Jörns återvinningscentral behövs

En ÅVC med få öppettider ger signaler att kommunen inte bryr sig om ytterområden som t ex Jörnsområdet, som är glest befolkad och som har långa avstånd till den service som de har rätt till, trots att invånarna betalar skatt och renhållningsavgift oavsett var i kommunen man bor

Jörnområdet är en stor del av Skellefteå kommun, med långa avstånd och vikande kommunal närvaro. Trots det finns det fortfarande många människor kvar i Jörnsbygden som vill bo och verka där. Där människor finns blir det även skräp och sopor, som ska tas omhand på ett riktigt sätt.

Tekniska nämnden har beslutat att dra ner på öppettiderna vid Jörns återvinningscentral (ÅVC). Vintertid mellan oktober och mars ska det vara öppet en dag i månaden. Sommartid mellan april och september ska det vara öppet en dag i veckan, och en lördag i maj, juni och augusti. Dessutom finns förslag på att bara ha grovsophämtning en gång per år. Detta drabbar bland annat Jörnsborna, som inte har god tillgång till en öppen ÅVC.

Vi i Centerpartiet ser problemen som uppstår för Jörnsborna, med sämre tillgänglighet till ÅVC eller grovsophämtning i Jörn.

Mycket skräp kommer att dumpas i naturen istället för att tas omhand på ett riktigt sätt, om det inte finns möjlighet att lämna till ÅVC. Miljömässigt är det inte försvarbart att ha så få dagar öppet på ÅVC i Jörn. Räknar man på koldioxidutsläppen från de fordon som istället måste köra till Boliden tur och retur så blir det väldigt mycket mer utsläpp.

En ÅVC med få öppettider ger signaler att kommunen inte bryr sig om ytterområden som t ex Jörnsområdet, som är glest befolkad och som har långa avstånd till den service som de har rätt till, trots att invånarna betalar skatt och renhållningsavgift oavsett var i kommunen man bor.

Argument som framförts för stängning är att det har förekommit hot och stölder på Jörns ÅVC. Här ifrågasätter jag verkligen tekniska nämnden som flyr fältet, drar in på personal och öppettider och stoppar huvudet i sanden, istället för att ta tag i hot- och stöldproblematiken.

Vi i Centerpartiet vill presentera några alternativ till neddragningen av öppettiderna i Jörn på grund av att det varit svårt att rekrytera personal. Det handlar om att nyttja ideella krafter som hjälp när ÅVC har öppet och om att införa ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till ÅVC, även om den inte är öppen och bemannad.

Ideella krafter finns och behövs, och att anlita dessa skulle gynna föreningslivet och samhällsgemenskapen. Idrottsföreningen eller annan förening i bygden kan engageras i arbetet på ÅVC de tider som den är öppen. Det går bra att utbilda aktiva Jörnsbor i hur avfallssorteringen ska ske, bara viljan finns. Det skulle minska problemet med att rekrytera personal till Jörn.

”Grönt kort” ger invånarna möjlighet att lämna sitt avfall på ÅVC även när den är obemannad. Alla privathushåll, som är kunder hos kommunens renhållning, kan registrera sig kostnadsfritt för tjänsten. Efter en kortare utbildning kan man använda sitt körkort (Gröna kortet) som nyckel till grinden på ÅVC. Anläggningen kameraövervakas och därmed kan man se när containrar behöver tömmas. Eftersom alla användare registreras vid grinden för att komma in så finns möjlighet att identifiera vem som sorterar fel eller slänger otillåtet material. Resultat man sett är att invånarna blir bättre på att sortera sitt avfall och antalet stölder och inbrott har minskat.

Det finns inga vinnare på att dra ner på öppettiderna för Jörns ÅVC. Varken invånarna, miljön eller i slutändan Skellefteå kommun kommer att vinna på att dra ner på servicen i Jörn. Gör om och gör rätt.

Vi behöver ett nytt ledarskap i Skellefteå!

Oscar Wellman (C) ersättare i tekniska nämnden

Carina Sundbom (C) gruppledare kommunfullmäktige

Kjell Bergmark (C) ledamot kommunfullmäktige