Vår valplattform 2018-2022

Bild

Nytt ledarskap för Örnsköldsvik

I Centerpartiets Örnsköldsvik lever både landsbygd och stad tack vare att människor får utvecklas och må bra genom hela livet. Vi tror på närhet mellan medborgare och politiska beslutsfattare; politiska beslut tas bäst när du själv är med och påverkar. Decentralisering är ett nyckelord för oss och vi tror på att beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Vi vill verka för ett liberalt, jämställt och hållbart samhälle där du har möjlighet att påverka ditt eget liv samtidigt som vi tar ett gemensamt ansvar för ett samhälle där alla är inkluderade och ingen faller mellan stolarna. 

Med ett företagarvänligt klimat låter vi människors drivkraft och kompetens blomstra och utveckla vår kommun. Med fler företag skapas nya möjligheter för invånarna och närodlade jobb.

Ett jobb ger inte bara möjlighet till försörjning och självständighet utan ger också människan ett sammanhang att utvecklas i. Jobben är därför också en viktig del i arbetet med integration och en plattform för språkligt lärande. Lika viktig är kvaliteten på undervisningen och tryggheten i våra skolor. I Centerpartiets Örnsköldsvik använder vi moderna tekniker för att skolan ska finnas nära dig och hålla hög kvalitet. Vi satsar mer på att skapa en trygg miljö för alla i skolan.

Örnsköldsvik ska vara det perfekta alternativet för dig som vill känna pulsen från Norrlands mest spännande stad samtidigt som du njuter av närheten och friluftslivet i en modern landsbygdskommun. Vi vill flytta servicen till medborgaren istället för medborgaren till servicen! Du ska själv kunna välja utförare av omsorg genom Lagen om Valfrihetssystem (LOV). Kvalitet i vård och omsorg ska vara en självklarhet oavsett vem som är huvudman.

Centerpartiet vill skapa ett hållbart Örnsköldsvik med en grön tråd från det lilla till det stora - från en giftfri och hälsosam förskola, till närproducerad mat på äldreboendet; från elbilar i kommunal verksamhet, till förbättrade tågförbindelser mellan länen; från närodlade jobb, till utbildning på distans. Ett samhälle som utvecklas genom invånarna, med hänsyn till miljö och klimat. 

 

Hållbarhet på riktigt

Ett hållbart samhälle uppnår vi genom ett helhetsgrepp där vi tar hänsyn till ekonomiska, miljö- och klimatrelaterade samt sociala och etiska faktorer. Det inkluderar människans hälsa, välmående och kultur, djurens välbefinnande, vår inverkan på miljön och klimatet i vårt eget samhälle och det globala samhället samt möjligheten till ekonomisk livskraft i regionen. För att uppnå hållbarhet på riktigt behöver dessa perspektiv genomsyra alla beslut på politisk nivå, vare sig det handlar om grönt företagande eller giftfria miljöer. För oss är hållbarhet ett förhållningssätt men vi ser också att klimat- och miljömässig hållbarhet behöver ett extra fokus.

Centerpartiet vill verka för en giftfri miljö och klimatsmart vardag bland annat genom att:

 • Örnsköldsviks kommun ställer höga krav på miljö och djurskydd vid upphandling av mat, och öppnar upp för lokala och småskaliga leverantörer
 • Sträva efter en mer hållbar matkonsumtion för människa och miljö
 • Kommunen föregår med gott exempel via miljösmart transport, källsortering och kloka inköp som stället krav på kvalitet och tillverkningsprocesser. Förenkla återvinning och källsortering på landsbygden
 • Energieffektivisera kommunala byggnader
 • Aktivt arbeta för giftfria förskolor och skolor
 • Stötta småskalig grön energiproduktion
 • Alla medborgare ges möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling

I Centerpartiets Örnsköldsvik…

… ökar vi andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunala kök. Maten i kommunen ska hålla en hög kvalitet både vad gäller smak, näringsinnehåll och komma från regionala livsmedelsproducenter. Upphandlingar ska utformas på ett sätt som möjliggör för mindre livsmedelsproducenter att vara med. Lägst pris ska inte alltid vara den parameter som är viktigast. Via ett minskat matsvinn och större andel vegetabilier i kosten bidrar vi till en matkonsumtion som är hållbar och hälsosam både för människan, ekonomin och miljön.

