Ett hållbart Örnsköldsvik för Agenda 2030

Bild

Ett hållbart samhälle byggs upp genom att ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet beaktas i alla beslut – det är grunden i Centerpartiets hållbarhetsarbete. Örnsköldsviks kommun ska arbeta mot målen som anges i Agenda 2030.

Vi vill att kommunen ställer höga krav på miljö och djurskydd vid upphandling, att vi bygger hållbart, energismart och flexibelt, och föregår med gott exempel för kommunens innevånare och näringsliv.

För att nå hållbarhetsmålen måste vi samarbeta, ställa krav och ge stöd.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Ställ höga krav på miljö- och djurskydd vid upphandling av mat

Vi vill se en hög andel närproducerad och ekologisk mat i kommunala verksamheten. Maten i kommunen ska hålla en hög kvalitet både vad gäller smak och näringsinnehåll och i stor utsträckning komma från lokala livsmedelsproducenter.

Upphandlingar ska utformas på ett sätt som möjliggör för mindre livsmedelsproducenter att vara med. Lägst pris ska inte alltid vara den parameter som är viktigast. Via ett minskat matsvinn och större andel vegetabilier i kosten bidrar vi till en matkonsumtion som är hållbar och hälsosam både för människan miljön och skapar ekonomiskt utrymme för att köpa mat av bra kvalitet.

En samordningscentral ger bättre förutsättningar för lokala leverantörer

Det är genom upphandling och transport- och leveranslogistik som vi möjliggör för småskaliga och lokala livsmedelsproducenter att sälja sina varor till kommunens kök. Därför vill vi ge större anslag till upphandlingsenheten, säkra kompetensutvecklingen hos personalen.

Vi vill undersöka möjligheten att skapa en samordningscentral så att lokala producenter får leverera till en plats istället för flera. Därifrån fördelar kommunen själva sina varor till de olika verksamheterna.

Hållbar livsmedelsproduktion ger ett öppet landskap

Svenskt jordbruk, och i synnerhet det norrländska, är en leverantör av livsmedel av hög kvalitet. Vi har ett klimat väl lämpat för odling och djuruppfödning med långa ljusa sommarnätter och kalla vintrar som tar kål på skadeinsekter.

För framtiden behöver mer jordbruksmark användas för matproduktion och hålla igenväxningen borta. Det leder utöver god mat av bra kvalitet till ett öppet landskap som välkomnar besökare.

Kommunen behöver tydligare fokusera på att värna det lokala jordbruket och den lokala matproduktionen genom att ställa kvalitetskrav i offentliga upphandlingar och att alltid bjuda på lokalproducerat vid representation. Vi vill se en ökande andel lokalproducerad mat i kommunens kök.

Värna det småskaliga kustfisket

Örnsköldsviks kust är lång och rik på öar. Den bjuder goda möjligheter till fiske, såväl med handredskap från land som med mindre fiskebåtar. Det småskaliga fisket bidrar inte minst med goda råvaror till restauranger och den traditionella surströmmingen som fortfarande tillverkas i vår kommun.

Vårt nära hav hotas av utfiskning från stora trålare som dammsuger haven från all fisk och skadar det marina livet. Vi måste politiskt verka på nationell och europeisk nivå för att stoppa detta.

Energieffektivisera kommunala byggnader

Kommunen ska energieffektivisera byggnader och sträva mot en lägre energiförbrukning för all nybyggnation och renoveringar av kommunala fastigheter. Det gör vi t ex genom energisparande konstruktioner och genom att utnyttja solenergi på kommunala byggnader.

Kommunen bör följa forskningen om klimatneutrala byggnader och sträva efter sådan konstruktion. Vi ser fördelar med att i större utsträckning använda trä som byggnadsmaterial.

Större materialåtervinning i kommunal verksamhet

Kommunen ska arbeta för att materialåtervinningen i kommunen ska öka. Vid nyinköp av inventarier ska kommunen undersöka och ta möjligheten att köpa second hand. Kommunen ska föregå med gott exempel via källsortering och kloka inköp som ställer krav på kvalitet och tillverkningsprocesser.

Återvinning och källsortering ska vara enkelt i hela kommunen

Kommunens praktiska lösningar kring återvinning för privatpersoner och företag ska göra det enkelt att källsortera. Medborgarna ska ha god tillgång till återvinningsstationer och belysning som gör det möjligt att källsortera rätt även vintertid.

Vi vill även se att fler företag återvinner material. Kommunen behöver lyssna på medborgarna för att identifiera eventuella hinder för materialåtervinning.

Upprätta en byggåtervinningsstation

Idag slängs stora mängder restmaterial från byggnationer, som hade kunnat användas av någon annan. Vi vill upprätta en byggåtervinningsstation på Må, där privatpersoner såväl som företag kan lämna, överblivet byggmaterial, som sedan kan hämtas gratis av privatpersoner. På så vid minskar vi materialsvinnet i kommunen.

