Interpellation: Klimatklivet

Riksdagen beslutade nyligen om ”klimatklivet”, - ett stöd för klimatinvestering i kommuner, regioner och företag. Laddinfrastruktur, biogasanläggningar, cykelbanor och infrastruktur för cykel och kommunikationsinsatser är några områden som pekas ut för klimatinvesteringar.

Totalt har 700 miljoner avsatts för klimatinvesteringar till och med år 2020.

Klimatinvesteringarna ska öka takten för att nå miljökvalitetsmålet, begränsa klimatpåverkan eller för att uppfylla prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Eko-kommunen Kungsör har antagna mål inom miljöområdet, en miljöpolicy (2008) och Mål för energi- och klimatfrågor (2014). Ett av Kungsörs kommuns övergripande mål är att kommunen ska verka för att bli oberoende av olja, kol och andra fossila bränslen till år 2030.

Målen inom miljöområdet är omfattande kräver klimatinvesteringar. Därför är det välkomnande att riksdagen nu har beslutat om att avsätta ytterligare medel, totalt 700 miljoner till 2020 för klimatinvensteringar. Det här är stor möjlighet för en liten kommun att ställa om till ett miljömässigt hållbart samhälle. Med anledning av detta frågar jag kommunstyrelsens ordförande följande;

  • Avser Kungsörs kommun att göra klimatinvesteringar och söka medel ur klimatklivet?

För Centerpartiet den 18 maj 2017

Madelene Fager (C)
Gruppledare och oppositionsråd