Företagande och jobb


sol-has-bg

För att Skellefteå ska växa och må bra behövs fler företag. Det behövs både små företag och växande företag som kan skapa nya jobb. Det behövs även möjligheter för stora företag att etableras sig i Skellefteå.

Centerpartiet vill göra det lättare och mer lönsamt att starta och driva företag. Det behövs en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel samt ett företagsklimat som stärker näringslivet.

Vi vill öka företagandet bland kvinnor, unga och utlandsfödda. Olika typer av företag kan även motverka en segregerad arbetsmarknad.

Och vi vill att det ska vara lika naturligt att vara företagare som att vara anställd. Centerpartiet i Skellefteå har många ideér för jobb och företagande att förverkliga.

Det här vill Centerpartiet:

Näringsliv och kommersiell service

 • Mindre drift i kommunal regi, ex LOV, växthus, delar av tekniska kontorets verksamheter och fotvård. Låt entreprenörer ta hand om renhållning, camping, däckbyten, fotvård, grön omsorg [1] m.m istället för att kommunen ska konkurrera med mindre företag.
 • Förenkla hantering av tillståndsansökan och tillsyn för företagen, t ex genom att tillämpa Rättviksmodellen.
 • Kommunen måste arbeta för att öka andelen lokalt producerade livsmedel i de offentliga köken, till exempel genom att närodlade råvaror prioriteras vid all upphandling.
 • Kommunen bör arbeta med mindre poster vid kommunens upphandlingar.
 • Att utvecklingspengar ges till vidareförädling av kommunens "livsmedelsnaturresurser" som bär, potatis, mjölk, vilt etc.
 • Kommunen kan undersöka möjligheterna att stötta företagsbyar i de mindre tätorterna där lokalt näringsliv kan erbjudas goda förutsättningar för sin verksamhet samt goda möjligheter till samverkan med andra företagare.
 • Kommunen tillhandahåller lokal för personer som vill testa en företagsidé.
 • Företag ska ha möjlighet att utveckla sin verksamhet, oavsett var i kommunen verksamheten finns.
 • Det ska finnas ett överskott av tillgänglig mark för näringslivsetableringar.
 • Kommunen ska främja småföretagarseminarium för erfarenhetsutbyten.
 • Entreprenörskap redan i grundskolan.
 • Skolan ska arbeta tillsammans med näringslivet redan i de lägre årskurserna, t ex med företags-gästföreläsare varje år.
 • Att småskalig energiproduktion ska få stöd till teknikutveckling.
 • Näringslivskontoret får i uppdrag att arbeta med bättre samverkan mellan näringsliv och akademi.
 • Kulturhuskonceptet med kulturbyggnad och hotell ska säljas till privata aktörer.
[1] LRF definierar "Grön omsorg" som meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. I första hand personer som på olika sätt berörs av Socialtjänstlagen.

Jämställdhet och mångfald

 • Kommunen ska jobba aktivt med attityder hos kommunens näringsliv kring att anställa utlandsfödda.
 • Öka andelen utlandsfödda bland kommunens personal - se flerspråkighet och kulturell mångfald som en merit.
 • Stötta företagande bland personer med funktionsnedsättning.
 • Mindre drift i kommunal regi ger möjlighet till fler lokala företag. LOV (Lagen om valfrihet) bör införas, det gynnar kvinnors företagande.
 • Öka andelen företagande kvinnor till riksnivå.

Turism

 • Se över förutsättningarna för turismutveckling i kommunen samt hur denna skulle kunna stödjas och utvecklas. Gäller både större och småskaliga besöksmål.
 • Identifiera lämpliga mark och vattenområden för turismutveckling.

Utbildningar

 • Utveckla lärlingsutbildningar och yrkesvux-utbildningarna.
 • Permanent Sjuksköterskeutbildning i Skellefteå.
 • Verka för att universiteten ordnar utbildningar vid lärcentrum. Det behövs heltids-, deltids-, fjärr- och distansundervisning.
 • Yrkesutbildningar för särskoleelever. Det behövs fler yrkesutbildningar som leder till att fler klarar en anställning, t ex handelsprogram eller utbildning för att kunna jobba i förskolan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.