FÖRETAGSARKIVET I WESTERBOTTEN – En viktig resurs som behöver mer resurser

Företagsarkivet i Westerbotten finns för att tillvarata och föra vidare näringslivets historiska arv, och att tillhandahålla expertkunskap i arkivfrågor till regionens medlemsföretag.

Det är en ideell och kulturell allmännyttig förening med målet att bevara och tillgängliggöra näringslivets historia för barn och ungdomar, allmänhet och professionella forskare.

Företagsarkivet samlar, ordnar och bevarar material från regionala företag och företagare som i hög grad varit en del av den regionala utvecklingen och som skapat sysselsättning. Arkivet finns för att kunna studera olika aspekter som exempelvis: teknisk utveckling, arbetsförhållanden, genus, innovationer och regionala-, nationella- och internationella nätverk mellan företag.

Arkivet är en skatt för forskare från hela världen, för amatörforskare och en bra plattform för utbildning. Det är viktigt att näringslivets historia bevaras och tillgängliggörs och för att kunna utföra detta behövs både en utbildad Arkivator och ändamålsenliga lokaler för arkivering.

Att bedriva ett arkiv innebär att det måste finnas specialkompetens inom arkivering, en utbildad Arkivator, och att arkivlokalerna måste vara speciellt utformade för att ta hand om arkivmaterial, så det inte förstörs. Det innebär att personal- och lokalkostnader blir dyrare än för många andra allmännyttiga föreningar. Företagsarkivets kostnader är ca 400 000 kr per år.

Företagsarkivet finansieras idag av medlemsavgifter från företag, avgifter från forskare och andra som använder arkivets tjänster, och med stöd från staten, bidrag från Region Västerbotten och Skellefteå kommun.

Företagen som är medlemmar i Företagsarkivet betalar en årlig medlemsavgift. De företag som anlitar Företagsarkivet för sortering och arkivering betalar för de tjänster som de nyttjar. Men det finns många herrelösa arkiv av kulturhistoriskt intresse, som är värda att bevara för forskning. Men bakom herrelösa arkiv finns inget företag som betalar för detta.

Riksarkivet var tidigare huvudman för Företagsarkivet. Men efter 2012 ingår Företagsarkivet i Kultursamverkansmodellen. Av den del av Kultursamverkansmodellen som tillfaller Västerbotten så fördelar Region Västerbotten 151 000 kr till Företagsarkivet (av totalt 79 520 000 kr år 2017), för att finansiera en arkivarietjänst. Företagsarkivet får även 67 000 kr i bidrag per år från Region Västerbotten. Denna summa räknas upp med 1,6 % för verksamheten och 2,8 % för personalkostnader. Det ger en uppräkning för 2018 på totalt 2600 kr, till 69 600 kr. Sammanräknat blir det 220 600kr.

Den blygsamma andelen av det statliga stödet och den blygsamma uppräkningen av bidraget från Region Västerbotten ger inte Företagsarkivet möjlighet att upprätthålla verksamheten. Ska vi kunna bevara och behålla Företagsarkivet så behöver arkivet mer resurser. En utbildad Arkivator på plats och ändamålsenliga arkivlokaler är förutsättningarna för att arkivet ska finnas kvar i Västerbotten. Här behövs en omfördelning av resurserna i länet som ger arkivet en möjlighet att bedriva den viktiga arkivverksamheten på ett hållbart sätt.

Region Västerbotten behöver finna en hållbar lösning för framtiden som ger förutsättningar för Företagsarkivet i Westerbotten att finansiera en Arkivarie, och att ha anpassade lokaler för arkivet. Om inte, kommer föreningen att likvideras och arkivmaterialet flyttas från Västerbotten. Men visst vill vi bevara vårt arkiv om länets företag i säkerhet och i närheten!?

Med anledning av detta har jag skrivit en motion till Region Västerbotten att:

  • I kommande budgetarbete prioritera Företagsarkivet för att säkerställa denna viktiga verksamhet även i fortsättningen. Både vad gäller fördelningen av medel ur samverkansmodellen, men även när det handlar om det egna anslaget.

//Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå

Motionen avslogs.