finns förståelse för att anläggningar utan fungerande rening behöver åtgärdas, exempelvis brunnar med direktutsläpp. Hälsoaspekten är särskilt viktig att beakta, i synnerhet om utsläppspunkten ligger nära grannar eller vattendrag. Kommunens miljöarbete ska vara rationellt och vi menar att det finns skäl för att arbeta mer med utsläppsminskningar från exempelvis det kommunala VA-nätet än vad som gjorts tidigare.

Beslutet om miljöbalkens tillsynsplan bedöms minska mängden nya avloppsärenden kommande år. De avloppsärenden som pågår och som syftar till upprustning ska fortfarande slutföras.