Vård och omsorg av hög kvalitet i hela Örnsköldsvik

Bild

Vår vision för Örnsköldsvik är att kommunens vård och omsorg ska utgå från dig som medborgare, och finnas tillgänglig nära dig oavsett var i kommunen du bor.

Omsorgen ska vara anpassad efter dina behov och inte utifrån någon snittperson som inte existerar.

Genom att samnyttja lokaler för välfärden tillsammans med andra verksamheter kan vi skapa nära och flexibla lösningar.

Klicka på någon av rubrikerna nedan för att läsa mer.

Inför valfrihetssystem inom särskilt boende och hemtjänst

Allt fler lever längre. Idag är ungefär 14 000 kommuninvånare 65 år eller äldre. År 2050 beräknas gruppen 85 år och äldre vara dubbelt så stor som idag. Det är en enastående utveckling. Seniorers livserfarenhet, kompetens och engagemang är en stor tillgång.

Samtidigt innebär den demografiska utveckling stora utmaningar för välfärden. Äldre personers behov av stöd, vård och omsorg är individuella, precis som i andra åldersgrupper.

Centerpartiet vill införa valfrihetssystem (även kallat ”LOV”, lagen om valfrihetssystem) inom särskilt boende och hemtjänst - och därmed göra det möjligt för alla äldre att få ett större inflytande över sin omvårdnad när behovet uppstår.

Valfrihet är något mer än att bara välja utförare. Det handlar också om att få inflytande över innehåll. En äldreomsorg som präglas av mångfald, valfrihet och nytänkande möjliggör fler nischade alternativ för den äldre. Det kan handla om att personalen har samisk eller finsk språk- och kulturkunskap, att ett boende kan ge möjlighet till husdjur, att verksamheten har en ideell grund - eller något helt annat.

Vi föreslår en vårdavdelning på särskilt boende och ett team inom hemtjänsten med fördjupad kunskap i det samiska och finska språket samt deras respektive kulturer.

Vi vill se fler trygghetsboenden över hela kommunen

Örnsköldsvik ska vara en åldersvänlig kommun där var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen. Den som önskar flytta till en mer tillgänglig bostad i en tryggare miljö ska i så stor utsträckning som möjligt få göra det.

Centerpartiet vill att kommunen ska vara en möjliggörare för byggande av fler trygghetsboenden i hela kommunen, så att fler äldre kan välja var i kommunen de vill bo.

Bygg för social samvaro och skapa ett kommunalt seniorcenter

Goda möjligheter till social samvaro stärker den äldres livskvalitet och bidrar till ett bättre mående. Centerpartiet vill att de bostäder som byggs för äldre planeras för ökad social samvaro. Olika typer av kollektivboenden med gemensamhetsytor är ett exempel på en sådan lösning.

Centerpartiet vill även utveckla ett digitalt Seniorcenter där äldre kan träffa andra seniorer, delta i aktiviteter, ta del av föreläsningar och andra digitala resurser såsom gymnastik anpassat för äldre.

Seniorcentrets verksamhet ska bidra till att minska digitalt utanförskap genom att kunna erbjuda stöd till den som behöver det.

Utveckla den digitala välfärdstekniken och digital signering

Den tekniska utvecklingen skapar stora möjligheter för framtidens välfärd. Genom digitalisering kan vi möta medborgarnas behov, förväntningar och allt högre krav på omsorgens tillgänglighet samtidigt som det utvecklar verksamheternas arbetssätt och processer.

Vård och omsorg på distans, digitala möten och användningen av e-tjänster möjliggör en närmare vård, ökad tillgänglighet och större självständighet för medborgaren.

Centerpartiet ser positivt på utvecklingen av välfärdsteknik och vill exempelvis införa digital signering i omsorgen, främja användandet av trygghetskameror vid tillsynsbesök och möjliggöra för fler äldre på särskilt boende att använda digitala hjälpmedel för social samvaro.

Vi vill att det ska finnas internetuppkoppling tillgängligt på rummet för boenden på alla kommunens vård-, omsorgs- och LSS-boenden.

