Centerpartiet vill se utvecklad service och byggande i varje bygd 

Centerpartiet vill se hela Örnsköldsvik befolkat. Man ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen. Örnsköldsviks stad har genomgått och genomgår en genomgripande förändring. Många nya hus har byggt, flera av dem på höjden som gett staden ny modern och spännande karaktär. Utvecklingen har drivits av marknadsaktörer och samhället har bemött dessa aktörer positivt genom att bevilja nya detaljplaner och bygglov. Detta är mycket positivt. 

Vid jämförelse med Sundsvall så byggs där mer än dubbelt så många nya egnahem som i Örnsköldsvik och riksgenomsnittet är fem gånger större. (data: Byggfakta 2017, korrigerat för befolkningsmängd). Detta innebär att urbaniseringen förstärks i och med att det byggs för lite på landsbygden. 

Centerpartiet satsar på hållbarhet och vill att alla som vill bygga på landsbygden ska mötas av en positiv inställning. Vi vill se en ökad flexibilitet och skyndsam handläggning av bygglovsärenden. Vi vill se fortsatt försiktighet att exploatera jordbruksmark, men varje ärende måste prövas individuellt. I stora delar av kommunen är det viktigare att det byggs än exakt var det byggs. 

Ska vi få igång byggande på landsbygden måste det följas av säkrad kommunal och privat service, möjlighet att starta och driva företag på landsbygden, bredband och mötesplatser för samvaro och kultur. 

Centerpartiet vill möjliggöra samordning verksamheter under samma tak och samordnade under en lokal chef. Det kan handla om skola, äldreboende, hemsjukvård, hemtjänst, byskötsel, snöröjning, deltidsbrandkår och offentligt kök. Vi ser gärna att köket blir hjärtat i samordningen med restaurang eller café som mötesplats för boende och besökare. Lokalerna kan också inrymma närarbetsplatser, företagshotell, föreningslokaler, med mera. Alla verksamheter kan samsas och föder varandra för bygdens utveckling. Kommunala verksamheter ska också prövas mot möjligheten att utföras på entreprenad av lokala småföretag. 

Det lokala centrat ska förstås sträva efter att köpa sina tjänster lokalt och göra det möjligt att både bo och verka på en mindre ort i vår kommun. Utlokalisering av kommunala eller andra offentliga verksamheter kan vara ytterligare en möjlighet för att få fler jobb till bygden. 

Tillgången på bredband är nödvändig för att utveckla den lokala servicen. Vi ser flera tekniska möjligheter och för varje område i kommunen ska den bästa lösningen erbjudas. Det kan vara grävd fiber men också satellitbaserat internet eller radiolänkslösningar. 

Nationellt föreslår Centerpartiet regellättnader för pensionatsverksamhet och företagslokaler för kompletterande verksamhet på jordbruksfastigheter. Vidare att möjligheten att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker införs. 

Centerpartiet tror på entreprenörskap och närodlat beslutsfattande. Vi tror på människors inneboende drivkrafter och förmåga att forma sina egna liv. Dessa tio förslag är steg på vägen till tillväxt i hela Örnsköldsvik och till en livskraftig och blomstrande landsbygd. 

Centerpartiets tio punkter för landsbygdens utveckling 

1. Alltid positiv inställning till den som vill bygga bostad eller företagslokaler på landsbygden. 

2. Bygg mer längs Örnsköldsviks stränder! Gör Örnsköldsvik till pilotkommun för ett helt kommunaliserat strandskydd. 

3. Att attraktiva markområden för att bygga egna hem utanför centralorterna inventeras. Det kan till exempel handla om strandtomter eller hästgårdar. 

4. Örnsköldsvik kommun inför en IT-baserad intresseanmälan för bygglov (karta på hemsidan). Där kan intresserade anmäla till kommunen var man önskar placera sitt hus. På så sätt får kommunen enkelt reda på vilka områden som är attraktiva och bör planeras, i nära samverkan med markägare. 

5. Lokala platschefer för kommunens verksamheter i en viss bygd. 

6. Sträva efter att samlokalisera kommunens verksamheter i varje bygd, för att skapa starka noder för samhällsservice. 

7. Kommunen ska hjälpa alla områden i kommunen till bredbandslösningar. 

8. Ge förutsättningar för fler förskolor i bygderna. 

9. Möjliggöra för fler trygghetsboenden i bygderna, med det framgångsrika exemplet i Bredbyn som förebild. 

10. Regellättnader för gårdsförsäljning, bed&breakfast och annan verksamhet inom besöksnäring 

www.centerpartiet.se/ornskoldsvik