Klimatomställning och miljöansvar - för Skellefteås bästa


sol-has-bg

Klimatfrågan är en av våra viktigaste uppgifter att lösa. Centerpartiet är övertygade om att miljöansvar och grön tillväxt kan gå hand i hand. I Skellefteå har vi goda möjligheter att leda utvecklingen för att klara klimatomställningen. Det handlar om gröna innovationer, fossilfria energislag, gröna samhällen, klimatsmart byggande och miljöansvar i vår egen vardag.

Vi måste byta ut fossil energi till förnybar energi. Förnybar energi är grön el. Den kan komma från vatten, vind eller sol. Centerpartiet vill att skatteintäkter som skapas av sol-, vind- och vattenkraft ska gynna de områden som påverkas av produktionen.

Centerpartiet tar ansvar och vill se hållbara lösningar genom att satsa på grön innovation. Skellefteå kan gå i spetsen och visa vägen genom att vara testbädd för många nya hållbara lösningar när det gäller stadsplanering, byggande, transporter och våra livsmiljöer. Det handlar om klimatet, naturen och även om våra levnadsmiljöer och välbefinnande.

Vi i Centerpartiet arbetar för fossilfria transporter. Norrbotniabanan behövs snarast byggas färdig, och det behövs en fungerande laddinfrastruktur i hela länet. För att vi ska bli oberoende av fossil energi vill vi satsa mer på innovation och modern miljöteknik. I Skellefteå finns stora naturresurser i form av skog och åkermark där bioenergi kan utvinnas som en komponent i ett hållbart samhälle. Fungerande kollektivtrafik i hela kommunen, bättre vägunderhåll och bra cykelinfrastruktur bidrar också till minskade koldioxidutsläpp.

Det behövs en Grön plan för bevarande av grönytor och naturområden i Skelleftedalen och i våra tätorter. Vi vill se fler grönområden och samlingspunkter där man kan känna gemenskap, både i stan och i våra tätorter. Ett bra mått är 3-30-300, vilket betyder att du ska kunna se minst tre träd från din bostad eller arbete, stadskvarter ska täckas av minst 30 % träd och du ska ha max 300 meter till ett grönområde.

Centerpartiet vill bygga en grön stad, där odlingar finns både vid bostadsområden och i centrum. Gröna stråk ska finnas både på marken och längs väggar på högre hus. Biologisk mångfald ska tas med i planeringen när det byggs om och byggs nytt.

Vi gillar 15-minuters-staden och vill satsa på väginfrastrukturen för en närmare stad. Det handlar om säkra skolvägar, bra cykelbanor och cykelinfrastruktur, lättillgängliga mobilitetscentran i stadsdelarna och ökat underhåll på stadsdelsgatorna. För att knyta ihop stan bättre och minska bilköer, behöver Västra Länken byggas, liksom en ny E4-överfart.

Så mycket som möjligt ska byggas med trä, med klimatneutralt avtryck och kretsloppstänk. Vi vill att vi återvinner det vi kan från våra hem och vår stad, från byggen, affärer och företag. Det ska vara enkelt att göra rätt och återbruka för våra invånare, företag och för våra kommunala verksamheter.

Centerpartiet vill att vår stad och våra landsbygder ska utvecklas tillsammans och det måste ske med miljöansvar. En attraktiv stad kan alla ta del av och en attraktiv landsbygd gynnar även staden. Det behövs i klimatomställningen.

Centerpartiet tar ansvar för bättre miljö och klimat i Skellefteå. För Skellefteås bästa!

Det här vill Centerpartiet:

 • Ta fram en "Grön plan" för bevarande av grönytor och naturområden i Skelleftedalen och i våra tätorter.
 • Ta fram planer för var det passar att bygga bostäder och fritidshus, så det går snabbt och enkelt, och ger långsiktigt hållbara boendeområden.
 • Utveckla hållbart byggande med klimatneutralt avtryck.
 • Använda stan som testbädd för många nya hållbara lösningar när det gäller stadsplanering, byggande, transporter och våra livsmiljöer.
 • Bygga en ekologisk by/kretslopps-bostadsområde med ekosystemtjänster.
 • Avsätta kommunal mark för odlingar i stan och vid bostadsområden.
 • Främja odlingar längs husväggar och tak och tillåt fruktträd och buskar på kommunens grönytor.
 • Bygga fler park- och lekytor i anslutning till bostadsområden och samlingsplatser.
 • Skapa giftfria miljöer för våra barn - en giftfri kommun. Inga gifter eller mikroplaster på lekplatsen.
 • Göra återvinningsstationer och återvinningscentraler tillgängliga i hela kommunen.
 • Ställa om till en cirkulär ekonomi med hjälp av modern miljöteknik.
 • Anlägga cykelbana mellan Medle och stan.
 • Göra det möjligt att cykla enkelt, snabbt och säkert både i stan och tätorterna.
 • Bygga cykelparkering i P-hus att hyra.
 • Bygga ut kollektivtrafiken i hela kommunen.
 • Anlägga tillgängliga mobilitetscentran i stadsdelarna.
 • Skapa kloka parkeringslösningar i stan, gratis infartsparkeringar.
 • Säkra vägunderhåll och snöröjning på våra vägar.
 • Underlätta utbyggnad av fungerande laddinfrastruktur i hela länet.
 • Verka för att snabba på Norrbotniabanan. Den behövs för effektiva transporter och för att skapa större arbetsmarknadsregion.
 • Verka för att persontrafik mellan Jörn-Bastuträsk-Skellefteå-Bergsbyn-Skelleftehamn kommer igång.
 • Verka för att en ny E4-dragning kommer på plats österut snarast.
 • Planera och bygga Västra länken.
 • Driva på bredband åt alla. Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur måste fortsätta för att säkra tele- och bredbandskommunikation.
 • Verka för att universiteten ordnar utbildningar vid lärcentrum. Det behövs heltids-, deltids-, fjärr och distansundervisning.
 • Prioritera grönt näringsföretagande vid upphandling.
 • Utveckla upphandlingen för lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken, till exempel genom att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling.
 • Stödja och utveckla vidareförädling av lokala "livsmedelsresurser" som bär, potatis, mjölk, vilt etc.
 • Mer resurser och forskning till vidareförädling av naturresurser, teknikutveckling och fossilfria fordonsbränslen.
 • Ge stöd till teknikutveckling av småskalig energiproduktion.

FÖR SKELLEFTEÅS BÄSTA

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.