En god och nära vård med fler förebyggande och hälsofrämjande insatser

Såväl nationellt som i Region Västernorrland och Örnsköldsviks kommun pågår en utveckling mot god och nära vård. Målbilden för god och nära vård är att du som patient får en tillgänglig vård anpassad efter dina behov, vara delaktig i din egen vård, att du har kontinuitet i dina vårdkontakter samt att vården arbetar förebyggande för din hälsa.

God och nära vård kräver utveckling av personcentrerad vård där vi behöver öka insatser som främjar folkhälsa och preventiva insatser. För att ge dig som medborgare den bästa vården behövs en mycket bra samverkan mellan regionen, länets kommuner och andra aktörer.

Öka kontinuiteten för äldre med hemtjänst

Genom att använda digitalisering och välfärdsteknik kan vårdens tillgänglighet och individens delaktighet öka. Centerpartiet anser att kompetensförsörjningen i kommunen behöver säkras för att klara omställningen till god och nära vård.

Kommunen behöver även öka kontinuiteten i mötet med medborgaren genom att exempelvis ge brukare rätt till fast omsorgskontakt med rätt kompetens samt ökad kontinuitet bland personal i hemtjänsten.

Avsätt resurser för kontinuerlig fortbildning av kommunens medarbetare

Personal inom vård- och omsorg ska garanteras möjlighet till kontinuerlig fortbildning. Centerpartiet ser positiv på möjligheten för medarbetare att utbilda eller vidareutbilda sig inom bristyrken med bibehållen lön.

Vi vill förbättra omsorgens webbutbildningar genom att ta fram en sammanhållen utbildningsportal som vänder sig till alla medarbetare - oavsett hur länge du arbetat i organisationen. För att stärka möjligheten till kompetensutveckling behöver kommunen erbjuda fler karriärvägar och konkurrenskraftiga löner.

Krafttag mot arbetsskador i kommunal verksamhet

Örnsköldsviks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö, och erbjuda kompetensutveckling och karriärmöjligheter samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan medarbetarna.

Medarbetarnas inflytande över sin arbetsmiljö ska öka och arbetsmiljön måste förbättras. Hälsofrämjande och säkra arbetsplatser är en investering som leder till bättre hälsa, kompetensförsörjning och ekonomisk hållbarhet.

Ett led i förändrad arbetsmiljö är att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt och på rätt nivå. Centerpartiet ser allvarligt på ökningen av arbetsskador i kommunal verksamhet. Kommunen som arbetsgivare ska använda tillgänglig kunskap, resurser och verktyg för att skapa säkra arbetsplatser.

Ett viktigt led i detta är att lyssna på medarbetarna och ta sunda beslut utifrån situation snarare än mallar. Medarbetare ska ha tillgång till rätt utrustning och hjälpmedel för ett säkert och ergonomiskt arbete, och vid riskfulla situationer ha stöd av kollegor.

Sträva efter en mer tillitsbaserad styrning i offentlig verksamhet

Centerpartiet strävar efter en mer tillitsbaserad styrning i offentliga verksamheter. Det ger större frihet för välfärdens medarbetare att utöva sina yrken, en större flexibilitet i organisationen och ett tydligare fokus på verksamhetens kärnuppdrag.

Grunden i tillitsbaserad styrning är tilltron till att medarbetarna är kompetenta, att de har kunskap om sin verksamhet och en genuin vilja att utveckla arbetsmetoderna. Tillitsbaserad styrning innebär enkla styrmodeller, tar sikte på att styra ledningen för verksamheten istället för enskilda medarbetare och att politiken är tydlig med vilka resultat som förväntas.

Genom att fler beslut fattas nära brukaren, ökad samverkan mellan olika aktörer samt en öppenhet i organisationen som uppmuntrar nytänkande skapar vi en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna och en bättre verksamhet för dig som medborgare.

