Finns krisberedskap i Skellefteå?

Hur ser det ut med krisberedskap i Skellefteå? Hur ser krisberedskapen ut när det gäller livsmedel, vatten, vägar, el, telefonförbindelser, Internet och omsorg? Hur säkerställer vi att kommunen har tillräcklig krisberedskap när det blir extrema väderförhållanden eller andra stora påfrestningar?

Denna sommar har inte varit som andra somrar. Det har varit varmare, soligare och torrare än vad ”Svensk sommar” brukar vara. Det har varit skönt för många lediga, men har även orsakat stora problem på många sätt.

Foder- och spannmålsskördar har torkat bort och många bönder har fått börja slakta bort sin djurbesättning eftersom det inte finns tillräckligt med foder till djuren. Skogsbränder har rasat på väldigt många ställen, eftersom en liten gnista kunnat tända på den torra marken och vinden drivit på elden. Enskilda dricksvattenbrunnar har sinat på grund av torkan.

Dessa problem kommer att ge långvariga konsekvenser i hela landet, och i vår egen kommun.

Hur ser det då ut med krisberedskap i Skellefteå? Hur ser krisberedskapen ut när det gäller livsmedel, vatten, vägar, el, telefonförbindelser, Internet och omsorg? Hur säkerställer vi att kommunen har tillräcklig krisberedskap när det blir extrema väderförhållanden eller andra stora påfrestningar?

Finns det någon handlingsplan i kommunen, eller förlitar man sig helt på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)?

Förra året behandlade kommunfullmäktige en motion av Helena Moen (C) om krisberedskap i Skellefteå. Det blev ingen åtgärd, motionen ansågs ”besvarad” även om svaret var undermåligt. Centerpartiet yrkade på bifall, för att förbereda bättre krisberedskap.

Yrkandena i Helena Moens motion var:

 1. Kartlägga var och hur hårt en eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun
 2. Sammankalla intressanta organisationer som arbetar tillsammans med jordbrukare för ett samtal om hur kommunen kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap och primärproduktion förbättras
 3. Skapa en plan för hur kunskap om primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och förmedlas till kommunmedborgarna.

Svaren som gavs var:

 1. Svårt kartlägga hur hårt en ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå mot Skellefteå kommun. Skellefteå kommun har inte utredningsresurser för att kartlägga detta.
 2. Ett samtal med berörda aktörer om hur kommunen kan stötta och underlätta i krisberedskapsfrågor och vid primärproduktion är fullt rimligt och bör kunna planeras och genomföras utan några större arbetsinsatser.
 3. Svaret hänvisar till Informationsinsatser med hushållsutskick från MSB. När det gäller lagerhållning av livsmedel och frågor kring självförsörjningsgrad sker arbete hos bevakningsansvariga myndigheter inom arbetet med Totalförsvaret.
 4. Vad gäller spridning av kunskap om primärproduktion ifrågasätter man om detta är en uppgift för enskilda kommuner, eller om det bör ligga på nationell nivå.

Men var är Kommunens beredskap? Enligt ansvarsprincipen har kommunen ansvar att säkerställa att verksamheten som bedrivs till vardags också kan fortgå under kris vilket innebär att kommunen även under krissituationer ska kunna förse vårdtagare och andra utsatta grupper med mat.

I svaret skriver man att det kan finnas en idé i att kommunen säkerställer viss lagerhållning av konserver redan i närtid, särskilt om varorna kan omsättas i ordinarie verksamhet.

Utifrån de problem vi sett i sommar vill Centerpartiet aktualisera kommunens beredskap. Därför vill vi i Centerpartiet veta om och hur kommunen ska öka sin krisberedskap inför kommande extrema förhållanden.

Därför ställer vi en interpellation till kommunstyrelsens förste vice ordförande i Skellefteå hur Socialdemokraterna tänker göra för bättre krisberedskap i Skellefteå?

 1. Kommer man att omprövar beslutet att kartlägga var och hur hårt en eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun?
 2. Har man under detta år sammankallat intressanta organisationer som arbetar tillsammans med jordbrukare, för ett samtal om hur kommunen kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap och primärproduktion förbättras? Om inte, varför inte? Och när kommer det att ske?
 3. Kan man ompröva beslutet att skapa en plan för hur kunskap om primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och förmedlas till kommunmedborgarna?
 4. Har man säkerställt viss lagerhållning av konserver, som man föreslår i svaret till motionen.

