Uppföljning halvtid! Centerpartiets vallöften för Ett grönt, tryggt och växande Skellefteå

Nu har halva mandatperioden gått och Skelleftecentern gör en avstämning vilka vallöften som vi har arbetat med sedan valet. Centerpartiet jobbar i opposition, vilket innebär att våra förslag ofta röstas ner av S-V- majoriteten i Skellefteå. Men vi vet vad vi vill och fortsätter lägga våra förslag i motioner, interpellationer och omröstningar.

Miljöansvar och trygg tillväxt

 • Ta fram en Grön plan för bevarande av grönytor i Skelleftedalen.

Motion om grön plan för bevarande av grönområden i Skelleftedalen (8/18)

 • Det ska vara möjligt att cykla enkelt, snabbt och säkert både i stan och i våra övriga tätorter.

Motion (19/18) Cykelfrämjande åtgärder för året runt-cyklister.

Motion om åtgärder för fler vintercyklister (3/20).

 • Bygga Hedensby-bron före Centrumbron, för att minska trafikbelastningen i centrum.

C har yrkat avslag på Karlsgårdsbron till förmån för Hedensbybron.

 • Bygga en ekologisk by/Kretslopps-bostadsområde med ekosystemtjänster. Motion om kolonilottsområden med permanentboende (47/19)
 • Giftfria miljöer för våra barn – en giftfri kommun.

Motion om giftfria och miljömässigt hållbara platser för lek och idrott (37/18)

 

Låt inte Skellefteå klyvas. Vi ser hela kommunens behov och möjligheter.

Boende och byggnation

 • Kommunen ska skapa förutsättningar för byggnationer utanför stan genom att peka ut lämplig mark för bebyggelse i översiktsplaner.

Motion om översiktsplaner för våra kommundelar (41/19)

 • Satsa på nya bostadsområden i kransorter med bra pendlingsavstånd till nya industriområdet med planerad batterifabrik, t ex Kåge, Ursviken, Skelleftehamn, Bureå, Medle.

Motion om fördjupad översiktsplan för Kågedalen (38/18)

 • Vi vill ta fram planer för var det passar att bygga bostäder och fritidshus, så det går snabbt och enkelt, och ger långsiktigt hållbara boendeområden.

Motion om översiktsplaner för våra kommundelar (41/19)

 • Lokala utvecklingsplaner tas fram för varje kommundel – med tydliga mål och handlingsplaner. Vilka orter som ska ha förskolor och skolor ska pekas ut i planerna.

Interpellation om hur utvecklingsplanerna ser ut för bostadsbyggandet i Bureå och Byske (21/18)

 • Kommundelsnämnder för beslut närmare invånarna.

Skrivelse till Kommunstyrelsen oktober -20.

Kommunikation och infrastruktur

 • Norrbotniabanan behövs för effektiva transporter, och för att skapa större arbetsmarknadsregion.

Centerpartiet är aktiva i arbetet med att lyfta fram NBB i alla lägen, t ex i regionen och på riksnivå.

 • Möjlighet att åka kollektivt även på landsbygderna.

Interpellation om kollektivtrafikkaos (25/19)

Fråga om styrgrupp för kollektivtrafiksystem för beslut till kommunfullmäktige 2019-10-10

 • Bredband åt alla. Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i kommunen måste fortsätta för att säkra tele- och bredbandskommunikation.

Fråga om kommunen bevakar att telefoni och bredband kommer att fungera i byarna när Telia kopplar ner kopparnätet. 2018-09-25

Skola och barnomsorg

 • Vi vill bevara och utveckla landsbygdsskolor så länge detta är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser.

Centerpartiet arbetar aktivt med att satsningar görs på Furuskolan och Kusmarkskolan och dess förskoleverksamheter.

 • Kommunen ska ta hänsyn till yngre barns behov av skola och barnomsorg i en relativ närhet till hemmet.

Interpellation om förskoleplatser i Jörn (16/18)

Fråga om barnomsorg i Fällfors 2019-05-28

 • Mindre barngrupper och lokalerna ska vara anpassade för antalet barn. Motion om mål för mindre barngrupper i förskolan (6/20)
 • Förskolor ska ha max 6 avdelningar.

Ks 180913, Centerpartiet yrkade att det ska byggas en 4-avdelningsförskola på Prästbordet och en 6-avdelningsförskola på Brännan istället för en 8-10-avd.förskola på Brännan. Yrkandet avslogs. Reservation mot beslutet.

Interpellation om arbetsmiljön på förskolor (18/19)

Fritidsaktiviteter, föreningsliv, kultur

 • Kommunen ska stärka organisationen för landsbygdsutveckling.

