En skola och förskola som ger kraft till varje individ

Bild

Centerpartiet i Örnsköldsvik vill se en skola och förskola som ger kraft till varje individ. Vi strävar efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg, och att varje barn och ungdom får de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

Skolan ska vara en trygg verksamhet som lockar till lärande för alla. Skolstrukturen måste erbjuda en mängd olika lösningar för att tillgodose behoven i hela Örnsköldsvik.

Den skolutredning som gjordes ser vi som ett underlag över var förbättringar måste ske – inte som ett underlag för nedläggning av skolor. Fokus ska ligga på kvalitet, både gällande undervisning, lokaler och utemiljöer.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Större flexibilitet i förskolan

Många föräldrar oroar sig för barnen i förskolan. Det kan handla om stora barngrupper, svårigheter att få förskoleplats nära hemmet, långa restider och dålig flexibilitet när det gäller tider för lämning och hämtning.

Vi tror att det är föräldrarna, och inte samhället, som vet vad som är bäst för just deras familj. Det måste finnas större valfrihet i barnomsorgen. Den kommunala förskolan behöver utökas med bland annat dagbarnvårdare och kooperativ, och erbjuda förskola med kompetens i minoritetsspråk.

Centerpartiet anser att det är kvaliteten – inte utförare – som ska kontrolleras.

Samutnyttja lokaler och möjliggör mindre enheter för skola och omsorg

Den utveckling som skett inom digitalisering och möjlighet till distansarbete har öppnat upp möjligheten för många att bosätta sig längre ut på landsbygden. Det behöver mötas upp med nära kommunal service på landsbygden för att ge förutsättningar för fastboende i hela kommunen.

Med flexibla lösningar kan små enheter för skolor och barnomsorg utvecklas. Små enheter ska ges ekonomiska förutsättningar för att finnas kvar.

Fler vuxna med pedagogisk kompetens i skolan

För oss är det viktigt att barn bemöts utifrån deras individuella behov, oavsett om det handlar om lugnare miljöer, extra stöd till den som riskerar att inte nå studiemålen eller större utmaningar för den som behöver en snabbare studietakt.

Det ska finnas fler vuxna med pedagogisk kompetens i skolan för att skapa möjligheter till utveckling och stimulans utifrån barnens egna förutsättningar. Idag har skolorna svårt att möta elevers behov av särskilt stöd utifrån grundersättningen. Vi behöver ett system som väger upp för denna problematik.

Arbeta för en jämnare resursfördelning i skolorna

Örnsköldsvik ska ha en jämställd och jämlik förskola i hela kommunen. Forskning visar att det finns ett samband mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers möjlighet att nå upp till betygsmålen.

Idag finns lärare med behörighet i större utsträckning vid skolenheter där en stor del av barnens föräldrar har eftergymnasial utbildning. Kommunen behöver stärka kompetensresurser på skolor där en lägre andel av föräldrarna har eftergymnasial utbildning och göra det attraktivt för lärare att söka tjänster i dessa områden.

Säkerställ tillgång av lärarvikarier med hjälp av pooltjänster

Vi vill skapa en bra arbetsmiljö i skolan för både elever och lärare genom att anställa lärare i resurstjänster som täcker upp vid frånvaro. En lärare som är sjuk eller behöver vara hemma med sitt sjuka barn ska känna sig trygg med att arbetet tas omhand av någon annan. Eleverna ska inte behöva missa värdefull lektionstid utan erbjuds istället kontinuitet och trygghet.

Elevhälsoteamen stärks med bättre tillgänglighet och digitala lösningar.

Alla elever ska känna att det finns en nära och tillgänglig elevhälsa där man snabbt och enkelt får den hjälp man behöver.

Vi vill satsa på utveckling av digitala lösningar för att eleverna ska kunna erbjudas fler sätt att kommunicera med elevhälsoteamet. På så vis blir det tillgängligt för fler.