…vill vi motverka global uppvärmning orsakat av transportsektorn genom att stimulera användandet av eldrivna bilar där kommunen ska vara det föredöme som andra inspireras av. Det skall finnas laddstolpar på alla kommunala arbetsplatser. Energieffektivisering av byggnader och strävan mot en lägre energiförbrukning för all nybyggnation och renoveringar av kommunala fastigheter är en självklarhet. Visionen är att närma sig energineutrala hus.

… är kommunala verksamheter ett föredöme vad gäller källsortering. I offentliga papperskorgar finns det möjlighet till källsortering och insamling av pant. Det är enklare för alla att återvinna och källsortera, särskilt på landsbygden.

… arbetar vi aktivt för att få bort gifter ur barns och ungdomars arbetsmiljö på förskolor hållbarhet på riktigt på förskolor och skolor. Vi köper produkter med kvalitetsmärkningar inriktade på hälsa och miljö i kommunala verksamheter. 

… stöttar vi den som vill bedriva småskalig energiproduktion, via exempelvis solenergi och vindkraftsproduktion, genom att erbjuda guidning med tydliga råd och anvisningar för hur man förfar vid etablering och produktion av grön el, dels för eget bruk men även för leverans ut på elnätet. Kommunala verksamheter ser över möjligheten att använda solenergi för att driva sina byggnader.

…får alla medborgare möjlighet att lära sig mer om hållbar utveckling genom en folkbildningsinsats i samarbete med studieförbunden i Örnsköldsvik. Genom en särskild satsning erbjuds nysvenskar att få lära sig mer om den svenska naturen och Allemansrättens möjligheter och skyldigheter som ett steg i inkluderingsarbetet.


Entreprenören och kompetensen ska blomstra

 Örnsköldsviks kommun är en plats full av möjligheter – ändå sjunker kommunen i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat. Dessutom har Örnsköldsvik en lägre andel företagare jämfört med riket i snitt och samtidigt högre arbetslöshet och fler förtidspensionärer. Kommunens och regionens samlade skattetryck är högre än riksgenomsnittet. Vi vill se en bättre näringslivspolitik och ett mer företagarvänligt klimat i Örnsköldsvik där entreprenörer får nyttja sin fulla potential. Örnsköldsvik ska vara en kommun dit man kommer – och stannar kvar. 

Centerpartiet vill skapa ett Örnsköldsvik där entreprenören och kompetensen blomstrar genom att:

 • Förenkla kontakter och förbättra dialog mellan företagaren och kommun
 • Skapa snabbare handläggningsprocesser så att entreprenörer inte bromsas
 • Kommunala styrdokument och ansvariga politiker arbetar aktivt för företagens bästa och för det kreativa och innovativa klimatet i kommunen
 • Arbeta för tillväxt genom inflyttning och för att fler stannar kvar 
 • Öka insatserna för unga, nysvenskar och kvinnor som vill starta eget

I Centerpartiets Örnsköldsvik… 

… bedriver kommunen en företagarvänlig näringslivspolitik vid kontakter mellan kommun och företag. Företagare och entreprenörer står för en stor tillväxtpotential; fyra av fem nya jobb skapas i små- och medelstora företag. Kontakt, dialog och handläggningsprocesser behöver förbättras för att hjälpa företagen att använda sin drivkraft.

… finns ett stark och sammanhållet ledarskap där både enskilda politiker och tjänstemän såväl som policys och måldokument drar åt samma håll – företagarens håll! Företagens och jobbskapandets bästa genomsyrar både dokument och processer. I vår kommun råder ett klimat som uppmuntrar kreativitet och innovation, och vi planerar för framtida etableringar av större företag och verksamheter.

