Buller vid skolor och förskolor

Bilparkering

Buller skapar ohälsa och enligt folkhälsomyndigheten är buller ett stort folkhälsoproblem, inte minst trafikbuller. Särskilt utsatta är våra barn som i bullriga utemiljöer ska finna ro till meningsfull lek och välbehövliga pauser från övrig undervisning.

WHO presenterade i oktober en studie, Environmental Noise Guidelines for the European Region, vilken ger nya och lägre rekommendationer för bullernivåer från vägar, transporter och fritidsbuller. Sveriges riktvärde för trafikbuller vid husfasader är idag 60 dBA och 65 dBA för små lägenheter vid nybyggnation av bostäder. WHO föreslår emellertid att riktvärden bör sänkas till 53 dBA. För att klara en sådan skärpning måste industrin jobba hårt för att ta fram tystare däck, tystare bilar etc. men även samhällsplaneringen har en viktig roll att spela.

Det är klarlagt att buller skapar ohälsa och enligt folkhälsomyndigheten är buller ett stort folkhälsoproblem, inte minst trafikbuller. Särskilt utsatta är våra barn som i bullriga utemiljöer ska finna ro till meningsfull lek och välbehövliga pauser från övrig undervisning. Ibland sker till och med undervisningen utomhus.

Då Skellefteå har som ambition att växa lär trafiken öka i kommunen. Inte blir det heller bättre av att majoriteten önskar centralisera den pedagogiska verksamheten i allt större utsträckning, vilket i sin tur ökar trafiken utanför förskolorna och skolorna. Floraskolan byggs vid den relativt vältrafikerade Torsgatan vilken kan få betydligt mer trafik om batterifabriken blir av i dess förlängning. Längs denna gata finns också Norrbacka förskola. Hagens förskola på Norrböle har sin utemiljö i direkt anslutning till Klockarbergsvägen vilken leder genom ett område under exploatering. Redan idag är Hagens förskola utsatt för höga bullernivåer.

Med anledning av detta så ställer vi frågor om buller där barnen finns, på nästa kommunfullmäktige i Skellefteå.

  • Hur ser Bygg- och Miljönämndens ordförande på WHOs nya rekommendationer om buller?
  • Vad gör majoriteten för att säkerställa att nya och befintliga skolmiljöer inte får för höga bullernivåer i en stad av förändring?
  • Bullermätningen som presenteras på kommunens hemsida är från 2006. Finns det någon nyare mätning? Om inte, när ska ny bullermätning göras?

// Carina Sundbom