Debatt om naturvård på kommunfullmäktige

Tillagninsköki Valskog, busshållplats vid Transcom, trygghetsbostäder och naturvården i Kungsörs Ängs- och  hagmarker var frågor som diskuterades på kommunfullmäktiges februarisammanträde.

I måndags kväll var det kommunfullmäktige och premiär för politikercafé som vi föreslog för tre år sen. Vår förhoppning är att kommunen ska utveckla kommunfullmäktige till en mer intressant arena för debatt och beslut och att fler Kungörare ska kunna ta del av kommunfullmäktiges sammanträden. Det är en del i att bli en mer öppen kommun där invånare bjuds in att lyfta sina frågor.

Bland beslutsärendena diskuterades motionerna; Tillagningskök i Valskog och Villatomter i Valskog. De styrandes förslag att avslå förslaget om ett tillagningskök i Valskog föll snabbt och återremitterades. Nu ska frågan utredas vidare i samband med utredningen av en ny måltidsorganisation. Vad gällde motionen om villatomter i Valskog var alla eniga om det är ett bra förslag och det vann fullmäktige gehör.

Medborgarförslaget om ny busshållplats vid Transcom återremitterades då det pågår ett arbete med att ta fram ett förslag på ny hållplats. Vi är fortsatt kritiska till hur hela bussfrågan har hanterats och vi lär få vänta ytterligare innan vi vet hur det blir.

Från Centerpartiet lyfte vi på mötet även en ny motion om trygghetsbostäder vid Tallåsgården. En fråga som har diskuterats länge men som av någon anledning ständigt grävs ner i samband med att nya planer ska tas fram eller andra arbeten som ska göras. Sist kommunfullmäktige behandlade frågan så skulle den avgöras i samband med att en ny äldreplan skulle tas fram. Nu menar de styrande att frågan ska utredas inom ramen för en annan utredning. Det saknas idag konkreta förslag för att möta växande behov och kön till dagens trygghetsbostäder växer. Vi menar att Tallåsgården är ett konkret förslag som snarast bör utredas. Nu ser vi fram emot svaret!

Vi ställde även en interpellation om kommunens naturvårdarbete, om status, om resurser och om kommunens planer för fortsatt arbete med bevarande och skötsel i Kungsörs ängs- och hagmarker. Vi fick svar på en av frågorna, som även bekräftade att det saknas resurser för uppdraget. Hela ansvaret för detta sköts dessvärre på arbetsförmedlingen. Konstigt att kommunen själv inte ser sitt ansvar. Vi efterlyste även en återrapportering och skickade frågan vidare till den parlamentariska kommittéen för miljö, jämställdhet, kultur och fritid. Nu ser vi fram en rapport och att arbetet återupptas.

Sist på dagordningen var det utbildning för oss förtroendevala om trakasserier, hot och våld mot förtroendevalda. Lärorikt och viktigt.

För centerpartiet, Madelene Fager oppositionsråd och gruppledare