Ett grönt ledarskap för Sundsvall

Valmanifest För centerpartiet sundsvall 2018

Centerpartiet står för en närodlad politik, en politik där fler beslut fattas direkt av människor själva. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.

Centerpartiet har sedan sin begynnelse, för mer än hundra år sedan, varit med och byggt Sverige med ständigt ökande välstånd och uppbyggnad av allmän välfärd. Samtidigt har Centerpartiet genom historien varit ett parti som slagit vakt om respekten för den enskildes frihet och ansvar. Vi vill skapa ett decentralistiskt samhälle med utgångspunkt i lokalsamhället, alltid med naturen och miljön som ledstjärna.

Centerpartiet är ett mittenparti och vår politik bottnar i en social, decentralistisk och grön liberalism. Vår politik är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och grundas i människors lika värde och rättigheter, men också skyldigheter. Centerpartiet ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. Genom att låta varje människa vara en del av samhället skapar vi trygghet och solidaritet för varandra.

Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund är bara några exempel på egenskaper som begränsar människor. Ojämställdheten finns med genom hela livet och i hela samhället. Var och en har sin fria rätt att leva sitt liv fullt ut och ingen ska begränsas av fördomar. Ingen har rätt att ta makt över någon annan. Idag har inte alla samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Det vill Centerpartiet förändra.

För Centerpartiet är det viktigt att ta ansvar och genomföra politik, därför vill vi medverka till en stark majoritet i kommunfullmäktige. Som ett parti i politikens mittfält har Centerpartiet en öppenhet att samarbeta med andra partier för att förverkliga vår politik, både åt höger och vänster. Centerpartiet kommer däremot aldrig att samarbeta med Sverigedemokraterna då deras syn på människan skiljer sig starkt från vår.

Centerpartiet vill bygga ett hållbart samhälle som står emot effekterna från de globala klimatförändringarna. För oss går utveckling och tillväxt hand i hand med omställningen till ett hållbart samhälle. Vi tror på innovationer, ny teknik och smarta miljölösningar, samtidigt som vi vill att det ska kosta att smutsa ner.

Hela kommunen ska leva

Centerpartiet i Sundsvall vill att hela kommunen ska leva, såväl stad som land, och som en grön tråd genomsyrar denna grundläggande inställning vår politik. Vi vill att människor ska ha möjlighet själva välja vart de vill leva och bo.

Svensk ekonomi går bra och vårt välstånd växer. Men alla får inte samma chans i samhället. Sverige är ett tudelat land. Klyvningen skär mellan nyanlända och dem som bott här hela sitt liv. Mellan dem som har utbildning och dem som saknar fullständig skolbakgrund. Mellan städer och landsbygd.

För att vända utvecklingen behövs bra förutsättningar för jobb och företagande. För att fler människor ska ha någonstans att bo vill Centerpartiet att kommunen ska skapa fler bostäder, både centralt nära staden och ute i våra serviceorter. Vi vill att människor ska ha möjlighet välja vart de vill leva, bo och arbeta. Vi vill därför också satsa på infrastruktur, bredband och digitalisering för att binda samman kommunen. Detta ger en större möjlighet att arbeta och ta del av välfärdstjänster, oavsett vart i kommunen man valt att leva. Vår ambition är att Sundsvall ska vara ledande i digitalisering.

För att förbättra förutsättningen för fler etableringar och arbetstillfällen på landsbygden vill Centerpartiet se en större samverkan mellan föreningar, företagare och kommunala verksamheter. Vårt förslag är att ta fram ortsspecifika målbilder, strategier och åtgärder för att synliggöra orternas utvecklingspotential. Centerpartiet vill, som en del av kommunens landsbygdsprogram, i samverkan med de boende, föreningar och företagare ta fram utvecklingsprogram för alla våra serviceorter. Det övergripande arbetet för att utveckla våra kommundelar måste ta hänsyn till jämställdhetsfrågorna mellan könen vad avser exempelvis utbudet av arbetstillfällen och fritidsaktiviteter på landsbygden. Detta för att skapa tillväxt i hela kommunen.

Vi vill se över möjligheten att inrätta kommundelsnämnder, detta för att decentralisera beslutsfattande och stärka våra kommundelar. Centerpartiet vill också utlokalisera lämpliga delar av kommunal förvaltning till våra serviceorter. Dels för att skapa en bättre gemensam bild av kommunen, men också för att visa att Sundsvall tror på alla delar av vår kommun. Centerpartiet vill se över bidragen till väg- och belysningsföreningarna i syfte att öka dem och på sikt se över ägarförhållandena.

Centerpartiet vill stärka våra serviceorter och samtidigt vill vi att stadskärnan ska få leva och utvecklas. Stad och landsbygd är beroende av varandra och behöver förenas. Vi vill därför se en torghandel där lokala producenter får möjlighet att vara en del av utvecklingen av staden. Vi vill utveckla området kring Navet och skapa möjlighet för småskalig handel med närproducerade varor.

Sundsvall förtjänar en levande stad och vi vill skapa fler ytor och platser för människor att träffas, umgås och växa. Centerpartiet vill bland annat utveckla ett torg i början av Storgatan för att koppla ihop staden med havet och skapa ett naturligt flöde mellan stadskärnan och våra bostadsområden vid vattnet.

Tillgången till en mångfald av kultur- och fritidsupplevelser stärker människan, ger möjlighet till reflektion och eftertanke vilket är en värdefull ingrediens i samhället. Därför vill vi utveckla ett Naturum på Norra berget och utveckla våra friluftscentra, så som Södra berget och Sidsjön. Vi vill också planera satsningar ute i våra serviceorter för att fler människor ska få möjlighet att ta del av ett aktivt liv. Centerpartiet vill bland annat se över möjligheten för ett utomhusbad i Indal-Liden.

Centerpartiet vill att Sundsvall ska ha ett tillgängligt kulturutbud. Vi vill därför utveckla Kulturskolan, Unga Magasinet och främja samarbeten med våra skolor. Kulturmagasinet är en viktig mötesplats i Sundsvall och det vill vi ta vara på, samtidigt vill vi se fler platser för kulturutövande och tror att det gamla “Kårhuset” kan vara lämpligt. Centerpartiet ser att andra aktörer, som till exempel fria teatergrupper är ett värdefullt inslag i kommunens kulturutbud och vi vill se ett fortsatt stöd till dessa.

Fritidsverksamheten skapar förutsättningar för motion, idrottande och rekreation, viktiga inslag i ett samhälle som alltmer präglas av stillasittande. Centerpartiet ser behovet av en strategi för säkerställa ungdomsidrottens tillgång till hallar och träningstider, både centralt och i våra serviceorter. Vi vill att bygget av en ny sporthall ska ske parallellt med en strategi för att tillgodose behoven av idrottshallar i kommunen. Vi vill också se över vilka idrotter som får kommunalt stöd för att försäkra oss om att alla barn- och ungdomsverksamheter prioriteras utifrån samma villkor.

Det är viktigt att både kommunens medborgare och besökare får möjlighet att ta del av kommunens alla sevärdheter och smultronställen. Vare sig dessa är placerade centralt i staden, på landsbygden eller längst efter kusten. Därför vill Centerpartiet att kommunen ska samverka med berörda aktörer för att marknadsföra och utveckla besöksnäringen. Som en viktig del i satsningen på besöksnäringen måste utvecklingen av kommunens kustlandskap intensifieras.

För en hållbar kommun där alla invånare känner sig delaktiga krävs det en fungerande integration av våra nyanlända. Satsningar på utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och ett fortsatt byggande av bostäder är grundläggande pusselbitar för att skapa en fungerande integration i Sundsvall.

För att hela kommunen ska leva vill Centerpartiet i Sundsvall

 • bygga bostäder i hela kommunen.
 • inrätta kommundelsnämnder.
 • utlokalisera kommunal verksamhet.
 • skapa utvecklingsprogram för varje serviceort.
 • att Sundsvall ska vara ledande i digitalisering.
 • utveckla stadskärnan och främja torghandel.
 • utveckla området kring Navet och möjliggöra för småskalig och nära handel.
 • satsa på ett rikt kulturutbud tillgängligt för alla i kommunen.
 • utveckla Kulturskolan och Unga Magasinet.
 • säkerställa att alla barn får tillgång till en aktiv fritid och idrott.
 • att bygget av ny sporthall ska ske parallellt med en strategi för att tillgodose behoven av idrottshallar i kommunen.
 • att kommunen ska samverka med berörda aktörer för att marknadsföra besöksnäringen.
 • röja av sly längs viktiga stråk och besöksmål i hela kommunen.
 • se över bidragen till väg- och belysningsföreningarna i syfte att öka dem och på sikt se över ägarförhållandena.
 • utbildning, arbetsmarknadsåtgärder samt boende är nyckeln till en framgångsrik integration.

Hållbar tillväxt och klimatansvar

Sundsvall står inför stora miljöutmaningar. Centerpartiet har en lång tradition av att driva politik som bygger på principerna om att bruka utan att förbruka, som uppmuntrar kretsloppstänkandet och som förenar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Hoten från klimatförändringar, spridning av giftiga kemikalier, nedskräpning av haven och ohållbart utnyttjande av ekosystem är hot mot människors hälsa, planetens överlevnad och en hållbar ekonomisk utveckling. Vi tror att lösningen på miljöutmaningar kräver grön tillväxt. Med gröna jobb och företag skapas lösningar och resurser för att satsa på miljöåtgärder.

Nu krävs en miljöpolitik där globalt miljöansvar kombineras med lokalt miljöarbete. Det krävs också en närodlad miljöpolitik som tar hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut i olika delar av kommunen, en politik som ger människor och företag redskapen att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Centerpartiet vill se över och minska dagens regelkrångel för företag i deras kontakter med kommunen, öka insatserna till småföretag via Näringslivsbolaget och inrätta en samordnad varudistribution för att underlätta för små aktörer att konkurrera på likvärdiga villkor som stora företag i sina relationer med kommunen.

Centerpartiet vill skapa förutsättningar för lokal produktion för lokala behov. För oss är det viktigt med ett livskraftigt jordbruk som kan producera närodlad mat. Centerpartiet vill se att den närodlade, klimatsmarta och ekologiska maten serveras i våra kommunala verksamheter i större utsträckning än idag.

Centerpartiet är positiv till byggandet av en biogasanläggning i Sundsvall som kan lösa regionens problem med matavfallshantering och samtidigt producera drivmedel. En biogasanläggning med en optisk sortering erbjuder möjligheten att små kommuner kan leverera sitt avfall till biogasanläggningen, men även lösa problemen med insamling av hushållsavfall i Sundsvall.

Sundsvall växer och det byggs, Centerpartiet vill främja nybyggnation i trä. Trä är en förnybar råvara som det finns många miljövinster i att använda som byggmaterial. När skog växer tar den upp luftens koldioxid, trä har lägre transportvikt och tillverkningen medför mindre miljöpåverkan.

Vi vill att fler människor ska kunna välja att åka kollektivt. För att det ska bli möjligt måste förbindelser förbättras och punktligheten öka. Det ska löna sig att välja kollektivtrafik.

Centerpartiet presenterade förslaget till Seniorkortet för pensionärer redan 2010 och har jobbat för att även ungdomar ska få ett liknande kort. Som nästa steg vill vi nu se över prisnivåerna för biljetter i kollektivtrafiken för alla. Vi vill även se över möjligheten att ta hem kollektivtrafiken till Sundsvall för att få större påverkansmöjlighet.

Det ska vara säkert att åka kollektivt, därför vill Centerpartiet att det ska finnas säkra och trygga busshållplatser för våra barn och unga. Busshållplatser som främst nyttjas av dem ska vara utrustade med lämpliga väderskydd och belysning. Vi tycker det är viktigt att det finns säkra vägar för människor som väljer att cykla eller gå och vi vill se fler gång- och cykelvägar från centrum ut till stads- och kommundelar. Centerpartiet vill också att kommunen ska bygga fler pendlarparkeringar för att bidra till en bättre miljö.

För en hållbar tillväxt och med klimatansvar vill Centerpartiet i Sundsvall

 • sträva mot en fossilfri kommun.
 • bygga ut den förnyelsebara energiproduktionen i Sundsvall.
 • bygga en anläggning för biogasproduktion i Sundsvall.
 • införa obligatorisk ”brun tunna” och optisk sortering av hushållsavfall.
 • främja nybyggnation i trä när Sundsvall växer.
 • främja gång- och cykelvägar från centrum ut till stads- och kommundelar.
 • se över prisnivåerna för biljetter i kollektivtrafiken.
 • ta hem kollektivtrafiken till Sundsvall.
 • att det ska finnas säkra och trygga busshållplatser för våra barn och unga.
 • bygga pendlarparkeringar.
 • verka för en ny bro till Alnö och utveckla färjetrafik för kollektivtrafik.
 • främja närproduktion av livsmedel.
 • se över kommunala regelkrångel för företag.
 • inrätta en kommunal, samordnad varudistribution.