Motion om att tillsätta en landsbygdsutvecklare på heltid, Kf 2019-01-29

 • Utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor.

Motion från Alliansen om utvärdering av kulturskolan. (17/19)

 

Företagande och Jobb

Näringsliv och kommersiell service

 • Mindre drift i kommunal regi, ex LOV, växthus, delar av tekniska kontorets verksamheter, fotvård. Låt entreprenörer ta hand om renhållning, camping, däckbyten, fotvård, grön omsorg mm istället för att kommunen ska konkurrera med mindre företag.

Motion om att ta fram ett förslag på regelverk för Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Skellefteås hemtjänst (7/20).

Alliansmotion om Osund konkurrens i Skellefteå kommun (10/20)

 • Förenkla hantering av tillståndsansökan och tillsyn för företagen till exempel genom Rättviksmodellen.

Centerpartiet har alltid yrkat på detta vid aktuella ärenden, och 2020 börjar förvaltningen arbeta på liknande sätt.

 • Kommunen måste arbeta för att öka andelen lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken, till exempel genom att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling.

Interpellation om krisberedskap (18/8)

 • Det ska finnas ett överskott av tillgänglig mark för näringslivsetableringar Motion om Underlätta byggande i våra kommundelar (2020-680)
 • Att småskalig energiproduktion ska få stöd till teknikutveckling.

Medlemsinitiativ att ge möjlighet till odling i växthus med vätgasteknik som uppvärmning

 • Kulturhuskonceptet med kulturbyggnad och hotell ska säljas till privata aktörer.

Centerpartiet har röstat för en försäljning av kulturhuset med hotell.

Jämställdhet och mångfald

 • Öka andelen företagande kvinnor till riksnivå Mindre drift i kommunal regi ger möjlighet till fler lokala företag. LOV (Lagen om valfrihet) bör införas, det gynnar kvinnors företagande.

Motion om att ta fram ett förslag på regelverk för Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom Skellefteås hemtjänst (7/20).

 • Interpellation om jämställt arbetsliv (15/18)

Utbildningar

 • Verka för att universiteten ordnar utbildningar vid lärcentrum. Det behövs heltids-, deltids-, fjärr och distansundervisning.

Interpellation om kompetensförsörjning (23/18)

 

Trygghet i hela Skellefteå

 • Jobba främjande kring psykisk ohälsa

Motion om att få pojkar att söka hjälp (43/19)

 • Belysning i byarna är viktig. Där det bor människor ska det lysa. Centerpartiet arbetar aktivt för att byarna ska få behålla sina vägbelysningar, i diskussioner, på möten och med inspel till nytt regelverk.
 • Arbetsmiljö och arbetsvillkor måste förbättras så att vi kan locka och behålla en kunnig och engagerad personal.

Motion om att certifiera arbetsmiljön (50/19)

Motion om uppdaterad arbetsmiljöpolicy (49/19)

Vård och omsorg nära dig

 • Inför IVPA (I väntan på ambulans) i hela kommunen.

Motion om att införa IVPA i hela kommunen (47/18)

Motion om hemtjänst som IVPA (11/18)

 

Lokala vallöften/personvalslöften utöver programmet

 • Inga gifter eller mikroplaster på lekplatsen.

Motion om giftfria och miljömässigt hållbara platser för lek och idrott (37/18)

Motion om trygga och tillgängliga lekplatser (15/19)

 • Fler bostäder i Kågedalen.

Motion om fördjupad översiktsplan för Kågedalen (38/18)

 • Cykelparkering i P-hus att hyra

Motion om åtgärder för fler vintercyklister (3/20)

 • Sopa och lagar hål regelbundet på cykelbanor (19/18)

Motion om fler åretruntcyklister (19/18)

 • Avsätt kommunal mark för odlingar i stan nära lägenhetsområden och där många nyanlända bor.

Motion om närodlad integration (16/18)

 • Bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor inom vård och omsorg

Motion om nolltolerans mot arbetesrelaterad ohälsa (34/18)

Vallöften inriktat på regionkommunen utöver kommunprogrammet

 • Medel för infrastruktur fördelas i hela länet

Centerpartiet arbetar aktiv för hela länet, vid beslut om fördelning av medel via regionala utvecklingsnämnden.

 • Medel för företagsutveckling fördelas i hela länet.

Centerpartiet arbetar aktiv för hela länet, vid beslut om fördelning av medel via regionala utvecklingsnämnden.

 • Väl fungerande kollektivtrafik i hela länet

Centerpartiet arbetar aktiv för hela länet, inför beslut i Länstrafiken.

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå