Nytt år, nya möjligheter

Allianskick-off Skellefteå

Oppositionen mobiliserar. Alliansen i Skellefteå börjar det nya året med gemensam träff för att finslipa samarbeten i kommunens nämnder.

Skelleftecentern är en del av Alliansen i Skellefteå. Vi är det näst största partiet i Alliansen och det näst största oppositionspartiet i vår kommun.

Härom kvällen hade Alliansen i Skellefteå en kick-off inför den nya mandatperioden. Vi var ett 60-tal Centerpartister, Moderater, Liberaler och Kristdemokrater som träffades för att lägga upp riktlinjer och strategier. Det var mycket uppskattat att ledamötena i respektive nämnd fick bekanta sig med varandra och börja smida planer för att driva vår gemensamma politik.

Alliansen har åtta områden där vi samarbetar.

Mer resurser till skolan

Alliansen vill ha en skola i toppklass. Det är en tuff målsättning som kräver att vi omedelbart satsar på sådana åtgärder som vi vet behövs och som höjer skolans kvalité. Idag lämnar var femte elev grundskolan i Skellefteå utan fullständiga betyg.

Mindre barngrupper i förskolan

De minsta behöver en trygg och lugn, pedagogisk förskolemiljö, i mindre barngrupper. Vi kan inte acceptera att det idag skrivs in 28 barn (1-5 år) på en förskoleavdelning med tre pedagoger och en kock. Vi kan inte acceptera att Skellefteå kommun sticker ut negativt, med 17,6 barn per förskolegrupp, och har bland landets största barngrupper i förskolan (plats 31).

Minst ett nytt äldreboende

Alliansen ser att behovet av särskilda boendeplatser ökar. Det bör byggas minst ett särskilt boende i Skellefteå under den kommande perioden. Idag har Skebo byggmonopol på särskilda boenden, men Alliansen vill även ge privata fastighetsägare möjlighet att bygga denna typ av boenden.

Fler trygghetsboenden

Alliansen vill att det byggs fler trygghetsboenden i Skellefteå. Det behövs fler trygga bostäder för de äldre både i stan och ute i tätorterna. Ett trygghetsboende är tillgänglighetsanpassat så den äldre kan bo kvar även om rörligheten minskar. Trygghetsboendet har även en värd eller värdinna och gemensamhetslokaler för aktiviteter för de äldre.

Hedensbybron Kommunen har förpliktat sig att medfinansiera bygget av en ny E4, via Östra leden, med 30 procent av den totala kostnaden för E4-omdragningen. Alliansen vill nu att arbetet ska komma igång och därför föreslår vi att en ny bro vid Hedensbyn – Hedensbybron – ska byggas och utgöra kommunens medfinansiering. Alliansen menar att en ny E4 är den viktigaste infrastruktursatsningen för att förbättra trafikflödena i Skellefteå. Vi vill även genomföra nödvändiga satsningar på trafikåtgärder i centrala stan.

Mindre egenregi

I Skellefteå bedrivs mycket kommunal verksamhet i egen regi. Det vill Alliansen ändra på. Vi menar att konkurrensutsättning kan bidra till nya jobb, kvalitetsförbättringar i välfärden och bättre nyttjande av skelleftebornas gemensamma pengar.

Det ska lysa där människor bor

Under den gångna mandatperioden har kommunfullmäktige beslutat om regler för gatubelysningen i Skellefteå kommun. Detta är en politisk kompromiss och Alliansen är beredda att skruva i dessa regler om principen att det ska lysa där människor bor inte efterlevs. Detta är en viktig trygghetsfråga.

Demokrati och medbestämmande

En kommun får aldrig upplevas sluten av dess invånare och nedtystande av dess medarbetare. Ur Alliansens demokratisyn ska kommunen vara enkel att komma i kontakt med och öppen med sitt arbete och beslutsfattande. Medarbetarna ska mötas av lyssnade och iver till stadiga förbättringar, inte av döljande av kvalitetsbrister.

Tillsammans för Skellefteå har Alliansen gett dessa vallöften, som vi kommer att arbeta vidare med.

  • Vi lovar 200 miljoner kronor mer till skolverksamheterna, utöver löne- och prisuppräkningar, riktade statsbidrag och volymförändringar.
  • Vår målsättning är att Skellefteå kommun ska leva upp till Skolverkets ”riktmärken” för barngruppers storlek.
  • Vi lovar att bygga minst ett nytt särskilt boende under den kommande mandatperioden.
  • Alliansen vill främja byggandet av trygghetsboenden genom att peka ut tomter för byggandet av trygghetsboenden samt sälja dem för 1 krona till den byggaktör som presenterar det bästa trygghetsboendekonceptet för platsen.
  • Alliansen vill påskynda flytten av E4 till Östraleden genom att bygga Hedensbybron.
  • Vi lovar att införa utmaningsrätt och LOV i Skellefteå kommun
  • Alliansen vill öka investeringstakten i mer moderna, energisnåla och klimatvänliga gatlysen, så att det kan lysa där människor bor.
  • Alliansen vill införa ett visselblåsarsystem, E-förslag, en äldreombudsman och liknande förslag som stärker den lokala demokratin och medbestämmandet i kommunen.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå