Ursprungsmärkning av kött- och jordbruksprodukter

Oavsett om man är vegetarian eller äter köttprodukter finns det intresse av att veta om livsmedlet är närproducerat eller närodlat. På många av våra livsmedel framgår det var de är odlade eller var de kommer från, men oftast bara från vilket land. Vi i Centerpartiet vill att det skall framgå på varan vad uppfödaren eller odlaren heter, och från vilket län kött- eller jordbruksprodukten kommer.

Detta så vi ska kunna välja varor med mindre antibiotika, mindre besprutade varor och varor producerade så nära hemorten som möjligt.

Vi har en restriktiv djurskyddslag i Sverige som begränsar användningen av antibiotika och dessutom reglerar hur miljön i djurstallarna ska vara. Kontrollen på djuren som går till slakt i Sverige kontrolleras av slakterierna. I många andra EU-länder används antibiotika i alla typer av djuruppfödning för att djuren ska hålla sig friska och eventuellt växa snabbare. Här finns risk att det kommer in kött från antibiotikabehandlade djur till Sverige, trots kontrollen av köttprodukter från andra länder. Ju fler som väljer närproducerat minskar risken att vi får spridning av multiresistenta bakterier på grund av antibiotikaresistens.

I Sverige finns en begränsning hur man får bespruta sina odlingar. Hur besprutning sker av jordbruksprodukter, i andra länder är svårt att veta. Med en lokal ursprungsmärkning har vi som konsumenter möjlighet att välja produkter som är odlade i vårt närområde, utan farliga bekämpningsmedel eller långväga transporter.

Blir varorna dyrare med en ursprungsmärkning? Nej. Att vi som medborgare i Sverige ställer krav på leverantörer och livsmedelshandeln om att alla kött- och jordbruksprodukter skall vara ursprungsmärkta med minst från vilket län de kommer och från vilken uppfödare eller odlare, skulle öka efterfrågan av lokalt producerade varor.

Ökad efterfrågan på närproducerat och närodlat ger förutsättningar för fler företag inom kött- och jordbruksproduktion och ger ökad sysselsättning inom dessa näringar. Dessutom bidrar det till högre självförsörjningsgrad och öppna landskap.

Vi i Centerpartiet vill att lokal ursprungsmärkning införs på kött- och jordbruksprodukter som produceras i Sverige. Märkningen ska innefatta vad uppfödaren eller odlaren heter när det går att precisera, och från vilket län kött- eller jordbruksprodukten kommer. Att tydligt visa från vilket län och vilken uppfödare eller odlare som varan kommer ifrån ger konsumenterna bättre möjlighet att välja det närproducerade och närodlade.

Därför har vi lämnat in en motion till Centerpartiets riksstämma i september, där vi vill att kött- och jordbruksprodukter som produceras i Sverige ska märkas med lokal ursprungsmärkning, som innefattar län och namn på uppfödare eller odlare.

// Leif Holmqvist och Carina Sundbom

Motinen fick inte bifall.