Samarbetet mellan skolornas elevhälsa och ungdomsmottagningarna behöver stärkas så att elever med begynnande psykisk ohälsa kan ges stöd via primärvården.

Skolmat av hög kvalitet som bidrar till hälsa och energi

Skolmaten i Örnsköldsvik ska kännetecknas av god kvalitet och uppfylla de nationella rekommendationer som finns för skolmatens näringsinnehåll. Mat blir näring när den hamnar i magen – därför ska maten vara god och se god ut.

Minst lika viktigt är det att eleverna får tid att äta sin mat i en trivsam miljö. Forskning visar att många barn har en stökig måltidsmiljö och för lite tid att äta i lugn och ro. Genom att schemalägga tid för lunch där måltiden inte upplevs inkräkta på tid för lek kan eleverna ges lugn och ro. Högljudda miljöer kan bli tystare genom anpassning av lokaler.

Vi vill att man tar särskild hänsyn till måltidsmiljö när nya förskolor och skolor byggs, och att kommunen ser över nuvarande matsalar och förbättrar måltidsmiljön där så behövs. Genom en hög andel vegetabilier och mer lokalproducerad mat skapar vi förutsättningar för en hälsosam och klimatsmart måltid.

När vi äter kött och mjölkprodukter ska de komma från hållbara och gärna lokala producenter. Kommunen ska genom upphandling skapa förutsättningar för att öka andelen närproducerad och ekologisk mat.

Krisberedskap i kommunens måltidsorganisation

Även om beredskapen för att kunna servera mat inom skola och omsorg även vid kris har ökat i Sverige så har fortfarande nästan hälften av kommunerna ingen plan vid kris.

Örnsköldsviks kommun ligger i framkant när det gäller krisberedskap och Centerpartiet vill se att arbetet med beredskapslagar och krismenyer fortskrider. Det är viktigt att kommunen har en handlingsplan så att vi kan servera mat i skola och omsorg även om personalen blir sjuk, strömmen går eller vissa livsmedel tar slut. Vid kriser är vår lokala livsmedelsproduktion extra viktig – därför måste vår lokala livsmedelsproduktion stöttas och utvecklas.

Hälsofrämjande och säkra miljöer både inom- och utomhus i skolor

Alla förskolor och skolor ska ha tillgång till en bra utomhusmiljö som stimulerar till lek och rörelse. Utevistelse - gärna i naturliga och gröna miljöer - och pulshöjande aktivitet i vardagen främjar hälsa och inlärning.

Centerpartiet vill att skolan ska ge förutsättningar för barnen att tidigt skapa goda levnadsvanor. Pandemin har visat oss vikten av att kunna flytta ut skolans aktiviteter och vara flexibla. Vi vill att utvecklingen av skolornas utemiljöer möjliggör för måltider och undervisning av god kvalitet även utomhus.

Vi ser också ett stort behov av utveckling och upprustning av befintliga lokaler för skola och omsorg. Vi måste ta hand om våra byggnader genom långsiktiga underhållsplaner och kontinuerligt underhåll av både inom- och utomhusmiljöer. Kommunala fastigheter ska vårdas och erbjuda hälsosamma miljöer för dem som arbetar eller studerar där.

Mer fysisk aktivitet i skolan

Fysisk aktivitet påverkar den psykiska och fysiska hälsan och utvecklingen positivt och är därför en viktig del i den förbyggande, jämlika folkhälsoarbetet, inte minst i arbetet mot psykisk ohälsa och suicidprevention. Genom att öka inslaget av fysisk aktivitet under skoldagarna når vi även de elever som inte ägnar sig åt idrott och motion på fritiden. Vi vill verka för rörelse på schemat under alla veckans skoldagar. Under dessa tillfällen ska eleverna ges så stor valfrihet som är möjligt för den specifika skolans förutsättningar. Målet är att fler elever ska hitta aktiviteter som passar dem och upptäcka sin egen rörelseglädje. Det kan handla om promenader, boxning, styrketräning, simning, eller annat som den specifika skolan har möjlighet att erbjuda.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.