Örnsköldsvik ska vara en attraktiv och trygg plats att leva livet på

Bild

Örnsköldsvik har alla förutsättningar för att erbjuda en spännande, kontrastrik fritid och livskvalitet för alla som bor här. Vår mäktiga natur här i Höga kustens hjärta lockar den som vill uppleva äventyr och rekreation i naturen.

Vi vill utveckla friluftslivet och turismen. Hos oss ska du kunna ta en dags vandring i naturen, fylla på energi på någon av kommunens fik och restauranger, gå på konsert eller idrottsevenemang, vandra genom en trygg och vacker stad för att sedan övernatta och vakna upp till en levande kommun där du kan se en framtid. Idrott, konst och kultur, friluftsliv och nöjesliv är några av byggstenarna som tillsammans skapar vår kontrastrika kommun.

Vi vill arbeta för att ge livskraft och utrymme åt alla dessa delar. Att känna sig trygg, oavsett vilket som är ditt personliga val av äventyr, är en förutsättning. Kulturens fria roll ska värnas.

Vi vill möjliggöra till gång till ett brett kulturutbud oavsett var i kommunen du bor.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Utveckla Stora torget till en levande mötesplats

Stora torget i Örnsköldsvik och den intilliggande Örnparken ska vara en levande mötesplats. Den nya detaljplanen för området gör det möjligt att uppföra en ny byggnad som kan bidra till torget som en mötesplats för alla. Vi vill att det ska finnas en saluhall i Centrum där lokala producenter och kreatörer kan sälja sina produkter till medborgarna. En sådan saluhall skulle kunna vara en del av en framtida byggnad på torget.

Kultur i HELA kommunen

Örnsköldsvik behöver en scen som kan ta emot mellanstora föreställningar från exempelvis Riksteatern, Norrlandsoperan, länsteatrar eller privata arrangörer. En sådan scen kan med fördel finnas centralt i Örnsköldsvik - och tillsammans med andra lokaler bilda ett kulturellt nav för hela kommunen.

Vi vill att navet ska stötta och främja samverkan, samordning och dialog med lokala kulturmötesplatser – kultursateliter - runt om i kommunen. Dessa kultursatelliter kan både vara den fysiska platsen för lokal aktivitet, samt genom digital teknik en del i större arrangemang.

Vi ser samverkan mellan olika aktörer som en förutsättning för detta. Vårt ovillkorliga krav är att en satsning på Örnsköldsviks kulturliv ska gynna ett stort geografiskt upptagningsområde.

Vi behöver också ta hand om och förvalta den konst- och kulturskatt som finns i kommunens vård. Museiverksamheten har länge varit i behov av ett föremålsmagasin för att på ett säkert sätt kunna förvara museets föremål, och göra plats för kreativa utställningar och aktiviteter i museets lokaler.

Fortsätt arbetet med hälsofrämjande generationsmötesplatser

Pandemin har lärt oss att värna om mötesplatser i friska luften. Generationsmötesplatser är platser där människor kan mötas över generationsgränser för att t ex umgås, leka, lära och motionera. Vi vill fortsätta utveckla detta koncept i vår kommun.

Dessa platser ska vara strategiskt belägna så att många kan ha tillgång till dem och nå dem på ett tryggt och smidigt sätt – gärna med cykel eller till fots. Dessa platser ska bidra till folkhälsan på flera sätt – genom att skapa möjlighet till roliga rörelseaktiviteter, genom konst och kultur bidra till diskussion och stimulans, och genom att vara en trevlig samlingsplats.

Växter och natur är ett viktigt inslag på dessa platser eftersom de påverkar både hälsan, miljön och den biologiska mångfalden positivt. Vi ser också att dessa platser kan användas av förskolor och skolor och bidra till undervisning i såväl naturkunskap som idrott och hälsa.

Sätt en standard för prioriterade vandringsleder i Örnsköldsviks kommun

Allt fler upptäcker naturen genom korta och långa vandringar. Allemansrätten ger oss tillgång till hälsofrämjande äventyr, och medför också ett ansvar för att värna naturen. I och med att leder och samlingsplatser utnyttjas i högre grad ökar också behovet av service och naturvård.

För att stärka bilden av Örnsköldsvik som en attraktiv friluftskommun är god skötsel av leder och omkringliggande service en strategisk satsning som gynnar både medborgare och besökare. Det ligger i allmänhetens intresse att utflyktsställen håller en viss standard och är tillgängliga även vid funktionshinder. Till exempel så bäddar goda leder, toaletter, välskötta grillplatser och avfallshantering för både tillgänglighet och skyddande av naturen.

Vi föreslår att se över en prioritering av våra kommunala vandringsleder, och besluta en viss standard för högprioriterade, respektive lågprioriterade, leder. Medborgare ska enkelt kunna hitta tillgänglig information och förslag på utflykter och leder som passar dem, t ex för barnfamiljer eller vid funktionshinder, eller genom temaleder för t ex träning, umgänge eller äventyr.

Paradiset ska ansvara för bemanning av allmänhetens bad

Vatten är viktigt element i Örnsköldsvik – såväl utomhus som inomhus. Vi vill att Paradiset ska ansvara för bemanning vid Allmänhetens bad i kommunens alla simhallar i de fall föreningslivet inte har möjlighet att ta de uppdragen. På så vis kan vi säkra allmänhetens möjlighet att ha tillgång till bad i alla simhallar.

Satsa på fler badplatser

För många är bad utomhus, sommar som vinter, något som bidrar starkt till livskvalitet. Vi vill att kommunen aktivt ska arbeta för möjligheten till säkra bad i våra sjöar.

