En grönt Örnsköldsvik för fler företag och jobb

Bild

Örnsköldsviks kommun är en plats full av möjligheter, ändå sjunker kommunen i den nationella rankingen av företagsklimat.

Det vill vi i Centerpartiet ändra på.

Dels som gräsrotsrörelse genom att påverka det som Centerpartiet på nationell nivå skapar, dels med kommunala insatser. Vi vill förenkla kontakter och förbättra dialog mellan företag, kommun och skolor.

Dessa åtgärder kräver ett starkt och sammanhållet ledarskap med tydliga styrdokument där politiker och tjänstepersoners policy och målbilder drar åt samma håll - företagens håll.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Företagstillväxt med miljön i fokus

Med fler företag kommer fler människor i sysselsättning. Tillväxt ska ske med miljön och klimatet i fokus. I Örnsköldsvik finns gott om exempel på grönt företagande – allt från modern second hand i stadskärnan, till industrier som går i bräschen för framtidens hållbara materialanvändning. Vi har också gott om jordbruk som skapar närodlad mat. Centerpartiet vill verka för att utveckla den cirkulära ekonomin, och utveckla och värna den lokala produktionen och konsumtionen av mat och andra produkter. Vi vill också skapa mötesplatser för verksamheter som tillsammans kan skapa klimat- och miljösmarta innovationer.

Prioritera och kompetenssäkra upphandlingsenhetens arbete

Genom att värna hög kompetens och fortsatt utbildning hos upphandlingsenheten kan vi verka för att kommunens konsumtion är en röstsedel på en hållbar framtid – att det vi förbrukar tar hänsyn till klimat, miljö, såväl som sociala och etiska aspekter.

Gör det möjligt för mindre och lokala aktörer att lägga anbud i upphandling

Vi föreslår att kommunen aktivt använder DIS (Dynamiskt inköpssystem) som möjliggör för fler och mindre, lokala aktörer att leverera tjänster och produkter till kommunen.

Konkurrensutsätt kommunala verksamheter

I och med de stora volymer som kommunala inköp innebär, behöver upphandling ägnas särskilt fokus. Kommunens tjänster ska konkurrensutsättas där det är möjligt. Kommunen ska i större grad än idag vara beställare av varor och tjänster, inte utförare.

Inför valfrihetssystem för omsorg och sociala tjänster

Fler lokala företag ger en större ekonomisk och social hållbarhet, såväl som en större krisberedskap. Den kommunala organisationen behöver inte alltid vara utförare – vi vill ta vara på de tjänster som erbjuds av företag i de fall dessa erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ med hög kvalitet.

Detta skapar en mer flexibel organisation för kommunen, samtidigt som det ger ett kundunderlag till kommunens företag. Vi vill införa valfrihetssystem för omsorg och sociala tjänster, för att öppna upp för mer företagande, och ge medborgarna större möjlighet att hitta en lösning de trivs med. Detta gör det möjligt att driva företag även inom omsorgssektorn.

Det är kvaliteten som är det viktiga för oss i Centerpartiet – inte vem som är utförare.

Särskilda satsningar för företagande bland särskilda grupper

Ett jobb betyder mycket för den enskilde individen och i vårt Örnsköldsvik ska fler ges möjlighet att försörja sig själv och utvecklas. För att lyckas med det behöver vi en bättre politik för företagande och tillväxt. Fler arbetstillfällen börjar med företagen.

Centerpartiet vill fortsätta arbeta hårt för att värna företagens bästa, såväl i dagliga politiska beslut, som i kommunala styrdokument. Vi behöver också rikta särskilda satsningar för att stimulera företagande bland unga, kvinnor, minoritetsgrupper och nyanlända. Grönt företagande är en förutsättning för ett hållbart Örnsköldsvik.

Kommunen ska genom service, kontroll och upphandling alltid sträva efter att stötta företag och organisationer som tar socialt, etiskt och miljömässigt ansvar, och genom egen verksamhet föregå med inspirerande exempel på hållbart samhällsbyggande.

Mentorskapsutbildning till företag som hjälper unga in i arbetslivet

Skolan och företagen kan genom ett tätare samarbete erbjuda möjligheter till ungdomar att komma in i samhället. Det förebygger och bekämpar utanförskap och kriminalitet. Kommunens kan i samarbete med studieförbunden erbjuda utbildning i mentorskap till företag som engagerar sig i att ge unga en väg in i arbetslivet.

En lokal företagsinkubator ska stimulera hållbart företagande

En lokal företagsinkubator skulle kunna innebära en kraftfull motor för det lokala näringslivet. En sådan satsning skulle innebära stora möjligheter för tillväxt av lokala, decentraliserade, hållbara företag, med den positiva effekten av en större skattebas för kommunen.

Inkubatorns roll blir att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet genom att erbjuda stöd framförallt under uppstartstiden. Entreprenörens idéer och passion kan tas tillvara genom hjälp och stöttning i det kritiska läget från idé till uppstart.

Centerpartiet vill värna såväl de skalbara idéerna med tillväxtpotential, som livsstilsföretagande i mindre skala. Vi ser positivt på en fysisk samlingpunkt för inkubatortjänster, där resurser kan samordnas och användas effektivt och bidra till kreativitet.

Snabbare och tydligare kommunikation vid ärendehandläggning

Vi vill se en mer effektiv och välkomnande näringslivspolitik och ett mer företagarvänligt klimat i Örnsköldsvik, där kommunen möjliggör för entreprenörer att utveckla sin fulla potential. Vi behöver en snabbare och tydligare kommunikation vid ärendehandläggning för att tillåta utveckling och innovation att behålla sitt flyt i processen.

Örnsköldsvik ska bli ett nav för bioekonomi i Sverige

Örnsköldsvik planerar för en stark tillväxt, det kräver bättre förutsättningar för etablering av nya företag. Att det finns färdigplanerad mark att exploatera och att det finns energi och bra infrastruktur är förutsättningar som kommunen kan möjliggöra.

Centerpartiet ser positivt på RISE Processums etablering av en testanläggning och ser den som en viktig faktor i att bygga Örnsköldsviks som nav för bioekonomi i Sverige. Men de företag som testar sina produkter behöver också möjligheter att stanna och fortsätta utvecklas och växa.

Förenkla bostadsbyggande

Vi vill skapa möjligheter för bostadsbyggande via mer flexibla och betydligt snabbare handläggningsprocesser. Genom att erbjuda byggklara tomter och enkla rutiner för byggande av villor och andra boenden i kommunen skapar vi förutsättningar för människor att hitta hem i vår vackra kommun.

Centerpartiet på nationell nivå driver aktivt en förändring av strandskyddslagen där miljön och allemansrättens grunder värnas, samtidigt som det blir möjligt att bygga mer i natursköna områden. För Örnsköldsvik skulle detta innebära fler attraktiva boenden och underlätta för företag, t ex jordbruk eller turismverksamheter som vill utvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.