Vård

Närmare vård
Krafttag mot den psykiska ohälsan
Tillgänglig vård
Ökad valfrihet med patienten i fokus
Västerbottens sjukvård i framkant

sol-has-bg sol-light-text

Närmare vård

Centerpartiet menar att en närmare vård är det som ger trygghet och tillit för både patienter och vårdpersonal. I primärvården sker mer än 75 % av alla patientmöten. En väl rustad primärvård med ett tydligt uppdrag och rimliga resurser kommer också att vara en attraktiv arbetsplats. Flexiblare mottagningstider och digitalisering är nödvändiga för att möta befolkningens förväntningar. Modern teknik och metoder gör det möjligt att klara framtidens utmaningar utan att offra personalens hälsa.

Centerpartiet vill:

 • Att all remisshantering förenklas och snabbas upp
 • Att fasta läkarkontakter införs
 • Att all tidsbokning förenklas (digital)
 • Att närakutplatser för äldre/äldre införs
 • Att intyg skrivs vid behandlingstillfället

 

Krafttag mot den psykiska ohälsan

Den psykiska ohälsan är ett gissel som ökat dramatiskt de senaste årtiondena. Det är så illa att tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symtom för cirka 90 % av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos. Tillgängligheten till första linjens sjukvård (primärvården) är helt otillräcklig. Terapi och samtalsstöd kan vara det som krävs för att i ett tidigt stadium för att lindra en begynnande psykisk sjukdom. Dessutom är första linjens psykiatrivård långt ifrån jämlik i landstinget. Tillgången till psykologer och psykoterapeuter vid hälsocentralerna är mycket varierande. Nationellt har Centerpartiet lagt förslag om en ny öppnare vårdform och ökade resurser för att korta köer till barn och ungdomspsykiatrin (BUP). I nationell jämförelse är tillgängligheten till den psykiatriska vården i Västerbotten på den nedre halvan. Även om väntetiderna till BUP förbättrats något så är tillgängligheten fortfarande bland de allra lägsta i Sverige.

Centerpartiet vill:

 • Att digitala hälsorum införs i psykiatrin
 • Att suicidpreventionen utvecklas
 • Att mer resurser läggs till första linjens psykiatrivård (primärvården)
 • Att psykiatrivården i inlandet blir närmare
 • Att remisskrånglet mellan primärvården och BUP åtgärdas
 • Att samarbetet mellan skolhälsovården – primärvården – BUP förbättras och förenklas för barnens bästa

 

Tillgänglig vård

Västerbottens läns landsting har i jämförelse med övriga landsting och regioner rejäla problem med att uppfylla vårdgarantin. Inom den specialiserade vården ska alla patienter få en operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut. Landstinget uppfyller vårdgarantin i 19 av 66 diagnoser. Primärvårdens tillgänglighet ligger i jämförelse något under övriga delar av landet. I barn och ungdomspsykiatrin har tillgängligheten stadigt förbättrats under 2017-2018. Trots förbättringen är tiden till första bedömning och påbörjad utredningen/behandling fortfarande långt ifrån tillfredsställande. Utprovning av hörapparater är ett annat område där väntetiderna är rekordlånga.

Centerpartiet vill:

 • Att alla hälsocentraler ska erbjuda digitala läkarbesök
 • Att all tidsbokning/kontakt med sjukvården skall förenklas
 • Att antalet länskliniker ses över
 • Att utprovning av hörapparater läggs in i vårdvalet
 • Att ”gräddfil” (snabbspår) införs för att de äldre inte ska behöva vänta i akutsjukvården
 • Att en plan tas fram för en tillgänglig och trygg förlossningsvård i hela länet
 • Att öron/näsa/hals klinik vid Skellefteå och Lycksele lasarett öppnas igen

 

Ökad valfrihet med patienten i fokus

För att korta vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna är det avgörande att fler aktörer får möjlighet att hjälpa till med att utföra vården. I Västerbotten finns det 33 landstingsdrivna hälsocentraler/sjukstugor och 6 hälsocentraler i alternativ drift. Bara tre landsting har en lägre andel hälsocentraler i alternativ drift. Centerpartiet avvisar med kraft förslaget om ett generellt vinsttak. Förslag om ökade kvalitetskrav, generell tillståndsplikt och förbättrad tillsyn för såväl offentliga som alternativa utförare ska säkra hög kvalitet och en säker vård. Valfriheten vården med alternativa driftsformer är något som tillämpas i stora delar av övriga världen och är oftast det komplement som behövs för att vården ska kunna tillgodose befolkningens behov.

Centerpartiet vill:

 • Att villkoren för att starta privata hälsocentraler förändras
 • Att fler mobila vårdteam inom olika professioner införs
 • Att digital bokning införs (dygnet runt)
 • Att flexiblare öppettider införs i primärvården

 

Västerbottens sjukvård i framkant

Den medicinska utvecklingen gör ständiga framsteg. Det kommer ständiga rapporter om nya rön kring medicinteknik och läkemedel som ger botande effekter som för bara några år sedan var okända. Digitaliseringen är ett komplement som rätt använd kan ge den nära vård som Centerpartiet förespråkar. Landstinget skall som ett av fem landsting med undervisningssjukhus finnas med i sjukvårdens framkant. Bland annat för att säkra rekryteringen av kvalificerad personal till vården.

Centerpartiet vill:

 • Att landstinget ska vara ledande inom digitala läkar- och sjuksköterskekontakter
 • Att GMCs (glesbygdsmedicinskt centrums) innovationer och lösningar premieras i våra verksamheter
 • Att samverkan förbättras och förstärks mellan landsting-kommuner och övriga offentliga aktörer
 • Att verksamheter decentraliseras ut i hela länet
 • Att NUS ska ges förutsättningar för excellent forskning med Nobelpris som mål
 • Att forskning bedrivs vid alla tre sjukhusen


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.