Ett konkret exempel är att skapa fler badplatser, genom att utöka testning av badvattenkvalitet och avsätta pengar för utrustning till badplatser.

Höglandssjön är redan idag ett välbesökt rekreationsområde med fiske, kajakpaddling, idrottsanläggningar, promenader och motionslopp. Vi vill att kommunen undersöker möjligheten för en allmän badplats vid höglandssjön, gärna genom samverkan med föreningslivet.

Vi ser också positivt på de initiativ som tagit kring ett kallbadhus i Köpmanholmen.

Arbeta för en pålitlig och effektiv tillståndshantering

Trots att pandemin slagit hårt mot branschen så har Örnsköldsviks uteliv utvecklats. Vi har fått ännu större möjlighet att njuta av lokal gastronomi genom en större närvaro av både mathantverk, restauranger och caféer. Vi behöver en mer pålitlig och effektiv hantering av tillståndsärenden som rör dessa verksamheter – med tydliga besked inom rimlig tid.

Centerpartiets vill att kommunen har ett lösningsfokuserat arbetssätt, och visar en medvetenhet för en bransch vars inkomster är särskilt känsliga för säsonger. I en föränderlig värld måste det vara enkelt för företagen att anpassa sig och genomföra kreativa idéer, vare sig det gäller event eller en serveringsplats på gågatan.

Vi stöttar också Centerpartiet på nationell nivå i deras strävan efter att möjliggör gårdsförsäljning av småskaligt och hantverksmässigt framställda alkoholhaltiga drycker.

Förläng öppettider på Örnsköldsviks krogar under sommarmånaderna

Centerpartiet vill att kommunen möjliggör för förlängda öppettider på krogarna under sommarmånaderna, då många samlas för sociala aktiviteter.

Skapa trygghet på sociala platser

Ett mer aktivt uteliv kräver också trygghetsskapande åtgärder. Trygghet är en förutsättning för att kunna ta del av fritidsaktiviteter och evenemang. Ett tryggt samhälle kräver samarbete mellan kommun och föreningsliv, samt smart infrastruktur och belysning som skapar trygga miljöer.

Örnsköldsvik behöver utveckla en strategi kring hållbar belysning – genom smart ljussättning kan mörka passager lysas upp och bli tryggare. På kritiska platser som av polisen bedöms som särskilt utsatta är vi öppna för att använda kameraövervakning för att motverka våld och kriminalitet.

Fler vuxna på stan i samverkan med civilsamhället

För att finnas till för gruppen unga vill vi ha fler vuxna på stan. Inom föreningslivet tror vi att det finns personer som redan har förtroende från många unga som de möter i sina verksamheter. Vi vill också att de medarbetare inom kommunen som i sin vardag möter unga samordnas och blir mer synliga när behoven ökar.

Utred införandet av Trygghetsvärdar i samverkan med Polisen

Vi vill utreda möjligheten att i samarbete med Polisen införa så kallade Trygghetsvärdar. Dessa ska vara en resurs som kompletterar polisens viktiga arbete.

Till polisen ringer man när det handlar om ett brott – till Trygghetsvärdarna kan du ringa nattetid om du vill ha sällskap i telefonen om det känns otryggt på vägen hem, eller om du upplever en stökig situation.

Trygghetsvärdarna ska arbeta på uppdrag av säkerhetsansvarig på Kommunen som, efter samråd med polisen med flera, kan förlägga trygghetsvärdens arbete till strategiskt utvalda platser.

Skapa utrymme för motorburna i samverkan med föreningslivet

Redan idag finns ett aktivt föreningsliv som kräver politikens fortsatta stöd för att behålla sin långsiktiga livskraft.

Vi ser att motorintresserade, inte minst motorburen ungdom, saknar en plats att träffas och utöva sina intressen. Detta har lett till uppmärksammade konflikter i kommunen.

Centerpartiets hållning är att förbud inte är en hållbar lösning. Genom en lyhörd dialog, och samverkan mellan föreningsliv och kommun, vill vi verka för att skapa en långsiktigt hållbar plats för motorintresserade. Kommunen kan upprätta ett samverkansavtal med föreningar för att utveckla motorsporten.

Satsa på spontanidrott och rörelseglädje

Centerpartiet vill stötta tillgänglig och spontan kultur- och idrottsutövning. Vi ser Lungviksparken som ett gott exempel, där vi kan möjliggöra för mindre föreställningar genom att bygga en bokningsbar scen för mindre event. En dansbana för spontana danser under sommarkvällar skulle skapa liv och rörelseglädje i stadsbilden.

Utöka kommunens anslag till och samarbete med studieförbunden

Studieförbundens ställning i kommunen bör stärkas. De kan ges större och mindre uppdrag, istället för att kommunen ska göra allt själva.

Vi vill lyfta studieförbunden som en resurs för allmänheten – här finns möjlighet till en meningsfull fritid och ett socialt sammanhang när man möts kring ett gemensamt intresse. Studieförbunden är också nyckelverksamheten för ett livslångt lärande och kompetensutveckling – och en värdefull partner för att nå ut med samhällsinformation.

Vi vill öka de ekonomiska resurserna för studieförbunden, och utveckla samarbetet mellan förbunden och kommunen. Samarrangemang, uppdragsavtal och partnerskap kring olika frågor är ett klokt sätt att växla upp den sammanlagda kompetensen. Exempelvis kan studieförbunden få uppdrag kring den kommunala musikskolan, samhällsinformation till nysvenskar, sköta uthyrning av kommunens lokaler.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.