Vi vill utveckla byskolorna!

Anna- Britta, Frida och Elin beskriver i sin insändare hur de vill utveckla skolan och landsbygden. Centerpartiet står upp för varje barns rätt till en trygg och god utbildning.

Allt börjar med en bra skola! Det lägger grunden för ditt kommande liv och skapar möjligheter att nå dina drömmar. Vi i Centerpartiet står upp för varje barns rätt till en trygg och god utbildning. För oss är det viktigt att utveckla våra lokala byskolor genom att använda digitaliseringens fördelar, möjliggöra för mindre skolenheter och säkerställa trygga skolmiljöer för de unga.

Använd digitaliseringens fördelar

Digitaliseringens fördelar visar på potentialen som finns för landsbygdens utveckling. Möjligheterna till distansarbete och fjärrundervisning ger förutsättningar för fler att bo och verka i hela kommunen. I och med att fler kan bosätta sig längre ut på landsbygden behöver det mötas upp med nära kommunal service – däribland skola. Utvecklandet av våra byskolor är därmed en viktig del i att skapa en växande och levande landsbygd.

Samnyttja lokaler och möjliggör för mindre enheter

Genom att bedriva olika former av verksamheter i samma byggnad möjliggör det bättre kommunal service, ökad tillgänglighet och ett mer hållbart nyttjande av befintliga lokaler. Vi vill därför sträva efter ökat samnyttjande av lokaler och möjliggöra för mindre enheter. För oss är det viktigare att satsa på fler små enheter runt om i hela kommunen i stället för stora skrytbyggen som byggs nära stadskärnan. På så vis kommer välfärden närmare människors vardag samtidigt som det blir lättare för familjer att välja en skola som passar dem!

Trygga, säkra och hälsofrämjande skollokaler

Alla elever har rätt till en trygg, säker och hälsofrämjande skolmiljö som uppmuntrar till både goda studier och spontan rörelseaktivitet. Många av kommunens byskolor är rejält eftersatt gällande underhåll och renoveringar. Så ska det inte vara! Vi ser ett stort behov av upprustning och utveckling av skolors befintliga lokaler. Vi vill även att utvecklingen av skolornas utemiljöer möjliggör för måltider och undervisning av god kvalitet utomhus. På landsbygden finns närheten till undervisning och lek i naturens gröna miljöer, en aktivitet som främjar hälsa och inlärning. Genom att upprusta byskolorna stärker vi därmed förutsättningarna för en trygg och hälsosam skolgång samtidigt som landsbygdens attraktivitet kan öka.

Det finns stora möjligheter att utveckla kommunens byskolor. Vi är redo för maktskifte och att jobba för en skola som ger kraft åt varje elev – för hela Örnsköldsviks bästa!

Anna-Britta Åkerlind, oppositionsråd

Frida Bylund, andra vice ordförande bildningsnämnden

Elin Mårtensson, ersättare bildningsnämnden