Interpellation: Varför följer inte tekniska nämnden kommunfullmäktiges beslut?

Interpellation inlämnad av Robert Axebro till tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman. Läs den i sin helhet här nedan.

2009 fattades beslut i kommunfullmäktige om att införa en ny förvaltningsorganisation vilken skulle gälla från och med den 1 januari 2010. Det aktuella beslutet innebar att nya reglementen fastslogs för kommunens nämnder. Tekniska nämnden skulle i enlighet med detta vara ansvarig för förvaltning av Umeås kommunala fastigheter.

Fortfarande finns det dock kommunala fastigheter som tekniska nämnden inte har tagit över ansvaret för. Som exempel så tvingas gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fortfarande att ansvara för förvaltningen av ett antal fastigheter på Forslundagymnasiet. Det bör tilläggas att tekniska nämnden redan tagit över ansvaret för en del av fastigheterna på Forslunda. De fastigheter där förvaltningsansvaret ligger kvar hos gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är de som var och fortfarande är i störst behov av reparation och underhåll.

De allra flesta inser nog att en skolnämnd inte är ett särskilt bra alternativ när det kommer till att förvalta och underhålla fastigheter. Med facit i hand så får vi nog tacka vår lyckliga stjärna att varken människor eller djur kom till skada när taket på det numer välkända ”Grishuset” på Forslunda nyligen rasade in. Vi bör här ställa oss frågan om detta hade kunnat undvikas om Tekniska nämnden hade följt kommunfullmäktiges beslut och utan dröjsmål tagit över ansvaret för samtliga fastigheter på Forslunda. Det har förts dialog och pågått förhandlingar mellan nämnderna i på tok för många år nu och detta utan synbart resultat, även om vi nu kan ana en liten ljusning vid horisonten. Vi får verkligen hoppas att det inte bara är simpelt käbbel om kostnader som orsakat denna långbänk som likagärna kunde ha slutat med en helt oförsvarlig katastrof.

Mina frågor till tekniska nämndens ordförande är därför:

  1. Varför har tekniska nämnden efter elva år fortfarande inte följt kommunfullmäktiges beslut gällande förvaltningsansvar av Umeås kommunala fastigheter?
  2. Vad beror det på att ansvaret för vissa fastigheter på Forslunda inte togs över av tekniska nämnden samtidigt med de övriga?
  3. När kommer tekniska nämnden, i enlighet med kommunfullmäktiges beslut, ta över ansvaret för samtliga fastigheter på Forslunda?

Robert Axebro, Centerpartiet