Obligatorisk chefsutbildning i kommunal verksamhet

Chefer och ledare ska ges goda förutsättningar för chefsuppdraget. För att uppnå ett hållbart ledarskap i kommunen ser Centerpartiet behovet av att skapa bättre förutsättningar för välfärdens chefer att arbeta nära personalen och med strategiskt utvecklingsarbete. Vi ser positivt på införandet av en obligatorisk chefsutbildning.

Max 25 medarbetare per chef i kommunal verksamhet

Utrymmet för handledarskap av studenter och medarbetare bör öka som ett led i en framåtsyftande kompetensförsörjning. En konkret målsättning i arbetet med ett hållbart ledarskap är max 25 medarbetare per chef i kommunens välfärdsverksamheter.

Förbättra samverkan kring socialtjänst, civilsamhälle, vård och skola

Socialtjänstens är samhällets yttersta skyddsnät. Oavsett varför du vänder dig till socialtjänsten ska du få stöd anpassat efter dina behov.

Centerpartiet anser att det förebyggande arbetet inom socialtjänsten är av väsentlig vikt. Genom att samverka med exempelvis skolan, hälso- och sjukvården och civilsamhället skapas bättre förutsättningar att möta enskilda individers behov och minska förekomsten av social utsatthet i samhället.

Säkerställ att Barnkonventionen efterlevs i praktiken

Centerpartiet ser behovet av ökad kompetens och förändrade arbetssätt i välfärdens verksamheter för att säkerställa att Barnkonventionen efterlevs. För att kunna ge kraft åt varje barn är det viktigt att barnets rättigheter införlivas i samtliga verksamheter och att barnets bästa alltid blir vägledande.

Arbetsmarknadsåtgärder i samverkan med externa aktörer

Den viktigaste grundtryggheten för människor är en egen försörjning. Centerpartiet ser jobbet som den finaste biljetten in i samhället. Kommunens arbete med ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder spelar en viktig roll i medborgarens möjlighet att bli självförsörjande.

Vi ser kommunala arbetsmarknadsåtgärder som nödvändiga och vill öka kommunens samverkan med externa aktörer i arbetet med att minska arbetslösheten hos personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden.

En kommunal arbetslinje med krav på motprestation vid ekonomiskt bistånd

Centerpartiet värnar den lokala arbetslinjen. Den som blir beviljad ekonomiskt bistånd och har en arbetsförmåga ska delta i någon form av aktivitet som motprestation. Det ger en möjlighet till sociala kontakter och en erfarenhet till meritlistan.

Vi anser även att försörjningsstöd ska betalas ut jämställt till de par som blir beviljad ekonomiskt bistånd för att öka jämställdheten i relationerna och ge kvinnorna en större ekonomisk frihet. För att motverka bidragsfusk vill vi att medarbetare arbetar med att utreda misstänkt felaktiga utbetalningar och införa en skyldighet för all personal i förvaltningen att anmäla misstanke om bidragsfusk.

Satsa på att förebygga psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett växande problem. Det är den främsta orsaken till sjukskrivningar bland kvinnor och det beskrivs som framtidens största folkhälsoutmaning. Genom att arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa kan samhället göra stora besparingar varje år och minska lidandet hos den drabbade.

Nollvision suicid och samverkan kring barnen psykiska hälsa

Allt fler äldre lider av ofrivillig ensamhet vilket påverkar deras livskvalitet och hälsa negativt. Centerpartiet vill skapa bättre möjlighet till social samvaro för äldre och stärka kunskapen hos välfärdens personal kring psykisk ohälsa.

Vi vill ta fram en nollvision mot självmord och skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan olika aktörer för de barn och ungdomar som mår dåligt.

Kommunen som arbetsgivare ska förebygga utmattning och psykisk ohälsa

Örnsköldsviks Kommun behöver bli en bättre arbetsgivare i det förebyggandet arbetet mot psykisk ohälsa hos personalen. Utmattningssyndrom hos personalen är tyvärr ett alltför vanligt problem i dagsläget. Centerpartiet vill därför ta fram en långsiktig plan på hur personalens psykiska hälsa kan stärkas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.