Synpunkter på Regional livsmedelsstrategi

Centerpartiet Västerbotten har inlämnat synpunkter på Regional livsmedelsstrategi – mer mat från Västerbotten

Centerpartiet Västerbotten tycker att livsmedelsstrategin för Västerbotten , 4.3 MB. har tydliga och viktiga funktioner. Målet med strategin är att öka efterfrågan och produktion av livsmedel från Västerbotten. Rätt använd är den ett bra verktyg för att öka och utveckla livsmedelsproduktionen, och för det behövs det tas fram konkreta handlingsplaner, med indikatorer, för att genomföra livsmedelsstrategins målbilder.

De fem områden som strategin lyfter fram är tydliga och relevanta. Men Centerpartiet vill komplettera strategin med några tillägg.

  • Sid 12 Förtydligande till de offentliga aktörerna: För att uppnå livsmedelsstrategin ska vi upphandla i första hand närproducerade livsmedel[1] till kunder, patienter, personalmatsalar, förskolor, skolor och gymnasieskolor samt vid arrangemang och konferenser.
  • Centerpartiet yrkar att tillägg görs på sid 19 om fler förnybara energikällor, under rubriken "Omställning till förnybar energi är nödvändig" med texttillägg: Jordvärme och bergvärme ger också möjligheter att ställa om till fossiloberoende.
  • S 30 Lätt att göra rätt. För att nå målen behöver vi: arbeta fram en samsyn om dialog kring regelverk och myndighetskrav.
  • S 33 Stärkt innovationskraft i livsmedelssektorn. För att nå målen behöver vi: satsa utvecklingsresurser på vidareförädling av länets livsmedelsresurser som bär, potatis, mjölk, vilt mm. Detta även i minde skala.
  • Strategin borde lyfta in vikten av lönsamhet inom jordbruket som en faktor för att genomföra strategin. Det finns några skrivningar om utmaningarna för jordbruket men inte direkt skrivet om lönsamhet. Det borde finnas en målsättning om att även följa upp lönsamheten inom jordbrukssektorn och att den ska följas över tid.
  • Strategin saknar koppling till livsmedelsproducerande företag som vill investera och växa på landsbygden.
  • Det saknas målbild om insatser som ökar barn och ungas kunskapen om livsmedel, svinn, närproducerat mm. Förskolan, skolan och gymnasieskolan har en viktig del i att bidra till strategin.
  • Huvudsyfte med strategin är att öka livsmedelsproduktion. Här finns många hinder som behöver åtgärdas, både på regional nivå och på riksnivå.

[1] Närproducerat= Producerat eller vidareförädlat i de fyra nordligaste länen.