Förbättra Örnsköldsviks krisberedskap

Oavsett om strömmen går, stormen slår till, eller många människor blir sjuka samtidigt måste Örnsköldsviks kommun stå beredda att hantera kriser. Samtidigt som vi arbetar målmedvetet med att minska vår klimatpåverkan behöver vi vara beredda på att hantera de oundvikliga konsekvenserna av klimatförändringar, men även andra typer av kriser.

Kommunen ska ha tydliga och genomarbetade krishanteringsplaner för alla samhällsviktiga funktioner. Vi behöver också bygga och renovera på ett sätt som gör att vi kan möta problem med översvämningar, värmeböljor och liknande.

Utveckla kollektivtrafiken

En välplanerad kollektivtrafik är en förutsättning för minskade utsläpp. Vi vill utveckla kollektivtrafiken och förbättra möjligheten att transportera sig smart och enkelt inom staden, över hela kommunen och mellan kommunerna. Det kräver att vi tänker utanför boxen. Vi vill undersöka möjligheten att ha avropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden.

Fler och säkrare gång- och cykelvägar samt cykelgarage

För att fler ska ta cykeln eller promenera istället för att ta bilen måste vi fortsätta att utveckla säkra och smidiga gång- och cykelvägar. Det är särskilt viktigt där barn rör sig, t ex vid skolvägar.

Vintertid måste snöröjningen fungera för att det ska vara möjligt att säkert promenera, även för den som t ex styr en barnvagn till förskolan. Eldrivna cyklar och lådcyklar gör det lättare att transportera sig i tuffa backar eller när man skjutsar barn eller varor i lådcykeln.

Vi vill se cykelgarage med laddningsmöjligheter i staden och i större samhällen där behovet finns.

Fler fossilfria fordon i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun måste hänga med i utvecklingen med fossilfria fordon. Som en stor aktör gör kommunens konsumtion en skillnad, och föregår samtidigt med exempel för invånarna.

Till exempel vill vi arbeta med att kommunens arbetsplatser ska ha tillgång till laddning för elbilar. När kommunen köper in fordon ska det mest miljövänliga och klimatsmarta alternativet enligt bästa tillgängliga kunskap väljas.

Dra om E4 för bättre luftkvalitet

Centrala stadens luftkvalitet är inte bra och det beror på E4: ans dragning och den trafik som passerar stadskärnan. Centerpartiet driver aktivt det förslag som finns för att E4 dras utanför staden.

Det skapar en bättre livsmiljö för stadens invånare samtidigt som vi kan nyttja delar av det gamla gaturummet till att utveckla mer boende och anlägga parkmiljöer som främjar hälsa, miljö och biologisk mångfald.

Persontrafik på Gröna linjen

När avstånden blir länga är tåget det mest hållbara alternativet. Tågen måste gå, och det måste vara ett ekonomiskt alternativ. Goda tågförbindelser gör det möjligt att arbeta och studera långt från hemorten.

Centerpartiets vision är persontrafik på den så kallade Gröna linjen, stambanan som förbinder samhällena i inlandet med städerna längs kustlinjen.

Stötta utvecklingen mot en fossilfri flygplats

Flygplatsen och flygtrafiken har en stor betydelse för en industri- och innovationskommun som Örnsköldsvik. Vi vill driva på utvecklingen mot en fossilfri flygplats för att flygresor ska kunna vara ett hållbart transportalternativ.

Låt arkitekturen ta plats i stadsbilden

Örnsköldsvik ska fortsätta att växa och förtätas. Samtidigt måste vi värna värdefulla grönytor. När många vill bo nära centrum tror vi på att bygga nytänkande. Byggande kan ske på höjden, på vattnet och med kreativa odlingar som komplement, t ex takodlingar och stadsodlingar.

Vi bejakar byggprojekt med spännande arkitektur som tar plats i stadsbilden. Nybyggnationer ska vara energieffektiva och trygghet såväl som ekologisk hållbarhet ska värnas vid stadsplanering. vilket tar mark i anspråk.

Dessa är oerhört viktiga för stadens klimat, den biologiska mångfalden och inte minst för människors hälsa och välmående. Vi människor mår bra av gröna områden.

Ökad biologisk mångfald och bevarande av grönområden

Biologisk mångfald är en ödesfråga för mänskligheten. Vi vill att kommunen gör en satsning på att utveckla och bevara staden och kommunens grönområden genom pollineringsparker.

Parker och parkliknande naturområden bidrar till att ge tätorter en rikare biologisk mångfald. De ekosystem som finns i städer i parker och andra grönområden producerar ekosystemtjänster av stor betydelse för människors välbefinnande, t.ex. rekreation/kulturvärden, minskning av buller, regnvattenreglering och avfallshantering.

