Miljöansvar och grön tillväxt i Västernorrland

sol-has-bg


I Västernorrland finns kraften, idérikedomen och de gröna företagen som är nyckeln till en långsiktigt hållbar grön omställning. Här finns maten, energin och råvarorna som hela världen ropar efter. Här finns också människorna som varje dag visar att det finns idéer och växtkraft. Detta närodlade engagemang måste vi ta tillvara på och för det behövs ett nytt ledarskap i vårt län. Det tänker Centerpartiet leverera.

Fyra av fem nya jobb skapas i småföretag. Det betyder stora skatteintäkter som kan användas för att finansiera välfärden, som vård, skola, omsorg. Nästan alla småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort engagemang för bygdens utveckling. Att skapa goda villkor för företag att vilja starta, expandera och anställa är därför angeläget att prioritera för länets kommuner och regionen.

Centerpartiet vill se fungerande offentlig service i hela länet och vi tror att med ny teknik och kreativa lösningar finns nya möjligheter att erbjuda offentlig service nära medborgaren och företagaren. Ett fullständigt utbyggt bredbandsnät är en nödvändig förutsättning för det.

För Centerpartiet är det viktigt att ta ansvar och vara drivande i den globala energiomställningen och utveckla de förnybara energikällorna. Västernorrland har en stark tradition inom skogsindustrin och här finns också stor kunskap och potential att utveckla miljödriven tillväxt och vara ledande på bioekonomiområdet.

Västernorrland är ett ledande industrilän med flera av den svenska industrins kronjuveler inom bland annat skog, energi och verkstad. Västernorrland lämnar stora bidrag till Sveriges ekonomi och välfärd genom produktion av varor för export. Därför behöver hela Sverige ett Västernorrland som fortsätter leverera och nyckeln till detta är en utbyggd infrastruktur.

Byggande av bioraffinaderier med bland annat framställning av miljövänligt flygbränsle är viktiga projekt. Allt som görs av olja kan numera göras av skogsråvara.

Träd upptar också koldioxid och är därmed en naturlig lösning på klimatproblemet. Unga träd är mer koldioxidhungriga och den fördubbling av koldioxid som för närvarande finns får skog att växa snabbare. Därför ska skog brukas och återplanteras. En grönare värld blir följden och återväxt av skog gör att den globala temperaturhöjningen kan dämpas. Centerpartiet förordar att mer trä används i byggprocessen för att ersätta klimatkrävande material som tex betong och stål.

Den infrastrukturfråga som är högst prioriterad bland regioner och kommuner efter södra norrlandskusten är därför dubbelspår på Ostkustbanan – sträckan mellan residensstäderna Gävle och Härnösand. Den ingår även i den så kallade Botniska korridoren som lyfts fram på Europanivå som betydelsefull för att råvaror och industriprodukter från arktisområdet kan levereras till sina marknader. För att få en sammanhållen transportled behövs även färjetrafiken över Kvarken utvecklas.

Väl fungerande kommunikationer är en förutsättning för fortsatt god utveckling inom besöksnäringen. Flygtrafiken i norra Sverige måste få fungera på lika villkor med övriga landet och knytas samman med lokaltrafiken. Våra besöksmål med destinationerna Höga Kusten och Sundsvall som samlingsbegrepp är beroende av såväl stora dragare som många små turismentreprenörer. En levande landsbygd med aktivt kulturlandskap tillsammans med attraktiva städer är det som lockar besökare att komma och att återvända.

Ur ett Europaperspektiv behöver samarbeten mellan kommuner och regioner i hela norra Sverige stärkas och på sikt vill Centerpartiet i Västernorrland ha en regional enhet för norra Sverige.

Centerpartiet vill regionalisera delar av den statliga fastighetsskatten i syfte att stärka den regionala beslutsnivån och regionernas möjligheter att föra en tillväxtfrämjande politik utifrån sina egna förutsättningar. Därför vill Centerpartiet att intäkterna från fastighetsskatten på industrifastigheter och elproducerande fastigheter ska regionaliseras så att intäkterna går till de bygder och samhällen där värdena skapas.

Spridning av mikroplaster ut i våra vattendrag kommer delvis från vardagliga aktiviteter som däckslitage, tvätt av textilier som innehåller syntetfiber eller hygienartiklar med mikroplastpartiklar. Centerpartiet vill att krav ställs så att alla företag inom EU fasar ut mikroplaster i hygienartiklar till år 2020. En källa till spridning av mikroplaster är konstgräsplaner. Det är viktigt att det görs en komplett m analys inför beslut om konstgräsplaner, lekplatser och andra anläggningar där plast- och gummimaterial förekommer och att förnybara och hållbara alternativ används i betydligt högre utsträckning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.