Finns Krisberedskap i Skellefteå?

Krisberedskap

Denna sommar har inte varit som andra somrar. Det har varit varmare, soligare och torrare än vad ”Svensk sommar” brukar vara. Det har varit skönt för många lediga, men har även orsakat stora problem på många sätt.

Foder- och spannmålsskördar har torkat bort och många bönder har fått börja slakta bort sin djurbesättning eftersom det inte finns tillräckligt med foder till djuren. Skogsbränder har rasat på väldigt många ställen, eftersom en liten gnista kunnat tända på den torra marken och vinden drivit på elden. Enskilda dricksvattenbrunnar har sinat på grund av torkan.
Dessa problem kommer att ge långvariga konsekvenser i hela landet, och i vår egen kommun.

Hur ser det då ut med krisberedskap i Skellefteå? Hur ser krisberedskapen ut när det gäller livsmedel, vatten, vägar, el, telefonförbindelser, Internet och omsorg? Hur säkerställer vi att kommunen har tillräcklig krisberedskap när det blir extrema väderförhållanden eller andra stora påfrestningar?
Finns det någon handlingsplan i kommunen, eller förlitar man sig helt på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)?

Förra året behandlade kommunfullmäktige en motion av Helena Moen (C) om krisberedskap i Skellefteå. Det blev ingen åtgärd, motionen ansågs ”besvarad” även om svaret var undermåligt. Centerpartiet yrkade på bifall, för att förbereda bättre krisberedskap.

Yrkandena i Helena Moens motion var:
1. Kartlägga var och hur hårt en eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun
2. Sammankalla intressanta organisationer som arbetar tillsammans med jordbrukare för ett samtal om hur kommunen kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap och primärproduktion förbättras
3. Skapa en plan för hur kunskap om primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och förmedlas till kommunmedborgarna.

Svaren som gavs var:
1. Svårt kartlägga hur hårt en ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå mot Skellefteå kommun. Skellefteå kommun har inte utredningsresurser för att kartlägga detta.
2. Ett samtal med berörda aktörer om hur kommunen kan stötta och underlätta i krisberedskapsfrågor och vid primärproduktion är fullt rimligt och bör kunna planeras och genomföras utan några större arbetsinsatser.
3. Svaret hänvisar till Informationsinsatser med hushållsutskick från MSB.

Vad gäller spridning av kunskap om primärproduktion ifrågasätter man om detta är en uppgift för enskilda kommuner, eller om det bör ligga på nationell nivå.
När det gäller lagerhållning av livsmedel och frågor kring självförsörjningsgrad sker arbete hos bevakningsansvariga myndigheter inom arbetet med Totalförsvaret.

Men var är Kommunens beredskap? Enligt ansvarsprincipen har kommunen ansvar att säkerställa att verksamheten som bedrivs till vardags också kan fortgå under kris vilket innebär att kommunen även under krissituationer ska kunna förse vårdtagare och andra utsatta grupper med mat.

I svaret skriver man att det kan finnas en idé i att kommunen säkerställer viss lagerhållning av konserver redan i närtid, särskilt om varorna kan omsättas i ordinarie verksamhet.
Utifrån de problem vi sett i sommar vill Centerpartiet aktualisera kommunens beredskap.

Därför vill vi i Centerpartiet veta om och hur Socialdemokraterna ska göra för bättre krisberedskap i Skellefteå,och har ställt en interpellation om detta:

1. Kommer man att omprövar beslutet att kartlägga var och hur hårt en eventuell ekonomisk eller ekologisk kris skulle slå i vår kommun?

2. Har man under detta år sammankallat intressanta organisationer som arbetar tillsammans med jordbrukare, för ett samtal om hur kommunen kan stötta och underlätta för att förutsättningarna för krisberedskap och primärproduktion förbättras?
Om inte, varför inte? Och när kommer det att ske?

3. Kan man ompröva beslutet att skapa en plan för hur kunskap om primärproduktion och krisberedskap effektivast samordnas och förmedlas till kommunmedborgarna?

4. Har man säkerställt viss lagerhållning av konserver, som man föreslår i svaret till motionen?

Vi behöver nytt ledarskap i Skelleteå!

Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå