Rapport från kommunstyrelsen

migration

Den 23 april hade kommunstyrelsen sitt aprilsammanträde och beslutade om bland annat motioner, integrationsplan, brandskyddspolicy och internkontroll.

Inledningsvis fick vi en redovisning av Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål, bredbandsutbyggnaden i Kungsör och nyheter från kultur- och fritidsförvaltningen. Vad gäller bredbandutbyggnaden klarar kommunen inte målsättningen. Mer behöver göras för att säkra utbyggnaden inte minst på landsbyggden, där enbart 9 % har tillgång till snabbt bredband.

Nedan redovisas vår syn i några ärenden som var uppe för behandling.

Motionerna om två-lärarsystem och förskoleutredning behandlades. De ledde dock inte till några särskilda beslut i frågan. Förslag om att tillsätta en förskoleutrednig tyckte vi självfallet ska bifallas. Vi behöver ett bra underlag med fakta för ställningstaganden. Hur ser behov och efterfrågan ut och hur möter vi dessa på bästa sätt?

Sen var förslag till integrationsplan uppe för behandling. Centerpartiet lyfte frågan redan 2015 när kommunen tog emot ett stort antal nyanlända barn och vuxna. Det förslag som finns framtaget innehåller dock enbart en beskrivning av ansvar och vem som gör vad. En integrationsplan bör även innehålla mål och att åtgärder enligt vårt synsätt. Vart vill vi? Vi yrkade på återremiss och att en politisk beredning tillsätts. Vi fick gehör och planen återremitterades.

Därtill beslutades om ny brandskyddspolicy, höjd maxtaxa för äldre- och handikappomsorgen, samråd om detaljplaneändring på Jägaråsen, internkontrollplaner och mycket mera.

Centerpartiet lyfte avslutningsvis två frågor, situationen inom räddningstjänsten och status för webbsända fullmäktigesammanträden. Vad gäller räddningstjänsten efterfrågade vi en redovisning av läget och vi fick en kort lägesbeskrivning. Svaret på frågan om webbsända fullmäktigesammanträden, var att utrustningen är inköpt men ej installerad. Bra att vi är på gång!

Kommunfullmäktige träffas den 14 maj för vidare beredning.

Protokollet från mötet hittar du på kommunens hemsida.

Madelene Fager, Oppositionsråd och ledamot i kommunstyrelsen.