Insändare: Landsbygdselever ska ha rätt till en skola i närområdet

Insändare från Centerpartiets företrädare i För- och grundskolenämnden, publicerad i VK 8/12-20.

Vi säger det igen: Självklart ska elever på landsbygden få gå i skola i sitt närområde. Vi i Centerpartiet har vid flera tillfällen påpekat precis det som kritiska föräldrar uttrycker (VK, 23/11-20). Den stadsnära landsbygden har stor dragningskraft som boendemiljö, vilket visar sig genom den befolkningstillväxten som alltsedan 1965 håller samma takt som centralortens. De familjer som väljer att bo på landsbygden förväntar sig, med all rätt, att förskola och framförallt skola till barnen ska erbjudas i närområdet. Om denna princip ändras riskerar den sociala gemenskapen i byarna att minska. De barn och familjer som berörs riskerar att förlora den naturliga sammanhållningen för tid spenderad utanför skolan. Precis som en förälder säger i VKs artikel, så kommer barnen att tappa fördelen med att ha skolkompisar i närområdet. Betydelsen av förebyggande arbete och social tillit är en viktig faktor för många. Den och samhörigheten inom de olika årskullarna kan riskeras, ifall kommunens skolstrukturplanen genomförs.

Ytterligare en aspekt är en ofrånkomlig ökning av antalet skolskjutskilometer, vi anser att det är en felaktig prioritering både miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt. Fler skolskjutsar innebär en ökad biltrafik runt skolor, alternativet måste vara att Umeå kommun tillser att landsbygdens barn på ett klimatsmart sätt kan gå eller cykla till skolan. En skola nära hemmet. Vi i Centerpartiet tycker att lokalbehoven vid de olika landsbygdsskolorna i kommunen i huvudsak ska lösas i anslutning till skolenheten, d.v.s. lokalt, och inte genom att skjutsa runt barn i en kommun där både stad och land växer.

Ett ökat antal elever i landsbygdsskolornas närområden måste innebära att kapaciteten hos dessa skolor byggs ut och byggs till, precis som blir fallet inne i tätorten.

Ron Mahieu (C), ledamot För- och grundskolenämnden
Ellinor Hansson (C), ersättare För- och grundskolenämnden