… lockas entreprenörer, studenter och nysvenskar att komma hit - och stanna kvar. Centerpartiet ser en utveckling av kunskapsföretag i kommunen. Örnsköldsvik är ett attraktivt val för den som etablerar företag och för personer med specifika kompetenser. Ett utvecklat samarbete med universiteten i norra Sverige skapar stora möjligheter för tillväxt genom inflyttning. Genom att erbjuda möjlighet till praktik eller examensjobb som sedan kan leda till jobberbjudanden lockar vi studenter till kommunen. 

… arbetar vi aktivt med integration genom ett starkt och välkomnande förenings- och arbetsliv. Detta skapar möjligheter för språkligt lärande, gemenskap, samhällskunskap och inkludering. Föreningar som arbetar med integrationsfrågor ska särskilt premieras i kommunens bidragssystem.

... vill vi inrätta ett lokalt innovationskontor där människor från olika områden möts för problemlösning och kreativa diskussioner. Särskilda satsningar behövs riktade till ungas, kvinnors och nyanländas företagande – inte minst grönt företagande!

... skall vi se till att det skapas och tillsätts kommunala tjänster i orter utanför Örnsköldsviks stad. Det är även viktigt att marknadsföra Örnsköldsvik och Umeåregionen som en attraktiv plats för statliga myndigheter.

Sveriges modernaste landsbygd

 Genom att knyta samman landsbygd och stad skapas möjlighet att arbeta och bo på olika håll i kommunen. Miljön ska vara en central del av samhällsbyggandet och ge möjlighet för alla att njuta av fantastisk natur – oavsett om man vill bo på landsbygden eller bara besöka den. Lika självklart är det att det ska vara lätt att ta sig in till centrum. Örnsköldsvik är en prisad friluftskommun och en del av ett världsarv – värd att utvecklas och vårdas till gagn för såväl boende som besökare.

Centerpartiet vill skapa Sveriges modernaste landsbygd genom att:

 • Stötta utveckling mot en fossilfri flygplats som möjliggör flygresor även i framtiden
 • Skapa möjlighet till miljösmart pendling för arbete och studier genom Gröna linjen med passagerartrafik på stambanan. Se bild.
 • Utveckla kollektivtrafiken inom och mellan kommuner i vår region
 • Utöka kommunikationen till de platser där nyanlända placerats så att det finns möjlighet att kombinera boende på mindre orter med exempelvis SFI
 • Förbättra infrastrukturen och skötsel av enskilda vägar
 • Underlätta för byggande av bostäder utanför centralorten
 • Stötta utbyggnaden av bredband på landsbygden

I Centerpartiets Örnsköldsvik...

… skapar vi verkliga förutsättningar för ett flexibelt och spännande arbetsliv och möjlighet till högre studier oavsett var du bor. Vi driver på för att förverkliga vår vision om tågförbindelsen Gröna linjen med persontrafik på stambanan mellan Örnsköldsvik och Umeå. Tåget är framtiden som ger både tidseffektivitet och miljövänlig transport. Vi vill också stötta utvecklingen mot en fossilfri flygplats för att flygresor ska kunna vara ett hållbart transportalternativ.

… utvecklar vi kollektivtrafiken och förbättrar möjligheterna att transportera sig smart och enkelt inom staden, över hela kommunen och mellan kommunerna. Underhåll av enskilda vägar förbättras genom att vägföreningarna får tillbaka kontrollen över sina vägar och statsbidrag. Vi ser också utökade kommunikationer till de platser där nyanlända placerats så att det finns möjlighet att stanna kvar på orten, exempelvis i kombination med SFI eller andra studier inne i stan.

… skapar vi möjligheter för bostadsbyggande via mer flexibla och betydligt snabbare handläggningsprocesser. Genom att erbjuda byggklara tomter och enkla rutiner för byggande av villor skapar vi förutsättningar för människor att hitta hem i vår vackra kommun. Tillämpningen av strandskyddslagen ses över för att möjliggöra fler naturnära boenden på landsbygden.

