Biogas - har vi råd att låta bli?

I Sundsvall driver Centerpartiet på för en ny anläggning för att omvandla vårt hushållsavfall till biogas och gödsel. I dagsläget undersöker Biogas Mellannorrland AB hur möjligheterna för det nya bolaget ter sig. Som ordförande har vi Centerpartiet Sundsvalls egen Erik Thunström. Här följer en artikelserie som just nu finns i Sundsvalls tidning.

Biogas 1: Biogasanläggning i Sundsvall – har vi råd att låta bli?

I Sundsvalls tidning ställdes frågan om en biogasfabrik i Sundsvall är en högriskaffär. Här kommer anledningarna som i stället ställer frågan – har vi råd att låta bli?

- Vi löser hanteringen av matavfall för upp mot 15 kommuner
- Vi omvandlar matavfall till både biogas för drivmedel samt miljövänlig biomull för gödsling
- Vi ökar andelen som återvinns av vår totala mängd hushållssopor
- Hela processen kan till stor del drivas av returvärme i kommunens fjärrvärmenät

Kommunfullmäktige i Sundsvall och Östersund beslutade 2013 att gå in som delägare i ett bolag för att producera fordonsgas av matavfall. I februari 2016 bildades Biogas Mellannorrland AB (BiMAB) av kommunerna Sundsvall, Östersund och Hudiksvall för att klargöra och säkerställa förutsättningarna.

Med kommuner i Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland finns underlag för att kunna bygga en anläggning i Korsta. Anläggningen ska finansieras av alla kommuner som levererar matavfall via ett långsiktigt samverkansavtal.

Anläggningen har nyligen beviljats 84 mnkr i statsbidrag genom det så kallade Klimatklivet. Det innebär att 40 % av investeringskostnaden täcks.

Det är korrekt att det inte finns någon finansiell uppsida i förslaget. Att kunna teckna långsiktiga samverkansavtal för samhällsnyttiga tjänster bygger på att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte. Det är också en av anledningarna till att många kommuner är verkligt intresserade av att delta.

I dagsläget skickas matavfallet från Sundsvall till en rötningsanläggning i Härnösand där det komposteras samt blir till biogas. Det här får man se som en tillfällig lösning. Anläggningen i Härnösand har för liten kapacitet för avfall från Sundsvall och definitivt för våra samarbetspartners Östersund och Hudiksvall. Ytterligare en avigsida är att avfallet från Härnösand inte går att använda för gödsling på grund av orent resultat.

En egen anläggning i Sundsvall skulle innebära ett i Sverige unikt kommunsamarbete. Upp till femton kommuner i tre olika län/regioner skulle kunna gå samman i en gemensam satsning för lägre renhållningskostnader för hushållen. Korsta skulle bli ett nationellt föredöme vad gäller miljöarbete.

Biogas 2: Hur vårt avfall blir till värme, fordonsgas och näringsrik gödsel

Soptipparnas tid är för länge sen förbi men vad gör vi åt det resursslöseri som fortfarande pågår i våra sopkärl? I en hållbar framtid behöver våra sopor, i både den gröna och bruna tunnan, hamna på rätt ställe för en smartare återvinning. Vid plockanalys i våra sopkärl kan man se att mellan 25-35% av gröna tunnans innehåll är matavfall, som helt i onödan går till förbränning i Korsta. Ca 30 % är tidningar och förpackningar som kunde blivit nytt papper. Endast 30-40 % i gröna tunnan är det som borde eldas för att ge oss fjärrvärme.

Genom att tillsammans bygga en anläggning för biogas i Korsta med sopor från Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland finns en ny lösning på hela problematiken. Sundsvall, Östersund och Hudiksvall har tillsammans bildat Biogas Mellannorrland AB (BiMAB) för att titta på möjligheten till en anläggning för biogas. Den skulle effektivt kunna omvandla matavfall till fordonsgas och till gödsel för våra åkrar.

För att fler kommuner, både stora och små, ska kunna vara med och säkra volymen och dela på satsningen föreslår BiMAB att anläggningen även ska ha en optisk sortering. Det innebär att olika sorters avfall läggs i olikfärgade påsar. Anläggningen sorterar sedan ut respektive färg till rätt container. Optisk sortering gör att hushållen på ett enkelt sätt kan sortera ut det som är återvinningsbart, exempelvis tidningar, plast och metall.

Korsta kan bli ett nationellt föredöme vad gäller miljöarbete. Här kan återvinningsbart material sorteras ut och återvinnas, matavfall kan omvandlas till fordonsgas och restprodukten blir prima gödsel. Hela processen kan till stor del drivas av returvärme från kommunens fjärrvärmenät. Med en anläggning med hög kapacitet i Korsta slipper vi att sväva i fortsatt ovisshet om hur vi ska ta hand om vårt matavfall. Vi slipper en stor osäkerhet om framtida kostnader. Framför allt ordnar vi med en god hushållning av våra naturresurser.

Biogas 3: Varför göra biogas av regionens avfall?

Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp ska vara 40 procent lägre 2020 än de var 1990. Andelen fossilt bränsle som driver våra fordon är fortfarande hela 90 procent. Det gör att en tredjedel av landets utsläpp kommer från just våra transporter. Det måste bli ett grönare tänk i tanken. Det visar hur viktigt det är att till exempel bussen och budbilen drivs av renare alternativ som el och biogas i stället för dagens bensin och diesel.

Nu har vi möjlighet att ta tag i saken här i vår egen region. Det arbete som Biogas Mellannorrland AB (BiMAB) lagt ner på att sondera terrängen för en biogasanläggning i Korsta, har visat på goda förutsättningar. Tillsammans med Östersund och Hudiksvall får vi ett tillräckligt underlag av avfall för att med god ekonomi driva en anläggning i Korsta. Genom en satsning på en effektiv och klimatsmart produktion av biogas kan vi trygga en hållbar drivmedelsproduktion för en grönare fordonsflotta. Att vi är på rätt väg visas tydligt från Naturvårdsverket genom det kraftfulla stödet som beviljats från statliga klimatklivet på hela på 84 mnkr.

Anläggningen i Korsta visar på ett helhetstänk av den totala avfallshanteringen. Vi kommer att kunna ta till vara på alla delar i vårt avfall på effektivast möjliga sätt. Matavfall blir till produktion av biogas med en restprodukt av prima näring till våra åkrar. Det som är brännbart eldas och används till uppvärmning i våra hushåll. Genom optisk sortering klarar vi sorteringen av rätt avfall till rätt ändamål.

En biogasanläggning i Korsta ger en möjlighet för hela Sundsvallsregionen och 15 kommuner i tre olika län att lösa ett problem som de inte av egen kraft kan hantera. Anläggningen placeras i framkant på Sverigekartan som en god förebild. Samarbete är nyckelordet.