En trygg kommun för alla

Vi har alla rätt att känna oss trygga, oavsett ålder, bakgrund, kön, religion, eller var i kommunen vi valt att bo. Men känslan av trygghet riskerar att gå förlorad för de som inte har jobb, tillgång till vård eller för de delar av landsbygden där polisens utryckningstider är långa.

En grundläggande förutsättning för säkerhet och trygghet är att vi kan leva utan att vara rädda för att bli utsatta för brott. Alla människor ska kunna somna utan att vara oroliga för inbrott och låta barnen gå till skolan utan oro för mobbning eller andra övergrepp. Tryggheten måste finnas i alla delar av kommunen och i alla våra verksamheter.

Trygghet är också att veta att vård och omsorg finns där när det behövs. Vård ska vara tillgänglig och samhällets skyddsnät ska finns där för den som behöver. Det ställer krav på tillräckligt med händer i den kommunala omsorgen, att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har goda arbetsvillkor och att fler arbetar längre.

Centerpartiet menar att det är viktigt att det finns såväl kommunala och privata utförare av hemtjänst i Sundsvall att välja på för att bibehålla en mångfald av valmöjligheter. För Centerpartiet är nyckeln en bra och professionell styrning med tydliga kvalitetskrav. Det garanterar oss seriösa och långsiktiga aktörer.

Alla Sundsvalls skolor behöver trygghet och arbetsro. Inget barn ska behöva gå till skolan och må dåligt. För Centerpartiet är det viktigt att stärka statusen för läraryrket, lyfta upp lärarens roll i klassrummet och betona relationen till eleverna. Lärarnas status måste höjas genom tydliga karriärvägar samt kontinuerlig och adekvat kompetensutveckling. Undervisningstid ska vara prioriterat för lärare.

Centerpartiet menar att kunskap, kreativitet och motivation ska stå i fokus för skolan. Vi vill skapa en trygg miljö i alla våra skolverksamheter och rusta upp våra skolor och förskolor till en likvärdig standard.

Sundsvall behöver ha en balans mellan kommunala skolor och friskolor. Vid nyetableringar måste varje ny skola bedömas utifrån vad den tillför utbildningsutbudet och det befintliga elevunderlaget. Fokus ska ligga på att eleverna får bästa möjliga kvalité i sin utbildning. Vi vill att kommunens egna skolor ska få möjlighet att profilera sig utifrån sina styrkor samt främja ett aktivt skolval.

Centerpartiet vill se en tillgänglig missbruksvård. Människor som befinner sig i missbruk måste få bättre tillgång till vård och behandling, vi tror att detta uppnås genom samarbete med Region Västernorrland. Vi vill också utveckla det förebyggande arbetet bland annat genom att satsa på Sociala investeringsfonden samt fältarbetare som verkar ute och möter ungdomar som befinner sig i riskzon.

Centerpartiet ser inte tiggeriförbud som någon lösning. Problemet är den fattigdom som orsakar att människor tigger. Det är en fråga om medmänsklighet att se till så att situationen inte blir ännu mer ohållbar för dessa människor. Centerpartiet vill arbeta aktivt med uppsökande verksamhet så att vi kan ge stöd åt de allra mest utsatta. Trygghet ska gälla för alla.

För en trygg kommun för alla vill Centerpartiet i Sundsvall

 • att kommunen ska garantera grundläggande, kommunal service i hela kommunen.
 • att medborgarna ska ha en god kvalité och valfrihet inom omsorg och skola.
 • skapa trygghet och arbetsro i våra skolor.
 • höja lärarnas status och ge adekvat kompetensutveckling.
 • att kunskap, kreativitet och motivation ska stå i fokus för skolan.
 • att Sundsvall ska ha en mångfald av kommunala och fristående skolor.
 • att kommunala skolor ska profilera sig utifrån sina styrkor.
 • främja ett aktivt skolval.
 • skapa trygghet genom rusta upp våra skolor och förskolor till en likvärdig standard.
 • utveckla det förebyggande arbetet genom att satsa på sociala investeringsfonden och fältarbetare.
 • samverka med Region Västernorrland för att tillgängliggöra missbrukarvården.
 • säga nej till ett tiggeriförbud.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.