FRAMTID KUNGSÖRS BUDGET 2025

Från vänster: Madelene Fager (C) Mikael Petersson (C) och Christer Henriksson (V)

 

Vi från den politiska majoriteten i Kungsör - Socialdemokrateran, Centerpartiet och Vänsterpartiet är överrens om gemensam budget och mål för kommunens verksamheter; Kvalitet i alla verksamheter och Gott bemötande i alla led och Trygga framtidens levnadsvillkor.

Vi satsar nu på att möta den demografiska utvecklingen för våra äldre och satsar nu för att möta den kraftigt stigande kurvan av omsorgsbehov. Vi utökar friskvårdsbidraget för kommunens anställda, som är ett led till att vara attraktiv arbetsgivare. Vi lägger medel för att få till en ny översiktsplan med sikte på 2050. Och vi delar samma syn, Kungsör ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner! Vi lägger även mer pengar till naturvården vilket vi är extra glada över, Kungsörs naturområden och hagmarker ska skötas.

Vårt budget innebär i korthet:

  • Nämnder/styrelser kompenseras för ökade lönekostnader (3,6%) och ökade priser (0,8%)
  • Socialnämnden tilldelas ytterligare 7 miljoner kronor att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre i behov av vård- och omsorg.
  • Friskvårdbidaget fördubblas för kommunens medarbetare.
  • Kommunens teknikbolag tilldelas ett anslag för naturvården för att återinföra naturvårdslaget.
  • Ny översiktsplan, - Kungsör 2050
  • Barn- och utbildningsnämnden budgetram utökas med 1,5 miljoner kronor för att ta hem den anpassade grundskolan.
  • Planering för ett äldrecenter vid Tallåsgården
  • Utveckling av Klämsbo ridskola

Vi är medvetna om att vi ytterligare går in i ett tufft budgetår men även i svåra tider är det viktigt att bringa framtidstro i synnerhet för barn och unga. Och nu tar vi ett steg för våra äldre och tryggar denna omsorg.

Budgeten i sin helhet finns på kommunens hemsida och beslutades av kommunfullmäktige den 10 juni.

För Centerpartiet

Madelene Fager, gruppledare