Kommunfullmäktiges septembermöte

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde igår kväll avhandlades många viktiga frågor och några av våra motioner behandlades.

Motionerna handlade om parlamentarisk kommitté för miljö, folkhälsa och jämställdhet, återinföra arbetsutskotten och införa en E-tjänstportal.

Kommunen står inför stora utmaningar och har stora åtaganden inom miljö-, folkhälso- och jämställdhetsområdet som kräver att även politiken är delaktiga i arbetet. Idag saknas det helt forum för politiken att aktivt arbeta med dessa frågor. Mycket bra arbete görs inom tjänsteorganisationen men för att vi ska få till en reell förändring inom dessa områden måste även politiken vara delaktiga och ta ansvar för att driva utvecklingen. En parlamentarisk kommitté skulle vara ett viktigt verktyg för styrning i dessa frågor som vi ser saknas idag. Beklagligt nog ser dock inte majoriteten att vi behöver göra mer.

Vid sammanträdet diskuterades även vårt förlag om att återinföra arbetsutskott för att förbättra förutsättningarna för förtroendevalda och skapa mer insyn för invånare. Vi är inte helt nöjda med dagens bredning av ärenden och skulle gärna se en större öppenhet som vi menar ett arbetsutskott skull bidra till. Även i denna fråga är majoriteten trött och menar att dagens ordning inte behöver förbättras. Även om vi inte fick gehör så har vi lyft frågan och kommer att göra det även framöver.

Vid sammanträdet behandlades även vår motion om att utveckla en E-tjänstportal och här fick vi ett positivt svar där kommunen nu ska arbeta vidare med frågan. Ett bra första steg för att förbättra och tillgängliggöra kommunens service via e-tjänster, som t.ex. bygglovsansökning. Ser fram emot resultatet.

Avslutningsvis ställde vi från Allinansen två nya motioner, Utegym i Valskog och Förbättra gång- och cykelvägen över bron väg 250. På den senare fick vi gehör vid sittande bord med bifall till motionen.