En stark liberal demokrati

Bild

Centerpartiet vill bygga ett mer decentraliserat samhälle – en idé som härstammar från våra rötter i landsbygdsbefolkningens och de självägande böndernas långa kamp för frihet och rättvisa.

Vi tror på människans förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra, och anser följaktligen att folk bör få bestämma mer själva och att politiska beslut bör fattas av och nära de som berörs av dem.

För att en decentraliserad demokrati ska fungera väl krävs att medborgarna är engagerade i det lokala styret och kan hålla lokala politiker ansvariga för beslut de fattar. Centerpartiet vill se över den kommunala organisationen och ta ett nytt grepp om kommunen med en sant decentraliserad och tillitsbaserad styrning.

Effekterna av detta är att medborgarna får ett större förtroende för kommunen - det blir mer fokus på sakfrågor istället för principer, och demokratin förbättras.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Kommunala medarbetare över hela kommunen

De senaste åren har kommunen öppnat ett relativt stort antal närarbetsplatser ute i kommunen. Vi föreslår därför att dessa närarbetsplatser bemannas permanent och ges i uppdrag att vara huvudsaklig kontaktväg med kommunen och beslutsfattare inom sitt geografiska område.

Tydlig kommunikation

Vi vill att kommunikationen mellan kommunen, medborgarna och nyfikna potentiella inflyttare ska vara mer träffsäker, relevant och lättillgänglig. Olika kanaler behöver prövas och utvärderas utifrån lämplighet och effekt. Kommunikation måste också vara dubbelriktad och inriktad på dialog snarare än direktiv. Centerpartiet vill att Örnsköldsviks kommun har en saklig, tillgänglig och konkret information i en modern form.

Minska det digitala utanförskapet i samhället

Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Under 2021 bedömdes närmare sex procent av svenskarna leva i digitalt utanförskap.

De som aldrig är på internet är ofta äldre, lever på landsbygden och bor i hushåll med låga inkomster. Parallellt med att vi använder digitalisering för att fler ska kunna ta del av kommunens och vårdens tjänster, vill Centerpartiet arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet i kommunen.

Stärk och värna minoriteters delaktighet och rättigheter

Vi i Centerpartiet ser att minoritetsarbetet i kommunen kan förbättras. De fem nationella minoriteterna – judar, romer, samer (som dessutom är vårt erkända urfolk), sverigefinnar och tornedalingar – har enligt lag särskilda rättigheter.

Örnsköldsviks kommun är idag finskt och samiskt förvaltningsområde, vilket innebär ett särskilt ansvar att värna exempelvis kultur och språk för dessa grupper. Utöver detta finns även lagkrav som ska säkerställa att rätten till myndighetskontakter och olika serviceområden på det egna språket efterlevs. Det är för oss en viktig demokratifråga.

Kommunen ska leva upp till sitt åtagande som finskt och samiskt förvaltningsområde. Vi ska uppfylla lagkraven - och utveckla dialog och arbete i praktiken med minoritetsgrupperna.

Samhället ska vara tillgängligt för alla

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Centerpartiet var med och drev igenom den nya lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en grundläggande demokratifråga.

Centerpartiet i Örnsköldsvik vill arbeta med att öka tillgängligheten i samhället. Det kan t ex handla om att friluftslivet görs tillgängligt för den som är rörelsehindrad, att se till att ljudet fungerar som det ska i kommunala byggnader och att viktig information ges med punktskrift.

Vi behöver fortsätta arbeta för att möta behovet av LSS-boenden. När kommunen ger information till medborgarna ska den vara lätt att förstå oavsett utbildningsnivå, och det ska gå att få stöd och mer information för den som behöver det. 

Synligare politiker som träffar medborgarna

Vi tycker att politiker ska träffa medborgare oftare i ett naturligt sammanhang. Centerpartiet vill se en ökad närvaro av politiker, exempelvis via besök på närarbetsplatser, på företag och i kommunala verksamheter.

Vi tror också på digitala lösningar för möten som komplement. Målet är att öka det demokratiska inflytandet och erbjuda mer personlig dialog för alla medborgare.

Fokus på effektivitet och kortast möjliga beslutsvägar

Den befintliga organisationen inom kommunen är fylld av stuprör och långa eller otydliga beslutsvägar vilket är ineffektivt. Det en mängd onödig byråkrati vilket är slöseri av skattebetalarnas pengar.

Vi vill se över kommunorganisationen med fokus på effektivitet och kortast möjliga beslutsvägar. Utveckling av verksamheten får ett tydligt fokus på det arbete som faktiskt utförs, och vi får en bättre kontroll på administrativa kostnader kommunen.

Förbättra ägarstyrningen

Vi vill förbättra ägarstyrningen i våra kommunala bolag. Idag baseras styrningen i hög grad på partitillhörighet. Vi vill att styrelser ska väljas utifrån kompetens i för bolaget centrala frågor.

Tydliggöra kommunorganisationens kostnader

Vi vill se en större transparens och tydlig redovisning av kommunala verksamheters ekonomi – det är en viktig demokratisk fråga för medborgarna att veta vad skattepengarna används till.

Genom ett omtag av den ekonomiska redovisningen inom kommunen möjliggörs ett effektivt beslutsfattande och ett transparent underlag gentemot medborgarna.

Trygghet och brottsförebyggande arbete

En stabiliserande och trygghetsskapande faktor i vårt samhälle är ett starkt föreningsliv med allt från idrott till kyrkor och kultur med verksamhet för såväl barn som äldre.

Centerpartiet ser alla civila aktörer som möjliga samverkanspartner för kommunen, samtidigt som varje förening naturligtvis har ett eget inre driv av medlemskap och engagemang.

Lokala brottsförebyggande råd (BRÅ) samt Brottsoffer- och Kvinnojourerna ser vi som viktiga aktörer för att såväl förebygga brott som stödja dem som drabbats. Trygga hem och trygga offentliga miljöer är centrala för oss.

Kraften i kulturen och det ideella

Folkbildningen i form av studieförbund och folkhögskolor men även biblioteken är otroligt viktiga för varje invånares möjligheter att få ny kunskap genom hela livet.

När näringslivet i vår kommun och region ropar efter fler personer att anställa behövs alla vägar till utbildning och kompetensutveckling. En viktig del i kommunens attraktivitet är tillgången till ett brett kulturutbud, ett starkt idrotts- och friluftsliv samt ett aktivt och engagerat föreningsliv.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.