… breder bredbandet ut sig och möjliggör för företag och entreprenörer att etablera sig och skapa nya jobb på landsbygden. Genom snabba och stabila bredbandsförbindelser kan vi utöka möjligheten till modern digital samhällsservice – närmare dig.Tillgänglig och nära skola och omsorg


Tillgänglig och nära skola och omsorg

Tillgänglig skola och omsorg är en förutsättning för att vi ska kunna välja var vi vill bo i kommunen. Med små skolor, mindre vård- och omsorgsboenden och tillgängliga bostäder anpassade för människors olika behov ökar möjligheten att bo nära familj och vänner. Genom nytänkande och digitala metoder, god planering och samutnyttjande av kommunala byggnader samt valfrihet skapar vi ett samhälle med service där medborgarna behöver den. För Centerpartiet är decentralisering och en mångfald av stora och små enheter utgångspunkten.

Centerpartiet vill skapa en tillgänglig skola och omsorg där du behöver den genom att:

 • Samutnyttja kommunala lokaler och möjliggöra fler och mindre enheter för skola och omsorg
 • Säkerställa att bostäder anpassade för äldre finns i hela kommunen
 • Utveckla användandet av digitala välfärdstjänster
 • Utöka samarbete med skola och omsorg över kommun- och länsgränser
 • Möjliggöra valfrihet i omsorgen genom att införa Lagen om Valfrihetssystem (LOV) kombinerat med kvalitetskontroll
 • Förbättra elevhälsovården och arbete med integritet och bemötande för att skapa tryggare skolor och förbättrad psykisk hälsa
 • Utveckling och förbättring av underhåll av både inom- och utomhusmiljöer i kommunala verksamheter
 • Arbeta för att behålla och utveckla Örnsköldsviks sjukhus

I Centerpartiets Örnsköldsvik

… är det möjligt för mindre skolor och omsorgsboenden att finnas nära dig både i stad och på landsbygd. Små skolor på landsbygden ska ges möjligheter att kunna finnas kvar och mindre vård- och omsorgsboenden på flera olika platser i kommunen ska prioriteras. Äldre med ökat behov av stöd ska ha möjligheter att bo med närhet till familj, vänner och hembygd. 

... finns det tillgängliga bostäder anpassade för äldre i hela kommunen. Tillskapade av trygghetsboenden ska uppmuntras. Vid förändringar i utbud av skolor och omsorgsboenden ska hänsyn tas till ett bredare perspektiv där man väger in betydelsen av tillgång till nära service i hela kommunen. Centerpartiet står som garant för att man vid varje beslut tar hänsyn till ett helhetsperspektiv.

… satsar vi på utveckling av digitala välfärdstjänster och kompetens i skolan. Distansöverbryggande teknik och välfärdsteknik ska utvecklas för att lyfta kvaliteten, effektivisera och göra utbildning och omsorg närmare och mer lättillgängligt. Digitala metoder gör det möjligt att ta in kompetens från olika håll i och utanför landet och förbättrar även möjligheten till hemspråksundervisning. Även viss vård och omsorg kan utföras på distans vilket är både tids- och kostnadseffektivt såväl som bekvämt för den enskilde. På samma sätt kan trygghet ges genom att hemtjänsten finns endast en knapptryckning bort. En god bredbandsutbyggnad är en viktig del för att göra detta möjligt.

… samarbetar vi över läns- och kommungränser inom regionen för fler platser inom yrkeshögskola och annan högre utbildning. Ungdomar ska inte begränsas av vad den egna kommunen erbjuder. Samtidigt ska Örnsköldsviks kommuns utbildningsutbud vara så attraktivt att ungdomar gärna väljer att flytta hit för att gå en viss utbildning. Genom att väva in entreprenörskap i grundskolan får eleverna träna på att se företagsidéer och testa på företagande. I grundskolans senare år och under gymnasiet ska det finnas en tydlig struktur kring kontakterna med arbets- och näringsliv. Vi erbjuder också möjlighet till ett fjärde år på Teknikprogrammet för att öka anställningsbarheten hos berörda ungdomar.

