Låt inte Skellefteå klyvas


sol-has-bg

Vi ser hela kommunens behov och möjligheter

Centerpartiet driver frågor som skapar livskraft och hållbarhet både på landsbygderna och i staden. För stad och land ska gå hand i hand.

Centerpartiet har en positiv syn på landsbygders och tätorters framtidsmöjligheter och tillvaratar de särskilda kvaliteter och möjligheter som finns i dessa områden. Våra landsbygder är våra "livsbygder".

Staden ska vara en grön och attraktiv stad, och vara en mötesplats med aktiviteter för människor, istället för bilar.

Vår kommun ska vara anpassad för alla, för kvinnor och män, för flickor och pojkar, oavsett varifrån man kommer ifrån eller var man vill bosätta sig.

Centerpartiet i Skellefteå har många ideér för livskraft i hela kommunen att förverkliga.

Det här vill Centerpartiet:

Boende och byggnation

 • Kommunen ska skapa förutsättningar för byggnationer utanför stan genom att peka ut lämplig mark för bebyggelse i översiktsplaner.
 • Satsa på nya bostadsområden i kransorter med bra pendlingsavstånd till nya industriområdet med planerad batterifabrik, t ex Kåge, Ursviken, Skelleftehamn, Bureå och Medle.
 • Vi vill göra det enklare att bygga på attraktiva, strandnära tomter.
 • Vi vill ta fram planer för var det passar att bygga bostäder och fritidshus, så det går snabbt och enkelt, och ger långsiktigt hållbara boendeområden.
 • Lokala utvecklingsplaner tas fram för varje kommundel - med tydliga mål och handlingsplaner. Vilka orter som ska ha förskolor och skolor ska pekas ut i planerna.
 • Det behövs fler trygghetsboenden, både i ytterområdena och i stan. Därför vill Centerpartiet ge de byggföretag som bygger trygghetsboenden i ytterområdena gratis tomt i stan, för att bygga trygghetsboende även där.
 • Kommundelsnämnder för beslut närmare invånarna.
 • Trygghetssatsningar även i kommunens ytterområden.

Kommunikation och infrastruktur

 • Norrbotniabanan behövs för effektiva transporter, och för att skapa större arbetsmarknads-region.
 • Verka för att tågtestbanan mellan Jörn och Arvidsjaur kan förverkligas.
 • Kommunen ska ge bidrag till skötseln av enskilda vägar så att de kan användas av allmänheten. En översyn av vilka vägar som nyttjas bör göras.
 • Möjlighet att åka kollektivt även på landsbygderna.
 • Bredband åt alla! Utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur i kommunen måste fortsätta för att säkra tele- och bredbandskommunikation.
 • Nytt resecentrum med ett parkeringshus i centrala stan.

Skola och barnomsorg

 • Vi vill bevara och utveckla landsbygdsskolor så länge detta är möjligt med hänsyn taget till barnens rätt till en hög utbildningskvalitet och ekonomiska konsekvenser.
 • Vid förändringar i kommunens skolverksamhet på landsbygderna ska kommunen väga in fler perspektiv än rent utbildningsmässiga och även se till skolans betydelse för bygden i stort.
 • Kommunen ska ta hänsyn till yngre barns behov av skola och barnomsorg i en relativ närhet till hemmet.
 • Mindre barngrupper och lokalerna ska vara anpassade för antalet barn.
 • Förskolor ska ha max 6 avdelningar.
 • Små och större skolalternativ ska finnas för att kunna tillgodose alla barns behov.
 • Se flera mindre skolor som ett alternativ innan det byggs en ny storskola.

Fritidsaktiviteter, föreningsliv, kultur

 • Kulturaktiviteter ska finnas både i stan och i kommundelarna.
 • Kommunen ska stärka organisationen för landsbygdsutveckling.
 • Kommunen ska, tillsammans med föreningar, vidareutveckla arbetet med naturguidningar, både på landsbygderna och i tätortsnära natur.
 • Föreningar kan sköta om kommunala anläggningar inom fritidsområdet.
 • Utveckla skolidrottsföreningarna på skolorna.
 • Utveckla Kulturskolan att inspirera barn och ungdomar med olika typer av kultur, oavsett var i kommunen man bor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.