Fler satsningar på infrastruktur i Västerbotten!

 

Tillväxt, inflyttning och framtidstro präglar Västerbotten med en stor tillväxt både inom grön energi och i fjälldalar där besöksnäringen växer stort. Det är hög tid att även Trafikverket inser det och slutar med sin styvmoderliga behandling av norra Sverige och Västerbotten. Nuvarande förslag till nationell plan för transportinfrastruktur hanterar järnväg och europavägar. I Västerbottens län finns inte ett enda projekt med i planen, vilket måste ses som högst anmärkningsvärt!

Den nationella transportinfrastrukturplanen, som pekar ut var Trafikverket ska satsa har nu varit ute på remiss till kommuner, regioner, företag och andra. Centerpartiet i Västerbotten, som driver regional utveckling i hela länet, har lämnat ett yttrande över förslaget till Nationell transportinfrastrukturplan 2022–2033 till regeringen.

Tre europavägar passerar Västerbottens län, E4, E45 och E12. Alla är i undermåligt skick och har endast korta sträckor med mittseparering. Det är ett rimligt krav att en europaväg håller god standard.

Centerpartiet i Västerbotten anser att Bottniska korridoren och Norrbotniabana är av oerhörd stor vikt för norra Europa och borde lyftas av Trafikverket. Inte minst utifrån det säkerhetspolitiska läget i framtiden.

En upprustning av Inlandsbanan skulle kraftigt stärka det svenska transportsystemet och lösa mycket av den trängsel som idag finns på stambanan.

Västerbotten är ett norrlandslän som har en verkligt hög tillväxt. Både inom besöksnäring och industri görs stora investeringar som borde speglas i Trafikverkets prioriteringar.

Centerpartiet tycker det är mycket bra att E4 förbifart Skellefteå finns med i planförslaget. Men här behöver man samordna byggandet med investeringar i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på de anslutande statliga regionala vägar (väg 95, 372 och väg AC827) som ingår i den så kallade ”Skellefteå-triangeln”. För att klara den extraordinära tillväxten i norr anser vi att detta bör finansieras som ett ”Skellefteå paket”.

Vi i Centerpartiet vill även uttrycka vår besvikelse över att Trafikverket inte presenterar en plan för underhållsskulden, på speciellt det finmaskiga vägnätet, trots regeringens löfte om satsningar i inlandet. Standarden på det finmaskiga vägnätet är av stor betydelse för att kunna leva, bo och verka i hela landet. Det finmaskiga vägnätet har också stor betydelse som matarvägar till huvudstråken när det gäller inlandets och den kustnära industrins råvaruförsörjning.

Centerpartiet vill se en ökning av de anslag som tilldelas de regionala länsplanerna för transportinfrastruktur. Under de senaste planeringsomgångarna har anslagen till länsplanerna varit mer eller mindre oförändrade (preliminär ökning för perioden 2022-2033 är ca 10 procent för Västerbotten) samtidigt som behovet av och kostnaderna för infrastrukturåtgärder ökat kraftigt.

Tänk om och tänk rätt. Norra Sverige och Västerbotten är ett globalt fönster för grön tillväxt och det behöver även Trafikverket prioritera.

// Carina Sundbom, Centerpartiet, ledamot Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten och gruppledare Centerpartiet i Skellefteå