…samarbetar vi med andra kommuner för att erbjuda specialiserad svenska för invandrare (SFI) för olika yrkesgrupper. På detta sätt tar vi tillvara på inflyttad kompetens och hjälper människor till arbete.

… inför vi Lagen om valfrihetssystem (LOV) så att du själv får välja utförare av omsorg. Genom att ställa krav garanterar vi att rätt kvalitet levereras oavsett huvudman. Kompetent och behörig personal finns på plats oavsett om det är kommunen eller privatägda alternativ du väljer. I Centerpartiets Örnsköldsvik får den som driver skola eller omsorg samma förutsättningar för att bedriva en god verksamhet på lika villkor.

… skapar vi tryggare miljöer på skolan genom att förbättra elevhälsovården och skapa förutsättningar till samarbete mellan olika vårdgivare så att ingen faller mellan stolarna. Skolhälsovården är närvarande och tillgänglig. Förskola och skola arbetar med integritet, acceptans och bemötande för att motverka antisemitism, sexuella trakasserier, rasism och andra former av intolerant bemötande. I Örnsköldsvik ska alla kunna känna sig trygga.

… bemöts barn utifrån deras individuella behov, oavsett om det handlar om lugnare miljöer, extra stöd eller större utmaningar. Skolan ska erbjuda möjlighet till utveckling och stimulans utifrån barnets egna förutsättningar.

… fokuserar vi på utveckling och upprustning av befintliga lokaler för skola och omsorg. Vi tar hand om våra byggnader genom kontinuerligt underhåll av både inom- och utomhusmiljöer. Kommunala fastigheter ska vårdas och erbjuda hälsosamma miljöer för dem som bor, arbetar eller studerar där. 

… arbetar vi för att behålla och utveckla Örnsköldsviks sjukhus. En del i detta är ett utvecklat samarbete med Norrlands Universitetssjukhus (NUS). Vi vill se en sammanhållen vårdkedja och patienter som känner sig trygga.

Norrlands mest spännande stad

Örnsköldsviks kommun är full av konstraster. Här störtar bergen ned i öppet hav och Höga Kustens vackra natur finns nära stadens centrum. Anrika byggnader blandas med nyskapande arkitektur. Sommarnätterna är lika ljusa som den gnistrande snön om vintern. Genom att utveckla de konstraster som en hamnstad i Höga Kusten redan har vill vi i Centerpartiet skapa en spännande stad där friluftsliv möter ett myllrande kulturliv, med närhet till omvärlden. Tillsammans med Örnsköldsviks kultur- och näringsliv vill vi utveckla ett rikt kulturliv och intressanta restauranger som kontrasterar mot grönområden och odlingar i själva stadskärnan. Staden ska leva även vintertid med aktiviteter i stadens kärna. 

Centerpartiet vill att Örnsköldsvik blir Norrlands mest spännande stad genom att:

 • Bygga mer, högre och bygga på vatten med spännande arkitektur
 • Stimulera aktivitet i staden genom en vinterpark med isbana
 • Låta kulturen ta större plats i stadsrummet
 • Uppmuntra stadens kulturliv att arrangera fler spännande arrangemang
 • Skapa en grönare stadsbild med fler gårdsgator och odlingar i den offentliga miljön
 • Underlätta för pendlare att bo i Örnsköldsvik och jobba eller studera på annan ort
 • Leda staden mot att bli en smart stad som använder digitaliseringens möjligheter för att förbättra livskvalitet och hållbarhet

I Centerpartiets Örnsköldsvik

… utmanar vi gränserna och låter arkitekturen ta plats i stadsbilden samtidigt som vi skapar möjlighet att bo nära centrum, i både hyresrätt och bostadsrätt. Vi bygger mer, vi bygger högre och vi bygger nytänkande; energieffektivt, på vattnet, med odlingar på spännande ställen och med helhetsintrycket i åtanke. 

