Utvecklingsstrategi för Skellefteå?

Centerpartiet vill att olikheter får ta mer plats i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten (RUS). Vi vill att stad och land ska gå hand i hand och vi vill vara förberedda på den snabba, förändrade utveckling som sker i Skellefteå och som berör hela regionen. Men idag blev våra utvecklingsförslag nedröstade av S-V-Mp-majoriteten i Region Västerbotten, även av Skellefteåbor.

Den regionala utvecklingsstrategin är ett uppdrag från regeringen och tas fram för att visa vägen för en önskvärd utveckling i Västerbotten fram till år 2030. Strategin visar länets gemensamma ambitioner och är tänkt att vara vägledande för aktörer inom alla sektorer, och beslutas av regionfullmäktige.

Det är viktigt med en strategi som pekar åt vilket håll vi vill att Västerbottens utveckling ska fara. Och mycket bra finns i strategin. Centerpartiet har varit aktiva och lämnat in många förbättringsförslag under 2020, när politiken fick börja delta i arbetet att ta fram en utvecklingsstrategi för regionen.

En del av våra förslag har tagits med i strategin, till exempel: digitalisering och tillgång till snabb och säker uppkoppling till Internet, Luleå Tekniska Universitet har fått plats i strategin och många märkliga formuleringar har strukits eller skrivits om.

Men Centerpartiet vill mer med RUSen. Utvecklingsstrategin heter: ”Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft”. Vi vill att olikheterna får ta mer plats, vi vill att stad och land ska gå hand i hand, och vi vill vara förberedda på den snabba, förändrade utveckling som sker i Skellefteå och som berör hela regionen.

Därför har Centerpartiet lämnat flera tillägg till strategin, för att kunna möta upp den förändrade och snabba utvecklingen som sker.

Utvecklingen i Skellefteå, som är i en snabb tillväxtfas, bör beskrivas i RUS.

Det förväntas komma minst 10 000 nya arbetstillfällen med anledning av företagsetableringar. Man beräknar en befolkningsökning på minst 10 000 personer inom tiden för RUS-genomförandet. Detta innebär utmaningar inom kommunikationer, kompetensförsörjning, bostäder, sjukvård, skolor, service mm.

RUSen ska ligga till grund för andra regionala strategier och program, till exempel regionala EU-program och länstransportplanen, den ska koppla ihop länets strategier med nationella och europeiska program och strategier och är länets gemensamma utgångspunkt för regionala tillväxtfrågor i dialogen på nationell och europeisk nivå. Men RUSen saknar strategiskt arbete för den pågående utvecklingen. För att hinna med, för att vara förberedda och för att klara utmaningarna som kommer vid en snabb utveckling av ett område behöver denna utveckling vara tydligt beskriven och behandlad i strategin. Det räcker inte i en strategi som ska vara vägledande.

Norrbotniabanans betydelse för regionen, eftersom det är en av de största infrastruktursatsningarna i landet.

Det är viktigt att Region Västerbotten, genom Regionala Utvecklingsstrategin, visar för Sverige och för EU att man prioriterar Norrbotniabanan (NBB), som är viktig för hela regionens utveckling.

NBB är även viktig för att återstarta regionen. Det handlar om att återstarta ekonomin och att ge arbetstillfällen. Men eftersom NBB bara nämns flyktigt i RUSen kan det ju tolkas som att stödet för Norrbotniabanan är svagt och därmed förskjuts Norrbotniabanan längre fram i tiden.

Idag fanns Regionala utvecklingsstrategin på dagordningen till Västerbottens regionfullmäktige. Där blev våra utvecklingsförslag nedröstade av S-V- Mp-majoriteten i regionen. Det känns som ett svek mot Skellefteå, mot norra länsdelen, och mot hela regionen att man inte vill ta tag i de utmaningar och möjligheter som nu finns i Skellefteåområdet.

Centerpartiet har lämnat fler förslag för utveckling i hela regionen, men de blev också nedröstade av S-V- Mp-majoriteten. Nedan ser du några andra viktiga områden som vi ville lyfta in i den regionala utvecklingsstrategin:

  • Andel närproducerade livsmedel i Region Västerbottens verksamheter
  • Ökad kris- och beredskapshantering
  • Det saknas en strategi med mål och indikatorer för att klara stora svängningar i befolkningsmängd kopplat till besöksnäringen i länet
  • Utveckla resekoncept för landsbygden gällande kollektivtrafiken, där ringbil/anropsstyrd kollektivtrafik är en variant men det kan finnas fler fungerande sätt till och från landsbygderna.
  • Fler möjligheter till attraktiva boenden behövs i länet både för unga som för äldre. Strandnära bebyggelse bör ses som en stor resurs.
  • Vi saknar en diskussion om urbaniseringens effekter för länet, inflyttning till städerna, inflyttning till våra tätorter och inflyttning till vissa av våra landsbygder.

Med dessa förslag ser Centerpartiet att olikheter skulle få ta mer plats i den regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten. Vi ser möjligheterna att stad och land kan gå hand i hand och vi vill vara förberedda på den snabba, förändrade utveckling som sker i Skellefteå och som berör hela regionen.

Centerpartiet ser Framåt i hela regionen! Hur ser du på regional utveckling?

// Carina Sundbom, Centerpartiet

Ledamot i regionala utvecklingsnämnden i Region Västerbotten och ledamot i Västerbottens regionfullmäktige,

och gruppledare i Skellefteå