Centerpartiet väntar med spänning på svaret.

//Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i  Skellefteå

 

Uppdatering 13 november 2018

Svaren på interpellationen kommer nedan:

FRÅGOR

Hur tänker kommunstyrelsens förste vice ordförande göra för bättre krisberedskap i Skellefteå?

 1. Kommer man att omprövar beslutet att kartlägga var och hur hårt en eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun?

Bedömningen är fortsatt att det skulle kräva omfattande resurser. Ett sådant uppdrag bör också förtydligas innan eventuella resurser tillförs.

 1. Har man under detta år sammankallat intressanta organisationer som arbetar tillsammans med jordbrukare, för ett samtal om hur kommunen kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap och primärproduktion förbättras?

Om inte, varför inte? Och när kommer det att ske?

Nej. Kommunen har dock deltagit i en workshop arrangerad av Länsstyrelsen Västerbotten med temat livsmedelsförsörjning, krisberedskap och civilt försvar. Vid samma tillfälle deltog bland annat LRF och Norrmejerier. Vad gäller att sammankalla lokalt så kan det fortfarande genomföras utan större ansträngning men det har inte varit prioriterat under innevarande år. Workshopen och det underlag som togs fram utgör en god grund för en träff med lokala aktörer.

 1. Kan man ompröva beslutet att skapa en plan för hur kunskap om primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och förmedlas till kommunmedborgarna?

Kommunen bör invänta tydligare instruktioner från regeringen om inriktningen för livsmedelssektorn inom Totalförsvaret. Krisberedskapsveckan, som anordnas årligen nationellt och som kommunen deltar i, kan innebära ett tillfälle att sprida budskapet om livsmedelsberedskap och informera om primärproduktion. Krisberedskapsveckans tema bestäms dock av MSB men kommunerna har möjlighet att själva påverka innehållet.

 1. Har man säkerställt viss lagerhållning av konserver, som man föreslår i svaret till motionen?

Kommunen deltar i Länsstyrelsens regionala arbete med att se över livsmedelsberedskapen vid kris och krig. En inventering har genomförts för att identifiera lokala distributörer, tillverkare av livsmedel, primärproducenter av livsmedel samt kontroll av livsmedel. Det har även gjorts en identifiering av kommunens och landstingets tillagningskök och mottagningskök. En viss beredskap finns i kommunens befintliga kök. Inom kommunens geografiska område visar inventeringen att det finns begränsad primärproduktion av potatis, kött, mjölk, ägg och grönsaker.

Livsmedelsproduktion och distribution är oerhört beroende av transporter och drivmedel. Kommunens och landstingets kök är även beroende av el och dricksvatten. Sedan tidigare har det identifierats att kommunen har begränsad möjlighet att förse fastigheter med reservkraft i händelse av störningar i elförsörjningen.

Köksstrukturen i kommunen bidrar till att verksamheten har två val vid kris. 1. Bedriva verksamhet i stora centrala kök eller 2, i små decentraliserade kök.

Totalförsvarsplaneringen är återupptagen vilket innebär att det är av yttersta vikt att inte lämna ut alltför detaljerade beskrivningar av kommuns beredskap i händelse av kris eller krig.

Av Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021-2025 framgår att:

”Försvarsberedningen anser att regeringen behöver ange en inriktning avseende vilka metoder som ska användas för att öka den svenska livsmedelsberedskapen. Inriktningen bör utgå från en analys av dagens samhälleliga förutsättningar och de förändringar som har skett inom livsmedelsförsörjningen. Berörda offentliga och privata aktörer på central nivå behöver utifrån regeringens inriktning gemensamt planera för hur livsmedelsförsörjningen ska utformas samt hur distributionen inom landet ska säkras. De myndigheter på nationell nivå som främst har ansvar och roller inom livsmedelssektorn är Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.” Försvarsberedningen fastslår också att den enskilde har ett stort eget ansvar och föreslår att den enskilde ska ha en veckas beredskap. Kan hända är detta en rimlig nivå även för kommunen? Genom att ha ett beredskapslager som omsätts under året skulle det kunna utgöra en naturlig del av skolans matsedel. Det skulle också kunna vara ett utbildande inslag där det t ex anordnades beredskapsmatvecka för skoleleverna på den mat som ingår i beredskapslagret, förslagsvis under den nationella krisberedskapsveckan.

Maria Marklund Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande