Vår politik 2018-2022

Bild på våra budskap.

Framåt för Hallstahammar möjligheterna kommun


Vår närodlade politik har sitt ursprung i vår jordnära identitet som går tillbaka i generationer och fortfarande driver utvecklingen i hela landet. Centerpartiets idéer har i årtionden utgått från en decentraliserad grön jordnära liberalism. Vi menar att besluten blir bättre och mer förankrade om de fattas så när de människor som själva berörs av besluten som möjligt.

Vi är övertygade om att de allra flesta nya jobb växer fram lokalt, i de små och medelstora företagen. En framgångsrik integration av nyanlända bygger på insatser av kommuner, enskilda människor och civilsamhälle. Framtidens energi bygger på att vi systematiskt tar tillvara de förnybara naturresurser som finns runt om i hela landet.

Närodlad politik skiljer ut Centerpartiet från andra partier. Vår utgångspunkt är inte den nostalgiska nationalstaten eller drömmar om att andra ska lösa våra problem. Vi utgår från den enskilda människan, fast förankrade i vardagen.

Centerpartiets idéer är resultatet av många människors långa strävan för ett rättvisare, friare och grönare samhälle. Centerpartiets Hallstahammar, är en kommun där hela kommunen lever och utvecklas såväl på landsbygden som i tätorten, tillsammans. Centerpartiet utgår från människors vardag, vi kallar det närodlad politik.

Vi ser möjligheter i kommunens utmaningar, möjligheter till ökad jämställdhet, trygghet, mångfald, hållbarhet och företagande. I vårt Hallstahammar sätts barnen och unga och deras trygghet och utbildning i centrum. Äldre får själva välja vad de anser vara bäst för dem för att få en god kvalité i sin omsorg. I vår kommun så trivs företagen och ges möjlighet att växa och må bra. Vi vill ha en utveckling i hela kommunen och då måste landsbygdens möjligheter lyftas.

Våra ungdomar måste redan i skolan få lära sig att bli företagare. Kommunen behöver dessutom utveckla en bättre och bredare dialog med våra företag. Bemötandet och inställningen till företagare måste förbättras. Centerpartiet vill göra det enklare at vara företagare i Hallstahammar. Bland anat genom förenklade regler, snabbare hantering av myndighetsärenden som bygglov och alkoholtillstånd. Utmaningsrätt är ett viktigt medel för ge möjlighet till företag att konkurrensutsätta kommunen och hitta nya innovativa lösningar, det vill vi pröva.

Att skapa det socialt och ekologiskt hållbart Hallstahammar är en annan utmaning som vi har framför oss, en utmaning Centerpartiet är beredda att arbeta hårt med för att klara.

Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val.
Du ska kunna skapa din egen framtid, oavsett var i kommunen du väljer
att bo. Vi tror på ett samhälle där människors med sin egen förmåga kan
bestämma över sitt liv. Vi kallar det närodlad politik.

Härmed avger centerpartiet följande valprogram:

Trygghet:

Brottsligheten i samhället behöver minska. Människor måste kunna lita på att polisen gör sitt jobb. För att människor ska känna sig trygga måste man ha förtroende för polis och rättsväsende och det kräver arbete nära medborgare och andra lokala aktörer. Vi måste också ha ett samhälle där människor vågar säga ifrån när någon gör något som är fel.

Centerpartiet vill:

Förtydliga kommunens och andra offentliga aktörers brottsförebyggande ansvar
Att företagare, civilsamhälle, kommuner och polis ska samverka om brottsprevention lokalt.
Lägga mer kraft på hur vi utformar samhället till exempel med belysning eller planering för att skapa färre tillfällen som lockar till brott. Trygghetsskameror sätts upp på aktuella placeringar samt väktare tillsätts om så medel krävs.
Prioritera ett narkotikafritt Hallstahammar.
Ge utbildning för företagare gällande säkerhet och brottsförebyggande arbete
Samordning och information mellan socialtjänst, polis, skola, säkerhetsansvarig samt lokala företagare. Speciellt vid akuta händelser.

Vård och äldrefrågor
Oavsett var i kommunen du bor ska du ha samma rätt till bra tillgänglig vård. Vi tycker att det är du som patient som ska vara i centrum, inte själva sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter så att du kan välja den vård som passar dig.

Centerpartiet vill:

Att sjukvården ska vara tillgänglig och likvärdig i hela kommunen
Att det finns flera olika vårdalternativ så att du som patient får välja
Uppmuntra nya idéer och tankar för att höja kvaliteten i vården
Spetsa upphandlingarna på livsmedel så de främjar frisk mat utan antibiotika och tillväxthormoner till våra barn och äldre. Svensk mat som ger en hållbar miljö för både djur och natur, balanserad näringsriktig kost anpassad för individerna.
Trygghetsboende i Kolbäck eller Strömsholm
Möjliggöra billigare lägenheter anpassade efter ett seniort boende ex ombyggnation el hissinstallation på befintliga fastigheter.
Anpassade gator och stråk för seniora motionärer.
· Ett äldreboende med specialistkompetens för demenssjukdomar.


Förskola och Skola
Våra barn är det finaste vi har. Varje förälder ska kunna känna sig trygg med den förskola/skola där man lämnar dem på dagarna. Därför vill vi att föräldrarna ska få möjlighet att göra fler val. Det är du som förälder som ska bestämma vilken barnomsorg som är bäst för just ditt barn. Det är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle att alla barn lär sig läsa, skriva och räkna. Därför måste varje elev få hjälp och stöd för att få de bästa förutsättningarna att utvecklas och lära sig. Vårt mål är att varje elev lämnar skolan med godkända betyg.

Centerpartiet vill:

Jobba för ökad valfrihet inom barnomsorg och förskola och öppna upp kommunen för flera olika alternativa förskolor/skolor
Jobba för mindre barngrupper samt fler lärare med specialpedagogisk kompetens
Att det ska bli mer attraktivt att jobba som lärare i förskola/skola
Förbättra insatserna riktade till elever som inte når kunskapsmålen
Att de som har lätt för sig får utmaningar och stöd för att fortsätta utvecklas
· Spetsa upphandlingarna på livsmedel så de främjar frisk mat utan antibiotika och tillväxthormoner till våra barn och äldre. Svensk mat som ger en hållbar miljö för både djur och natur, balanserad näringsriktig kost anpassad för individerna. Frukt till fsk och grundskola till fm mellanmål.

Att skolan eller kommunen ska erbjuda föräldrastöd och information till familjecentrum.
· Högstadieskola ska fortsätta drivas i Kolbäck och Hallstahammar.

Infrastruktur:
Att cykla är bra för både hälsan och miljön. Då behöver det finnas bra och säkra möjligheter att ta sig fram på cykel. Det handlar om att anordna fler cykelvägar mellan kommunens olika orter och aktivitetsplatser samt underhålla befintliga cykelbanor. Kommunens vägbanor har utsatts under längre till för slitage och flertalet vägar har undermålig kvalité. Dessa vägbanor har en akut situation och vi måste åtgärda och underhålla vägbanorna i sund takt. En annan typ av infrastruktur är vårt bredband. Vi har målsättning att alla ska vara uppkopplande, och då ska arbetet med att befibra kommunen fortsätta kontinuerligt.

Centerpartiet vill:

Bygga fler bilfria cykelvägar för att öka säkerheten för cyklisterna
Knyta ihop kommunorterna och aktivitetsplatser genom bilfria cykelförbindelser
Underhålla vägbanorna kontinuerligt
Att alla ska få tillgång till bredband/fiber i hela kommunen om så önskas
· Invånare oavsett funktionsvariationer ska ha tillgång till kommunens offentliga platser och områden.

· Arbeta för kollektivtrafiken ska vara tillgänglig i alla orter i Hallstahammar, samt att det ska vara enkelt att ta sig till hela Sverige

Näringsliv
Hallstahammar ska vara Sveriges bästa kommun att starta och driva företag i. Då behöver vi en företagspolitik som fokuserar mer på möjligheter och mindre på krångel. Dessutom behöver företagare få slippa många av de kostnader och hinder som de har idag. Då kan pengarna istället gå till att skapa nya jobb.

Centerpartiet vill:

Att arbeta internt inom kommunen så reglerna för företagare ska bli enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb istället för att fylla i blanketter.
Ha en enda väg in till kommunen så att uppgifter bara behöver lämnas på ett ställe, och att denna funktion ska utökas.
Rankas som bland de 50 första i kommunindex Svenskt Näringsliv.
Att tillsynsavgiften skall betalas i efterskott, och att
tillämpa sk Rättviksmodellen.
· Arbeta för att skapa en företagspark vid Eriksberg samt utveckla flera olika områden för att underlätta företagsetableringar som ex förskola, handel.

· Utveckla turismen i kommunen med främja etableringen av nya upplevelseföretag. Visualisera och marknadsföra våra fantastiska turistmål ytterligare och främja arbetet för att skapa upplevelsepaket inom kommunen.

· Arbeta för ett hästkompetenscentrum i Strömsholm för att främja hästbranschen och utveckla området i lokalt och nationellt.

· Arbeta för att skapa en företagspark vid Eriksberg samt utveckla flera olika områden för att underlätta företagsetableringar som ex förskola, handel.

Föreningsliv
I kommunen finns många föreningar som gör att civilsamhället lever ett gott liv. Men det behövs bra lokaler och aktivitetsplatser för att dessa föreningar ska hållas vid liv. Inte minst för att minska utanförskapet och motverka klyvningen av samhället.
Centerpartiet vill:

Skapa nödvändiga förutsättningar för att bilda flera föreningar samt underlätta för redan etablerade föreningar.
Rusta upp badhusen, göra nödvändiga investeringar i idrottsanläggningar för all-aktivitet och match/tävlingar.
Att anordna aktivitets- och rastplatser för ung som äldre samt underhålla dessa kontinuerligt.


Arbetsmarknad och integration

Vi ser att det kan bli utmaning med att få de som står långt ifrån arbetsmarknaden ett jobb inom kommunen.

Centerpartiet vill:

· Utöka mer resurser till Jobbcentrum så de kan arbeta mer proaktivt.

· Att arbete med integration sker mer aktivt i kommunen, föreningar
och näringsliv med hjälp av Jobbcentrum.

· Motverka ungdomsarbetslösheten med att göra tidiga insatser från
Jobbcentrum samt vara en proaktiv part i detta arbete.

Miljö, energi och klimat

Centerpartiet ska verka för att:

· Kommunen ska drivas av 100% förnybar energi till 2020, och ha en miljö och klimatpolicy som speglar agenda 2030.

· Att miljösmarta idéer premieras

· Att snabba på arbetet med att fasa ut farliga kemikalier och hormonstörande ämnen ur kommunens verksamheter

· Rent vatten fri från microplaster och andra miljöfarliga ämnen. Dammar som inte används ska utredas om dessa kan tas bort helt alternativ se om fisktrappa kan skapas, samt satsa på att återinföra ett hållbart fiskebestånd.

· Inför återvinningsstimulerande åtgärder i kommunen och cirkulär ekonomi

· Använda häst i miljövård i kommunen istället för maskiner, där kommunen finner det lämpligt

Text