Vi måste få ordning på pojkarnas skolresultat i grundskolan

Läs Bertils insändare där han berättar att pojkarnas meritvärde ligger under rikets genomsnitt och hur vi måste få ordning på det här för att vara en attraktiv kommun att flytta till.

Jag har tidigare skrivit om vikten av ett bättre fungerande företagsklimat samt bostadsbyggande och föreslagit en rad åtgärder som kan öka inflyttningen av barnfamiljer till kommunen. Min sista insändare före valet handlar om grundskolan i Örnsköldsviks kommun. En väl fungerande grundskola värderas högt av alla barnfamiljer. Grundskolan är ett kommunalt ansvar med relativt stort inslag av statlig styrning via läroplaner mm. Både flickor och pojkar vet att skolan är viktig och påverkar deras framtid.

Ändå uppnår pojkar som grupp i lägre utsträckning än flickor kunskapskraven i alla ämnen (ev. idrott undantaget) i grundskolan, färre pojkar når gymnasiebehörighet och färre fullföljer en gymnasieutbildning. Att inte fullfölja en gymnasieutbildning innebär en högre risk att senare i livet inte få tillträde till arbetsmarknaden vilket ökar risken för att hamna i ekonomisk utsatthet, samt drabbas av ohälsa och psykosociala problem. Arbetsmarknaden kräver på alla nivåer välutbildade människor. Örnsköldsviks kommunfullmäktige har satt upp ett mål ”Örnsköldsviks skolor bygger lärande för livet och ska vara en högt rankad skolkommun vad gäller meritvärden.”

Hur ser det ut i Örnsköldsviks grundskolor?

Meritvärdet år 2021 för årskurs 9 (genomsnitt av 17 ämnen) är 209,5 poäng för pojkar och 234,4 poäng för flickor. Riksgenomsnittet för båda könen ligger på 232,1 (källa: SKR Öppna jämförelser-grundskola). Med andra ord: skolresultaten i årskurs 9 är sämre för båda könen än riksgenomsnittet. Dessutom är pojkarnas skolresultat långt sämre än flickornas i kommunen.

Samtidigt har Örnsköldsviks kommun hög lärartäthet med behöriga lärare, högre än riksgenomsnittet. Variationen i skolresultat varierar mycket mellan skolorna i kommunen. Skillnaden i skolresultat mellan könen har bestått i flera decennier utan att den poliska majoriteten valt att rätta till de allvarliga bristerna. Den S-ledda bildningsnämnden har valt att se mellan fingrarna och eventuella åtgärder har varit verkningslösa, trots mångåriga och grundliga kunskaper i dessa missförhållanden.

Centerpartiet accepterar inte dessa brister. Vi vill ta vetenskaplig pedagogisk kompetens till hjälp för att gradvis förändra skolans arbetssätt till det bättre. Skolledningen/rektorer måste få ett tydligt målsatt uppdrag av bildningsnämnden att lösa ovanstående brister i skolresultaten. Bl.a. måste kraftiga resurser satsas på de barn (särskilt pojkar), som uppvisar svårigheter med inlärning i tidiga skolåldern. Ordning och reda i klassrummen måste skapas som möjliggör inlärning. Undervisningen måste tidigt digitaliseras.

Bertil Jonsson (c)

https://www.allehanda.se/2022-08-23/c-vi-maste-fa-ordning-pa-pojkarnas-skolresultat-i-o-vik