Grön plan behövs i Skelleftedalen

Idag är trycket på nya bostäder högt i centrala Skellefteå. Det innebär att grönområden ibland tas i anspråk för byggande av fler bostäder. Vi i Centerpartiet ser behovet av fler bostäder men vi ser även behovet av att viktiga grönområden sparas även om behovet av byggbar mark är stort.

Det behövs en plan för vilka grönytor och bostadsnära natur som ska bevaras. Vi behöver gröna miljöer, vid bostadsområden och offentliga mötesplatser, för den biologiska mångfalden och för ekosystemtjänster, även i framtiden.

Parkmark som idag finns i översiktsplaner och äldre detaljplaner omvandlas ibland till tomtmark för att bostäder ska kunna byggas, till exempel på Prästbordet i januari 2017 och på Älvsbacka i september 2015.

Det är bra att byggs i Skelleftedalen. För att Skellefteå ska kunna växa behövs det fler bostäder och mer industrimark. Men det får inte bli sådan panik att ordna byggbar mark så att man glömmer bort vilka grönytor som behöver finnas i de olika stadsdelarna. Idag har vi ingen aktuell ”�grön plan”� som matchar behovet av byggbar mark.

Den bostadsnära naturen spelar störst roll för vardagsrekreation och bör ligga på gångavstånd från bostaden (inom 300 meter) och ska gå att nå inom 5-10 minuter. Dessa gröna områden är särskilt viktiga för människor som inte rör sig så långt, till exempel barn, äldre, sjuka och funktionshindrade. Redan idag finns det flera områden i Skelleftedalen som tyvärr har mycket längre till gröna miljöer.

Kommunen behöver en ”grön plan”� för att säkerställa att viktiga grönområden bevaras i Skelleftedalen. Planen behövs snarast, för att undvika att bygga bort fler grönytor som så väl behövs, för människornas livsmiljö och för ekosystemtjänster. Därför har jag skrivit en motion till Skellefteå kommunfullmäktige om att ta fram en ”�grön plan”�.

// Carina Sundbom, Gruppledare Centerpartiet i Skellefteå