Rätt typ av skötsel av grönytor kan bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Skötsel som även tar hänsyn till att människor ska vistas där kan öka förståelsen för naturvård även utanför staden.

Genom att skapa blomrika parker med ängar som innehåller nektar och pollenrika växter kan kommunen och alla andra ge de vilda pollinatörerna som humlor solitära bin, blomflugor fjärilar och skalbaggar möjlighet att leva i områden som tidigare varit blomfattigare

Ökat anslag för arbete mot invasiva arter

Spridning av invasiva arter räknas idag som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden i världen, tillsammans med förlust av arternas livsmiljöer och ett förändrat klimat.

För en kommun eller annan stor markägare kan invasiva arter dessutom kräva långtgående förändringar i skötseln av ett område och därmed ökade kostnader. Det i sig kan vara skäl nog att snabbt göra utrotningsinsatser när ett nytt bestånd av invasiva arter etablerar sig.

Man kan se en sådan insats som en investering för att slippa betydligt större kostnader och skador i framtiden. Att kunna intensifiera arbetet med invasiva växter vill vi ge ett ökat anslag med en öronmärkt summa för detta arbete till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Fler gågator ger mindre biltrafik och större utrymme för uteserveringar

Centerpartiet har redan föreslagit att Fabriksgatan och Skolgatan blir gårdsgator med viss biltrafik på de gåendes villkor. Genom fler gågator blir det mindre biltrafik – en säkrare och hälsosammare miljö i stadens kärna. Det ökar också utrymmet för fler uteserveringar och andra aktiviteter i centrum.

Fortsatt arbete för giftfria förskolor och skolor

Centerpartiet vill att kommunen arbetar aktivt för att få bort gifter ur barns och ungdomars arbetsmiljö på förskolor och skolor. Kommunen ska köpa hållbara produkter med kvalitetsmärkningar inriktade på hälsa och miljö i kommunala verksamheter.

Belysningsstrategi med hållbarhetsperspektiv

God belysning bidrar till tryggare och attraktivare miljöer, och uppmuntrar till utevistelse under de mörkare månaderna.

Örnsköldsviks kommun behöver en belysningsstrategi och ett utförande av den som tar hänsyn till stadens attraktivitet, trygghet och de ekologiska konsekvenserna av ljusföroreningar.

Kommunens belysning ska vara till hjälp för medborgarna, lysa när det behövs och vara riktad åt rätt håll.

Fortsatt utveckling av bredbandet

Bredbandet måste fortsätta breda ut sig! Det möjliggör för företag och entreprenörer att etablera sig och skapa nya jobb på landsbygden. Genom snabba och stabila bredbandsförbindelser kan vi utöka möjligheten till modern digital samhällsservice – närmare dig. Kommunen ska försätta att stötta eller bygga nät eget i de delar av kommunen där det saknas idag.

Skogen – en hållbar källa till råvara och rekreation

Örnsköldsvik är en kommun med stor geografi och mycket skog. Här finns både stora skogsbolag och små privata skogsägare, även kommunen äger skog.

Skogen fyller många behov; den ger oss rekreation och naturupplevelser men levererar också råvara till skogs- och träindustri och bidrar starkt till att Örnsköldsvik är en stark exportkommun.

I den bioekonomi som växer fram ska Örnsköldsvik vara ett nav och leverera den nya teknik och de nya produkter som hjälper oss att fasa ut fossil/oljebaserad råvara. Det är den växande skogen som tar upp och lagrar in kol vilket gör att den aktivt brukade skogen är en viktig kolsänka.

Kommunen skogar ska brukas aktivt. Kommunen ska möjliggöra utveckling av Örnsköldsvik som nav för bioekonomi.

Hållbar turism

Intresset för Höga Kusten och Örnsköldsvik blir allt större. Vi tar emot allt fler turister och den utvecklingen ser vi positivt på. Om vi kan erbjuda turisterna lokala produkter och tjänster så gynnas den lokala ekonomin.

Centerpartiet bejakar lokala samverkansprojekt och mötesytor som ger lokala entreprenörer tillfälle att träffas och utveckla idéer och samarbeten inom turismnäringen. En hållbar besöksnäring tar ansvar för framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan.

De utmaningar och risker som är kopplade till ökad turism måste mötas upp med ett klimat- och miljösmart värdskap, till exempel klimatsmarta transportlösningar till vandringsleder, en plan för underhåll och skötsel av friluftsområden, och gröna företag som erbjuder tjänster och service till besökarna.

Centerpartiet vill arbeta på bred front för samverkan med närings- och föreningsliv kring dessa aspekter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.