GRÖN PLAN – FÖR SKELLEFTEÅS
BÄSTA

Idag är trycket på nya bostäder högt i centrala Skellefteå. Det innebär att många
grönområden har tagits i anspråk för byggande av fler bostäder. Centerpartiet ser behovet av fler bostäder men vi ser även behovet av gröna områden i stan. Därför vill vi ha en
framtidsinriktad grön plan för Skelleftedalen, så att viktiga grönområden bevaras även om
behovet av byggbar mark är stort.

Centerpartiet vill se fler samlingspunkter och grönområden där man kan känna gemenskap
och trygghet. Det behövs fler parker och lekytor och ett bättre användande av älven, både
vattnet och stranden. I stan finns idag flera större naturområden, både på norra och södra
sidan älven. Dessa områden är jätteviktiga och vill vi behålla och utveckla dem för
fritidsaktiviteter i skog och mark.

Vi i Centerpartiet vill ha en grön stad, där odlingar finns både vid bostadsområden och i
centrum. Gröna stråk ska finnas både på marken och längs väggar på högre hus. Biologisk
mångfald ska tas med i planeringen när det byggs om och byggs nytt.

Den bostadsnära naturen spelar störst roll för vardagsrekreation och bör ligga på
gångavstånd från bostaden (inom 300 meter) och ska gå att nå inom 5–10 minuter.

För att inte bygga bort dessa gröna samlingspunkter behövs en framtidsinriktad plan som
styr vilka grönytor och bostadsnära natur som ska bevaras. Och det är bråttom;
framtidsplanen för grönområden borde redan varit på plats. För nu byggs det på nästan varje
ledig markyta i centrala Skellefteå och många grönområden har redan blivit bostadstomter.

Vi behöver gröna miljöer, vid bostadsområden och offentliga mötesplatser, för den biologiska
mångfalden, för ekosystemtjänster och för människors välmående, även i framtiden. Därför
är det bråttom med en framtidsinriktad plan för våra grönområden i centrala Skellefteå.
För Skellefteås bästa

// Carina Sundbom, gruppledare Centerpartiet i Skellefteå