Trygghet i hela Västernorrland

sol-has-bg


Stora insatser behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar välfärd. Det behövs en politisk kraft som konsekvent arbetar för alla människors rätt till grundtrygghet, hälsa och välbefinnande, som ser mångfald och valfrihet som en möjlighet, för ökad kvalitet i skola, vård och omsorg i hela Västernorrland.

Det svenska välfärdssystemet är omfattande men samtidigt finns det stora luckor, också i vårt län. Brister i kvalitet och tillgänglighet i sjukvården, äldre som inte får bestämma själva i äldreomsorgen, barn och ungdomars psykiska hälsa, försämrad folkhälsa och allt fler som står utanför samhällsgemenskapen.

Alla människor ska känna trygghet oberoende av var man väljer att bosätta sig i länet. Polisen behöver ökade resurser för att vara tillgängliga i alla kommuner.

För Centerpartiet är folkhälsa grunden för en hållbar välfärd där vården ska finnas nära till hands. Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet för alla och behöver därför stärkas. Den psykiska hälsan hos unga ska särskilt uppmärksammas. Ungdomsmottagningen har en viktig uppgift i det förbyggande arbetet, därför behövs både mer resurser och ett utvecklat samarbete mellan olika vårdgivare. Specialistvården ska erbjudas patientsäkert och av god kvalitet.

Utvecklad samverkan mellan kommuner och region, offentliga och privata utförare, olika professioner inom vården, mellan sjukhus och mellan regioner behövs. Vården ska alltid vara lätt tillgänglig och utgå från individens behov, delaktighet och önskemål. En väg är att öppna upp vården för fler vårdgivare så fler människor kan få vård i rätt tid.

Medarbetarna och dess kompetens är den viktigaste resursen i vården. Ett gott och nära ledarskap är en förutsättning. För att möta den ökade efterfrågan som finns på hälso- och sjukvård behöver vård på distans vidareutvecklas och införas på nya områden. Utöver minskad restid och positiva miljöeffekter leder vård på distans inte minst till en mer nära och jämlik vård. Detta är nära vård för Centerpartiet.

Västernorrland står inför stor kompetensbrist såväl inom vård och omsorg som inom industri och teknik. Vår region behöver inflyttning. Alla människor, oavsett varifrån de kommer, bidrar med sin kompetens och berikar vårt län. Centerpartiet har en rad förslag på hur region och kommun kan arbeta med nyanlända i fråga om kunskaper som svenska språket, samhället och arbetslivet samt hur man validerar kunskap och yrkeserfarenheter från hemlandet. Ska vi lyckas behövs regelförenkling och utvecklat samarbete mellan olika offentliga aktörer, näringslivet och civilsamhället.

För Centerpartiet är närhet och kvalitet från förskola till universitet grunden för det livslånga lärandet. Folkbildning med folkhögskolor och studieförbund är viktiga delar för en levande demokrati. Regionens satsning på professionell kultur genom t.ex Scenkonstbolaget lyfter vårt kulturliv. Kommunerna i vår region behöver stärka sitt samarbete på en rad olika områden och arbeta över gränserna. Till exempel kan kommunerna genom överenskommelser gemensamt erbjuda ett större utbud av utbildningar och specialiseringar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.