Bygg Hedensbybron före Centrumbron

Hedensbybron

Centerpartiet ser behovet av fler broar. Trafiksituationen genom centrala Skellefteå är ohållbar, med mycket tung trafik och långa köer för genomfartstrafik i rusningstid. Därför vill vi prioritera och påskynda en bro i Östra Ledens förlängning för att leda den tunga trafiken utanför centrala stan, före att kommunen bygger en Centrumbro.

Det handlar om framkomlighet för fordon, cyklister och fotgängare genom stan, och över E4. När genomfartstrafiken flyttas minskar köerna och trafiksäkerheten ökar.

En flytt av trafiken minskar miljö– och klimatpåverkan. Idag dras centrala stan med luftföroreningar pga all trafik. Luftkvalitén förbättras när genomfartstrafiken kan passera utanför centrum.

Vi ser helst en ny E4-dragning med Trafikverket som bygger bron, speciellt med Northvolts planerade batterifabrik på Hedensbyn och flytten av Räddningstjänsten till kvarteret Fabriken, men Trafikverket lägger inga pengar på en sådan bro inom överskådlig tid.

Centerpartiet vill bygga Hedensbybron så snart det går. Först när den är på plats och trafikflöden blir kända bör det utredas behovet av fler broar över Skellefteälven.

Kanske behövs Centrumbron, men det kanske finns ett större behov av en bro i ”Västra Leden”, över Mobacken/Myckle.

Kjell Bergmark, Centerpartiet