… stimulerar vi till aktiviteter i staden både sommar och vinter. Vi samverkar med kultur- och näringslivet för att låta torget och parkerna mot museet bli en plats för rörelse, lek, samvaro och kulturaktiviteter. Vi ser exempelvis en isbana och en snöborg för lek i parken vintertid, en saluhall för hantverk och närodlad mat på torget och fler trevliga uteserveringar. En vinterpark kan erbjuda skridskoåkning och fikaförsäljning med närhet till aktiviteter och utställningar i museets lokaler. Skridskouthyrning och fikaförsäljning sköts av Örnsköldsviks olika idrottsföreningar. Detta ger fler människor i rörelse och innebär att fler får upp ögonen för såväl museets utställningar som spontanidrott. 

… låter vi kulturen ta plats i stadsrummet och bli mer tillgänglig för alla. Staden visar sin bästa sida genom konst- och ljusinstallationer. Vi uppmuntrar arrangemang i befintliga lokaler såsom Arken, gallerior, Nolan, Folkets park, Fjällräven center med flera. Örnsköldsvik får fler kulturarrangemang genom samverkan med kulturföreningar och privata aktörer. Med fokus på efterfrågan utvecklar vi befintliga lokaler som plats för kulturevenemang men lägger störst fokus på innehållet. Målet är fler evenemang – som fler tar del av. Särskilt Örnsköldsviks musikscen behöver utvecklade lokaler som passar för mellanstora arrangemang.

… Örnsköldsviks kulturliv ska visas upp på nya platser och ta nya uttryck i form av konst, musik, poesi, spännande mat. Vi vill att kommunens kulturutövare ska ses på nya platser och att fler ska våga dela med sig av sin konst. Ett rikt kulturliv är en fantastisk mötesplats för nya och infödda svenskar. 

… har vi ett företagsklimat som underlättar för fler att etablera sig i staden. Genom privata aktörer ser vi fler caféer, restauranger och mötesplatser där människor umgås. 

… blir staden grönare och hälsosammare att vistas i. Vi utvecklar Örnsköldsvik som en grön stad med bra miljö och växtlighet. Genom fler gågator blir det mindre biltrafik och större utrymme för uteserveringar. Centerpartiet har redan föreslagit att Fabriksgatan och Skolgatan blir gårdsgator med viss biltrafik på de gåendes villkor. Odlingar i den offentliga miljön och tillgång till kolonilotter nära centrum förbättrar miljön, ger möjlighet till en hälsofrämjande fritid och skapar en förståelse för matens ursprung. 

… blir det enklare att ta sig in och ut ur stadskärnan genom en översyn och utökning av parkeringsytor nära staden. Det är också viktigt att möjliggöra för pendlare att parkera vid resecentrum och stationer för tåg och buss. Kollektivtrafiken är en viktig del av en grön och tillgänglig stad och bör planeras så att olika förbindelser klaffar även för den som pendlar mellan städerna från landsbygden. 

…förbättrar vi möjligheten att bo i Örnsköldsvik och arbeta eller studera i närliggande städer och samhällen genom att underlätta för pendlare. Örnsköldsvik ska ha nära till omvärlden, och omvärlden ska ha nära att besöka oss. Det måste vara möjligt för familjer att få ihop livspusslet och detta åstadkommer vi med genomtänkt kollektivtrafik och goda parkeringsmöjligheter. Tillsammans med subventionering för pendlarkostnader gör dessa åtgärder att fler väljer att stanna i Örnsköldsvik och göra klart sina studier vid till exempel Umeå universitet. Detta medför att vi behåller kompetens och skattepengar inom kommunen.


Akvarellmålningen av Örnsköldsvikskonstnären Pernilla Tjärnström f.d Lundwall beskriver väl en av våra visioner.

Originalmålningen ägs av Nicklas Nyberg.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.